Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Visitor Messages

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Mehmet SÜMER; KARADENÝZ ÝNSANI GÖÇ ETMEK ZORUNDA BIRAKILMAMALIDIR.  Karadeniz Bölgesinin ekonomik, sosyal, kültürel, demografik yapýsýna bakýldýðýnda, kendi özgün içeriðinden esinlenen özellikler göze çarpar.Doða yapýsýnýn zor olduðu, genellikle daðlýk ve tarým arazilerinin kýt, küçük parçalar halinde bulunduðunu görürüz. Makineye dayalý tarým deðil genellikle el emeðine dayalý bir tarým tekniði uygulanýyor. Tarýmda çalýþan nüfusun harcadýðý zaman ve emeðe göre karþýlýðýný alamadýðýný görüyoruz. Bölgede tarým ürünü olarak, çay, fýndýk, mýsýr, fasulye, zeytin, turuçgil çeþitleri, elma, son yýllarda kivi ürünü de yetiþtiriliyor. Bölgenin en önemli yetiþtirdiði ürünler olarak çay ve fýndýk, bölge insanýnýn sarf ettiði emek, sermaye büyüklüðüne baktýðýmýzda kesinlikle tatmin etmekten çok uzakta kalmaktadýr. Çay bitkisi öyle bir hal almýþtýr ki üreten insanlarýmýzý, bahçelerin bakýmý, çayýn toplanmasý satýþý, daha sonra ücretin tahsili sürecinde gururlarýný rencide edecek aþýrý keyfiliklere maruz býrakmaktadýr. Doðu Karadeniz insaný çay ürününü hem üretmek, hemde yok pahasýna elinden çýkartmak zorunda býrakýlýyor. Çay ürünü konusunda mutlaka bir düzenleme ve kontrol mekanizmasý getirilmelidir. Bölgede, özel sektör yaraya merhem olmasý gerekirken bilakis istismar etmektedir. Söz konusu ürünün pazarlama süreçleri ya etkin oluþturulamýyor, yâda çay müstahsilinin örgütsüz olmasýndan dolayý tam bir sömürü düzenini birileri örgütlemiþtir. Fýndýkta da önemli sýkýntýlar çekilmiþ, bazý organizasyonlar üreticiyi belli kýstaslara maruz býrakmýþtýr. Diðer ürünlerde de geliþmiþ tarýmsal üretim tekniklerinin uygulanabilir olmaktan uzakta bulunmalarý dolayýsýyla insanlar yerinde barýnýp hayatlarýný idame ettirmekte güçlükler çekmektedir.

  Tarýmsal üretim konusunda; bölgenin daðlýk, arazi eðiminin fazla olmasý, arazilerin küçük parçalar halinde oluþu, iklim yapýsýnýn deðiþkenlik arz etmesi geniþ ölçekli tarým iþletmelerinin kurulmasýna engeldir. Hayvancýlýkda ise gene arazi ve iklim koþullarýndan dolayý genellikle büyükbaþ hayvan tarýmý yapýlmaktadýr.

  Bölgede sanayi geliþmediðinden, insanlarýmýzýn iþ ortamlarýnýn kýsýtlý olmasýndan dolayý göç olgusu kaçýnýlmaz bir sonuç olarak karþýmýzda duruyor. HATTA BÖLGE ÝNSANIMIZIN BÝNLERCE YILLIK KÜLTÜRÜ, ÝNANÇLARI GURUR DUYULABÝLECEK HASLETLERÝ BAZI ORGANÝZASYONLARIN PROGRAM DÂHÝLÝNE GÝRMÝÞTÝR. Bölge insanýmýz müteþebbis olmasýna raðmen, kendi bölgesine çeþitli nedenlerden dolayý yatýrým yapmamaktadýr.

  Ýnsanýmýzýn o her zaman kendini gösteren baðdaþtýrýcý, bütünleþtirici, barýþtýrýcý özelliði Karadeniz bölgesi ve tüm ülkemizde milli birlik, beraberlik adýna olan her olayda öne çýkmaktadýr.

  Karadeniz bölgemizde, tarihi eserlerin çokluðu, iklim ve bitki örtüsü açýsýndan zengin oluþu, küresel ýsýnma tehdidini göze aldýðýmýzda gelecekte turizme önemli potansiyel durumuna geleceðini düþünürsek, yatýrým ve programlama bu çizgi göz ardý edilmeden düzenlenmesi gerekmektedir. Karadeniz insaný göç etmek zorunda býrakýlmamasý temennimizdir.

  Mehmet SÜMER

  OF HAYRAT ÇEVRE DERNEKLER BÝRLÝÐÝ NÝN DÜZENLEDÝÐÝ KARADENÝZ BÖLGESÝNÝN EKONOMÝK, SOSYAL, KÜLTÜREL YAPISI ADLI PANELDE, . BÞK. MEHMET SÜMER PANELÝN SUNUMUNU YAPTI. Mehmet SÜMER düzenlediðimiz panele katýlan misafirlere memnuniyetini bildirerek teþekkürlerini bildirmiþtir. Ayrýca Karadeniz Bölgemizin önemli konularýna temas edildiðini ve çözüm yollarýnýn da bulunmasý gerektiðini söyleyen BÞK. Mehmet SÜMER Panelistlere teþekkür etmiþtir.
Haz?rlan?yor...
X