Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Visitor Messages

Collapse
X
  • Filtrele
  • Zaman
  • Göster
Hepsini Sil
new posts

  • Mehmet SÜMER, ÇERNOBÝL FACÝASININ KARADENÝZE ETKÝLERÝNÝN GÖRÜÞÜLDÜÐÜ BAKANLIKTA SUNUM YAPTI Rusya da ilkel radyoaktif çalýþmalarý sonucu 26 Nisan 1986 da Çernobil nükleer faciasý dünyayý þok etmiþtir. Trabzon dernekler federasyonu olarak, uzun yýllar ihmal edilmiþ bu dehþet olay, milletimizin gündeminin baþ köþesine maalesef oturmasý ve çok sayýda kanser vakalarýnýn bu olaya endeksli olduðu gibi bir kuþku ve korkular içinde olunmasý üzerine, bizim içinde bu iþin izini sürme gibi bir misyon oluþmuþ, birçok arkadaþýmýzýn da bu acýyý yaþamasýndan sonra, ülkemiz ve özellikle kara denizde bu süreci baþlattýk. Trabzon dernekler federasyonu yönetimi olarak emeði geçenlere teþekkür ediyoruz.

    Karadeniz deki kanser risk faktörleri araþtýrma sonuç toplantýsýna Trabzon Dernekler Federasyonu adýna iþtirak eden Mehmet SÜMER, bu dehþet olayýn milletimizi özellikle Karadeniz insanýmýzý kuþkuya, korkuya sevk edip yaþama sevincinin kaybolmasýna neden olduðunu, bu hüzünlü gündemin bir an evvel kaldýrýlmasý için gereðinin yapýlmasý zaruri olduðunu teblið etmiþtir. Toplumun söz konusu Çernobil kâbusunu ortadan kaldýrmak devletimizin görevi olduðunu sunan Mehmet SÜMER, bu konuda federasyon olarak bizden beklenen görevleri canla baþla yerine getireceðimizi kamuoyu bilmelidir. Saðlýk bakaný sayýn Prof. Dr. Recep AKDAÐ, Mehmet SÜMER den saðlýðý bozan nesneler konusunda toplumu bilinçlendirmek üzerine çalýþma yapmalarý için söz almýþtýr. Mehmet Sümer de saðlýk bakanýndan çalýþmalarýn artarak devam ettirilmesi konusunda teyit almýþtýr. Mehmet SÜMER federasyonumuzun halkýmýzýn dertleriyle dertlenmek gibi bir misyona devam edeceðini belirtmiþtir. Ýlk kez bu denli Çernobil radyoaktif serpintisine eðilen saðlýk bakanlýðýmýza teþekkür eden Sayýn Mehmet SÜMER, kanser risk faktörlerinin aþtýrýlmasý devam etmelidir demiþti
Haz?rlan?yor...
X