Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Visitor Messages

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts
 • Bir dost nasýl anlatýlýr, hani baþlangýç tarihi olmayan hatýralar vardýr ya iþte öyle bir aný gibidir akýlda yer eden dostlar.

  Düþündüm yaþamýmda yer eden bir dostumu anlatmanýn en kolay yolu nasýldýr diye iki paragrafla bitirilecek bir açýklama gibi geldi ilk baþta.

  Amaaa anlatmak için yazmaya baþlayýnca bir dostu anlatmanýn öyle kolay olmadýðýný gördüm dost dediðin yüreðine okkalý bir þekilde yerleþmiþse onu anlatmak gerçekten zor oluyor.

  Gece yýldýzlarý anlatabildiði kaç tane dostu vardýr insanýn, yada sevdiklerini anlatabildiði, acýlarýný paylaþabildiði ve acýlarýný dinleyebildiði, yazarken bile benmerkezci br hava çizdiðimi farkettim dosttan beklentileri ön plana çýkartýyorum hemen dostluk paylaþmaksa cümlelerin ekleride deðiþmeli yapýlarýda.

  En uygun dost tanýmýný yapmak gerekirse diyorum aklýma gelen bir türkünün dizeleri oluyor 'Dost dost diye nice nicesine sarýldým, benim sadýk yarim kara topraktýr' evet dost dediðin ve dost olabildiðinle toprak olabilmeki insan.

  Toprak bereketi ifade eder ve dostlar birbirine yaþamý doðurarak/doðurtarak hediye ederler.

  Dost, dostum, dostlarým hangisine takýlý kalýr aklým bilemem ne kadar çoðulluk ifade ediyor dostlarým. kimin bu kadar çoðullaþabilmiþ ve toprak olmayý baþarabilmiþ dostu vardýr dünyada merak ediyorum.

  Dost dediðin uçsuz bucaksýz anlamlar ifade ediyor, düþününce dostu tanýmlamaya aklýna binlerce þey gelmeye baþlýyor insanýn, atasözleri, türküler, deyimler uzar gider liste hepsi bir dost arar karanlýðýnda sessizliðinin.

  Galiba insanlar yalnýzlýðýndan korktuklarý için dosta sarýlma hissi duyuyorlar ' Düþenin dostu olmaz ' düþmeden dost olmamýþsa düþtükten sonrada dost olmaz.

  Türk Dil Kurumu'nun Dost'u anlatmasý ise daha enterasan 'Sevilen, güvenilen, yakýn arkadaþ, gönüldaþ, iyi görüþülen kimse, düþman karþýtý' buyrun düþman karþýtý olan herkes dost mudur?

  Birde þöyle bir tanýmý var dostun 'Erkek veya kadýnýn evlilik dýþý iliþki kurduðu kimse' yani aldatmanýn diðer adý dost oluyor.

  Dost dediðin karanlýkta bir mum ýþýðý ise dosta giden tüm yollar aydýnlýk mý olur? Yada dost karanlýkta omuz omuzu ýþýðý bulmak mýdýr?

  Ne kadar zormuþ dostun tanýmýný yapmak ve onu anlatmak oysa en kolay anlatýlabilir þeydir dostluk sorarsan 'dost iþte, sýrdaþým, gardaþým benim' bu kadar rahat ve kolay anlatýlýyor.

  Birde dosttan ayrý kalmak var (yanlýþ anlamayýn sevgili olan dosttan deðil dost olan dosttan) iþte o zamanda 'Dost hasreti zor imiþ, her dem ahuzar imiþ' böyle bir havaya giresi geliyor insanýn. bugüne kadar dostunu özlediði için böyle bir türküyü kim yakmýþtýr notalara baðlayarak.

  Özlemenin bir diðer adýymýþ dost. Andýðýnda hissetmek olabilir mi?

  Çok sevdiðin bir dostun seni düþündüðünde onu hissedip aramak, aklýma geldin diye ve aaa bende seni düþünmüþtüm tam þimdi diyebilmek telefonun diðer ucunda, yakýnsan koþarak gidebildin mi kapýsýna kadar bana ihityacýn olduðunu hissettim diye.

  Dost seni anlatmak ne kadar zormuþ böyle uzun uzadýya.

  Derler ki ' dostun attýðý taþ baþ yarmaz' öylemidir bunu kaldýracak ve içselleþtirecek biri olabildik mi? dostun attýðý taþla yaralanmayacak kadar aðýr olmak kolay deðil çünkü.

  Bize zor geliyor artýk atýlan taþlar, dost dediðin niye taþ atmalý ki diye düþünür dururuz. o kadar kýrýlgan olmuþuz ki taþ atýlsa bir dost tarafýndan paramparça olabiliyoruz.

  Ve dost olabilmenin en güzel yaný birilerine Dostum diyebilmekte diyorum.

  güzel dostluklar dileðiyle...Teþekkür ederim arkadaþým
Haz?rlan?yor...
X