Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzonspor’u düzlüðe kim çýkarabilir? ( Ferat ÞAHÝN )

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzonspor’u düzlüðe kim çýkarabilir? ( Ferat ÞAHÝN )

  TRABZONSPOR'U DÜZLÜÐE KÝM ÇIKARABÝLÝR?
  Ferat ÞAHÝN
  ferat@internetspor.com


  Trabzonspor’da teknik adamýn belirlenmesinden baþlayan, Diyarbakýrspor maðlubiyeti ile derinleþen ve Avrupa’dan eleniþ ile taban yapan moral ve performans çöküþünün engellenmesi için herkes bir þeyler söylüyor. Kaç zamandýr bu durumun bir çöküþ mü yada bir kriz mi olduðunu anlamaya çalýþýyor ve bu konuda yazýlan çizilenleri inceliyorum çünki araþtýrmadan bu konularý hiç yazmak istemedim.


  Öncelikle sayýn Ergun Ata’nýn deðerlendirmesinin doðruluðu ile baþlayýp bunun bir kriz olduðunu ama çöküþ olmadýðýný belirteyim. Bunu belirtmek ile birlikte, durumu çöküþ olarak deðerlendirip belli noktalara yüklenen insanlara verilen tepkilere göre durum çöküþe doðru da gidebilir diye düþünüyorum.


  Þimdi bu kriz ortamýnýn sebeplerini sýralamaya çalýþýrsak: birinci sebep transferde (teknik kadro dahil) kararsýz davranýp güvensizliklerin oluþmasýný saðlayan Trabzonspor yönetimidir. Trabzonspor yönetimi kendi aðýzlarýndan saðbek ve forvet eksiliði sözleri çýkmýþ iken takýmý bir anlamda sol açýk mezarlýðýna çevirmiþtir. Bir takým düþünün sol açýk oynayacak 6-7 elemaný var ama saðbek oynayabilecek iki elaman ile yetiniyor. Hemde bu iki elemanýn gerçek mevkisi saðbek olmadýðý halde. Hadi bundan geçtik, ellerinde tek alternatif forvet olan Isaac’ýn kiralýk olarak verilmesinin mantýklý bir sebebi olduðunu söyleyebilecek kiþi varsa yorum ve emaillerini bekliyorum. Kanýmca bunun bir mantýklý açýklamasý yoktur.
  Bu kriz ortamýnýn ikinci nedeni ise takýmý gerçek anlamda tanýyamayan ve yeterli bir oyun sistemi geliþtiremeyen teknik kadrodur. “Ya futbolcularýn hiç mi suçu yok” diyenleri duyar gibiyim. Elbette sahada mücadele edenler futbolculardýr ama sonuçta onlar birer iþçidir ve söylenileni kapasiteleri oranýnda yapmaya çalýþýrlar. Eðer yapmazlarsa yaptýrým uygulayacak ilk kurum teknik kadro, o olmazsa yönetimdir. Yani eðer futbolcularda bir sorun varsa onu çözecekte teknik kadro ve yönetimdir.
  Son olarak, krizin doðrudan sebebi olmayan fakat bu kadar büyümesine katký yapanýn Trabzonspor taraftarý ve Trabzon yerel medyasý olduðunu söylemekte fayda var. Kötü giden maçlarda futbolcularý yuhalamak ve destek olmamak Dünya’nýn hiç bir yerinde spor takýmlarý düzeltmez, düzeltemez. Yerel medya konusuna girmiyorum bile. Yanlýzca yerel medyada gerçek gazetecilik ve spor adamlýðý sergileyen Trabzonspor aþýklarýný ayrý tuttuðumu da belirtmeliyim.
  Þimdi gelelim bu krizi nasýl aþarýz sorusuna. Bu sorunun cevabýný aslýnda sebep olarak sýraladýklarýmýza bakarak bulabiliriz. Bu krizi aþmayý saðlayacak birinci mercii Trabzonspor yönetimi ve onun baþkanýdýr. Krizin gerçek sebeplerini bulup çözüm üretmek onlarý tek görevi. Trabzonspor yönetimi bunu yaparken tabiki camianýn herkesimi ile fikir alýþ veriþinde olmalý. Belirlenen sebeplere göre çözüm üretmeli ve krizden çýkýþ konusunda bir ivme kazandýrýlmalý. Bunu yapmanýn en kolay ama en maliyetli yolu tabiki transfer yapmaktý. Trabzonspor bunu yapmak için giriþimlerde bulundu fakat en son yetki oylamasý ile bu hayaller suya düþtü. Sonuçta transfer ile bu iþi çözüme kavuþturmalarý tam olarak mümkün de deðil. Eðer transfer yapýlamýyor ise mevcut teknik ve futbolcu kadrosunun birliðini ve dirliðini saðlamak en kolay yoldur. Eðer böyle bir dirliðin saðlanmasýnýn zorluklarý var ise teknik adamý yollamak için ligin son 5 maçýný beklememek gerekir.


  Krizi çözebilecek ikinci grup ise teknik kadro ve futbolculardýr. Sonuçta krizin bu kadar derinleþmesinin sebebi saha sonuçlarýdýr. Oynanan son maçlarda gözle görülür bir toparlanma olduðu görülse de teknik kadronun hala futbolcu kadrosu hakkýnda yeterli ve doðru bilgiye sahip olmadýðý görülüyor. Bu konu da en büyük iþ yardýmcý teknik adamlar ile Ünal Karaman’a düþüyor.


  Krizi çözebilecek üçüncü ama en önemli grup ise Trabzonspor taraftarýdýr. Trabzonspor taraftarý takýmýný baðrýna basmalý ve her þartta desteklemelidir. “Yaðmurda karda, iyi günde kötü günde” laflarý “lafta” kalmamalýdýr. Bir kere Trabzonspor taraftarý takýmýna güvensizlik deðil güven aþýlamalý. Oyuncularýný yuhalamak yerine onlarý cesaretlendirmeli. Taraftar futbolcular ile iyi bir diyalog kurmalý ve onlarý baðýrlarýna basmalýlar. Unutmayýn ki yuhalama ile hiç bir insan düzelmez aksine daha da kötüleþir. Belki onlar profesyonel katlanmalýlar diyebilirsiniz ama onlarýn da insan olduklarýný unutmamalýyýz. Özellikle sahada ter döken oyuncularý sabýr ile her þartta desteklemeliler. Oyuncular yeterli performansý göstermezlerse bu konuda uyarýlmasý gereken teknik kadro ve yönetimdir.


  Geçen sezon bir çok yeniliðe imza atan Trabzonspor taraftarý yeni bir yeniliðe ve ataða ihtiyacý var. Kolbastý, Bize Her Yer Trabzon, ve 61. Dakika etkinlikleri gibi yeni entiklikler bulunmalý ve takýma destek olunmalý. Tepki de konulmalý ama tepkinin yeri kesinlikle Avni Aker olmamalý. Avni Aker Trabzonspor’lu oyunculara deðil rakip takým oyuncularýna cehennem olmalý. Yani gerçek taraftar geri dönmeli ve canlandýrýlmalý. Sonuçta yöneticiler, teknik kadro ve futbolcular geçicidir. Baki olan sizler yani gerçek Trabzonspor taraftarlarýdýr.


  Sevgiyle kalýn
Haz?rlan?yor...
X