Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Visitor Messages

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • MEHMET SÜMER(Ekonomist), ENTEGRASYON ANLAYIÞI,TRABZON VE TRABZONSPOR

  Trabzonspor olmasaydý olmazdý. Bir kent ki milletimiz ve ülkemizin derin mazisinde vazgeçilmez, stratejik konumu olsun fakat ilimize ve insanýmýza o denli dönüþümü olamasýn. Olmasýn diyemiyorum çünkü ilimizin dogma kompozisyonunda böyle bir mahsurlu özellik mevcut deðildir. Ýnsan kaynaklarýmýzýn her türlü zor iþlerde, zor þartlarda, zor rakiplerine karþý baþarýlý olduklarý gibi göz ardý edilemeyecek bir gerçeklik mevcuttur. Ýnsanýmýzýn bireysel yapýlarda ve teþebbüslerde, müteþebbis kabiliyetinin istisnasýz dikkat çeken bir þekilde öne çýktýðý, bu özelliðinin süreklilik arz ettiði gibi þeceresini kimseye kaptýrmaya niyeti ve talihi olmasa gerek. Mikro düzeydeki organizasyon yapýlarýnýn maksimum baþarý göstermeleri durumunda bile varacaklarý en üst seviye, yapýda hizmet veren bireylerin özgün yeteneklerinin mekanik toplamlarýný geçmesini getiremez. Mamafih entegrasyon yapýlarýnda, kolektif ruhun getirdiði akýl ve güç bileþkesi toplanarak artan, arttýkça da yeni baþarýlara motivasyon ve kaldýraç fonksiyonu gören bir kudrettir. Her baþarýnýn getirdiði sonuç ayný zamanda da olumlu sosyal sonuçlarý beraberinde getirmelidir. Bireysel baþarýlarýn temin ettiði sosyal refah kýsýtlý olmaktan öteye gidemez. Kolektif baþarýlarýn saðladýðý sosyal getiri ise toplumsal huzura, herkesi memnun eden prestijli bir kaynaþmaya türev olabilir. Söz konusu bu saygýn örgütsel yapýlardan sayýsý giderek artan yeni organizasyonlar doðabilir. Ýstihdam sorununun halledildiði birlik beraberlik ruhunun geliþtiði, sosyal refahýn temin edildiði, asayiþin kemale erdiði bir ortam mümkün olabilir. Hedeflenen durum spor konusunda da olmazsa olmazlardandýr.
  Trabzon ilimizde bireysel davranýþ alýþkanlýklarýnýn yoðun, kolektif akýl ve örgütlenmelerin, insanlarýmýzýn yeteneklerine göre yetersiz olmasý, birçok sorunu da beraberinde getiriyor. ÝNSANIMIZIN ÖZGÜN SOSYAL DOKUDAN ESÝNLENEN OLUMLU, TAKDÝRE DEÐER HASLETLERÝ DAHA FAZLA SORUNLARIN ÇIKMAMASININ TEMÝNATIDIR.
  Trabzonspor`umuz ilimizde entegre örgütsel yapýnýn bir bakýma hedef tutulan onunla üzülüp, onunla sevinilen tipik örneðidir. Geçmiþ yýllardaki üstün dünya çapýnda baþarýlarý yöre insanýmýzýn gurur vesilesidir. Tabi ki insanoðlunun sadece geçmiþiyle övünüp oyalanmasý zincirleme baþarýsýzlýklara neden olabilir. Ýþte birlikte övünülecek sonuçlarýn elde edilememesi, çaðýn getirdiði, bize empoze ettiði büyük ölçekli organizasyon baþarý tekniklerini uygulamadaki basiretsizliðimiz tipik, acýklý bir örnektir. Küçük olsun benim olsun sakýncalý klasik ego maalesef sürekli bizim toplumumuzda kendini gösteriyor. Öne çýkana kadar demokrasi ve paylaþýmcýlýk, öne çýktýktan sonra bencilik, toplumlarý sürükleyecek onur duyulabilecek sonuçlarýn doðmamasýna neden olan yaklaþýmlardandýr. Ehliyetli yöneticiler baþarý istikrar, istikrar da daha baþarýlý yöneticileri getirir. Liyakat-baþarý neden sonuç iliþkisini izah eder. Trabzonspor da baþarý yakalanacaksa gelecek olan baþkan, kesinlikle alýnýp takýmla uyumlu yýldýz olan ve takýmda yetiþip yýldýz olan futbolcularýn satýlmayacaðý konusunda teminat vermelidir. Gelen yönetim baþarýlý futbolcuyu satýp sermaye yaparsa en basit yolu seçmiþ olur. Gelenler zamandan, imkândan basiretten istiþareden öne çýkmak zorundadýr. Kimse vizyona çýkmak için deðil baþararak trabzonsporla birlikte haklý vizyona çýksýn. Gerçekten pastayý paylaþmak için deðil fedakârlýk etmek için gelsinler. Yöneticilik vasfý olmayanlar Trabzonspor a çarpýp dökülüyorlar. Genel trent budur. Baþkan belki fedakârlýk yapacaktýr fakat fedakârlýk yapamayan birlikte yola çýkýlan kiþiler yeni bir muhalefet oluþturup sorunlarýn çözülemez hal almasýna neden oluyorlar. Trabzonspor ideoloji arenasý deðildir asla olmamalýdýr. Trabzonspor boy gösterme yeri hiç deðildir. Ben olunca her þey güzel, ben olmayýnca tufan saplantýsý terk edilmelidir. Gelecekte saðlýklý, baþarýlý herkesin daha fazla gurur duyabileceði, gençlerimizin huzur ve kaynaþma duygusunu pekiþtirebileceði bir Trabzonspor dileðiyle.  MEHMET SÜMER(Ekonomist)
Haz?rlan?yor...
X