Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Dünyayý Tuþlayan Adam Selçuk Çebi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Dünyayý Tuþlayan Adam Selçuk Çebi

  DÜNYAYI TUÞLAYAN ADAM SELÇUK ÇEBÝ  Futbolla ve Trabzonspor ile yatýp kalktýðýmýz þu günlerde önce Selçuk Aydýn Kýtalararasý ve Avrupa orta sýklet boks þampiyonu olarak göðsümüzü kabarttý. Olanaksýzlýklara raðmen elde edilen bu baþarý Trabzon insanýnýn gururlanmasýna neden oldu. Þimdi de bir baþka Selçuk, Selçuk Çebi minderde tam bir fýrtýna estirerek 74 kiloda Dünya Þampiyonluðuna uþaþýp, Trabzon gençliðinin sporun her alanýnda nasýl da büyük baþarýlara imza atabileceðini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. O da Araklý’da ve birçok imkansýzlýða raðmen baþladýðý güreþ sporunda zirveye çýkmanýn onurunu iliklerine kadar hissederken, Ay-Yýldýzlý bayraðýmýzý Danimarka’nýn Herning kentinde göndere çektirip, Ýstiklal Marþýmýzý söyletmenin de gururunu duydu. Selçuk yýllarca 66 kiloda Þeref Eroðlu’na ezdirilmeye çalýþýlýrken, bu kez 74 kiloda güreþti ve ne kadar büyük bir pehlivan olduðunu da onu yok saymaya çalýþanlara göstermiþ oldu.

  Selçuk Hepimizin Gururu Oldu

  Evet, geçtiðimiz hafta Danimarka’nýn Herning kentinde düzenlenen Dünya Grekoromen Güreþ Þampiyonasý’nda Trabzonlu Selçuk Çebi 74 kiloda rakiplerini tek tek ezerek Dünya Þampiyonluðuna uzandý ve ülkemize bir altýn madalya kazandýrdý. Ayný zamanda Güreþ Milli Takýmýmýzýn da takým halinde Dünya Þampiyonu olmasýnda bir baþka altýn madalyalý sporcumuz Nazmi Avluca’yla birlikte baþrol oynadý. Þampiyonanýn baþýndan itibaren müthiþ maçlar çýkartan Çebi, ilk turu maç yapmadan geçtiði organizasyonda sýrasýyla 2. turda Kazak Adilov’u 2-0, 3. turda Polonyalý Kwit’i 2-0, yarý final maçýnda Alman Schneider’i yine 2-0’la devirerek Dünya þampiyonu oldu. Selçuk Çebi böylece hiçbir rakibine tek puan dahi vermeden Ýstiklal Marþýmýzý tüm dünyaya dinleterek en büyük gururumuz oldu. 26 yaþýndaki genç güreþçi bu büyük baþarýdan sonra hedefini yeni þampiyonluklar ve Olimpiyatlarda altýn olarak belirledi.

  ‘Þahin, ‘Daha Ýyilere Layýk’

  Dünya minderlerinde fýrtýna gibi esen Selçuk Çebi’nin hayatýný dönüþtüren isimlerden biri olan ve elinden tutup, bugünkü noktaya gelmesinde en önemli pay sahibi olan antrenörü Mustafa Þahin, sporcusunun elde ettiði baþarýlarla gurur duyduðunu dile getirdi. Þahin, Selçuk Çebi’nin Trabzon adýna güreþ sporunda gelmiþ geçmiþ en büyük baþarýya imza attýðýný söyledi. Kendisinden bu baþarýyý beklediklerini belirten Þahin þöyle konuþtu: “Selçuk’un geçmiþi onun zaten dünyanýn en büyüðü olacaðýnýn göstergesiydi. Yýllarca 66 kiloda defalarca maðlup ettiði Þeref Eroðlu’nun gölgesinde býrakýldý. Ama 74 kiloya çýktý ve burada da fýrtýna gibi esmeye baþladý. Bu þampiyonaya da birlikte çok iyi hazýrlandýk. Selçuk’da yüzümüzün aký oldu. Ülkemizin ve Trabzon’un gurur duyduðu bir isim haline geldi. Altýn madalya ile birlikte gururumuz oldu. Bundan sonra daha da büyük baþarýlara imza atacaðýna inanýyorum” diye konuþtu.

  Selçuk Çebi Kimdir?

  Grekoromen Güreþ Þampiyonu Selçuk Çebi 1982 Araklý doðumlu... Üniversite mezunu ve 2 yýl Hayrat Günderen Ýlköðretim Okulu’nda öðretmenlik yaptý. Þimdi tayini Trabzon’a çýktý. Güreþe Araklý Ýmam Hatip Lisesi’nde baþladý. Daha sonra Trabzon Belediyespor ve Çaykur’da spor hayatýný sürdürdü. Selçuk Çebi en son olarak da Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor’da lisanslý olarak mindere çýkýyor ama çalýþmalarýný Trabzon’da Mustafa Þahin yönetiminde yapýyor. Selçuk Þahin’in iþte þeref defteri: 4 kez yýldýz ve gençler dünya þampiyonu. 2 kez Gençler Avrupa Þampiyonu. 1 kez Üniversitelerarasý Olimpiyat Þampiyonu. Akdeniz oyunlarý þampiyonu.1 kez Odular arasý Dünya Þampiyonu. 2 kez Dünya Büyükler Þampiyonu. 1 kez Büyükler Avrupa üçüncüsü.


  Kaynak: Günebakýþ 29 Eylül 2009


  SELÇUK ÇEBÝ selcuk cebi
  Konu empy taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/1-empy Saat 03.04.2015, 02:00 ) de?i?tirilmi?tir.
Haz?rlan?yor...
X