Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Kandýrmayýn!

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Kandýrmayýn!

  KANDIRMAYIN!


  Fatih takýmý rahatlatýr dedik, eleþtirildik. Ayný insanlar gitti son dakikada transferi bitirmeye uðraþtý. Þimdi, “Ara dönemde alýrýz” diyorlar, sadece tribünlerin tepkisini dindirmeye çalýþýyorlar.

  Muhalefetin etkili ismi Hacýosmanoðlu, çarpýcý ifadeler kullandý:

  Trabzonspor’da muhalif kanadýn etkili ismi olan Ýbrahim Hacýosmanoðlu, yönetimin son giriþimlerine çarpýcý yorumlar getirdi. Ýþte FANATÝK’e konuþan eski Baþkan Yardýmcýsý’nýn kullandýðý ifadelerden önemli satýr baþlarý:

  ‘Ýyi niyet yok’

  “Sondan baþlayalým... Fatih Tekke giriþimi þaka gibi. Çok deðil bundan kýsa bir süre önce Fatih Tekke’nin Trabzonspor’u rahatlatacak isim olduðunu söyledik, üzerimize farklý apoletler yapýþtýrýlmaya kalkýþýldý. Ama ayný yönetim son dakikada Fatih için harekete geçti. O zaman iyi niyetli olunmadýðýný ileri sürenlere son anda neden bu iþ mantýklý geldi? Bu sefer olmadý, Ocak’ta alýrýz, söylemleri ise tamamen taraftarýn tepkisini dindirme, tribündeki sesleri susturma hamlesidir. Problemleri varken, maliyeti düþükken alýnmayan Fatih Tekke için yeni giriþim ve gelecek açýklamasý iyi niyetli deðildir.”

  ‘Bu nasýl politika?’

  “Aslýnda olay Fatih Tekke olayý deðil. Fatih Tekke bir futbolcudur, gelir, gider. Ama strateji yanlýþlarý var ve asýl zararý bunlar veriyor. Kendi evlatlarý bir çýrpýda silinirken, yerine alýnanlar, astronomik maliyetli son dakika yabancýlarý ise baþtacý oluyor. Alanzinho tribünde oturuyor, Gabriç Avrupa’da oynayamýyor. Bunlarýn mantýklý açýklamasý lazým.”

  ‘Karaman bir ilktir!’

  “Yönetim, profesyonelleþme sözü verdi, adýmlar attý. Ama sportif direktör transferlerden ve hoca alýndýktan sonra geliyor, son transferi de baþkan bitiriyor. Sportif direktörün olduðu yerde hala futbol þube sorumlusu var. Böylesi nerede var? Ayný hatalar idari iþler için göreve getirilenler konusunda da yapýldý.”

  ‘Neden güvensinler?’

  “30 küsür transfer yapýldý. Ancak hoca da, taraftar da, yorumcular da hala eksikler olduðunu söylüyor. O zaman transferde baþarýdan nasýl bahsedebiliriz? Zaten son yetki kongresinde alýnamayan yetki de bunun yansýmasýdýr. Mevcut yönetim kendini feshetmiþtir. Eðer geçen sene harcanan o kadar paraya ve Ýstanbul takýmlarýnýn kötü sezonuna raðmen Trabzon ancak 3. olabiliyorsa kim niye ve neye güvenerek daha fazlasý için yetki verecek? Yetki verilmesin, tamam. Fakat Trabzonspor Baþkaný’na da kimse hakaret etmeyecek.”

  ‘Sorumluluðum var’

  “Hep söyledim, Trabzonspor’a olaðanüstü kongreler bir fayda saðlamaz, olaðan yapýlmalý. Sýrf bu yüzden geçen kongrede aday olmadým, fýrsatçýlýk yapmadým. Ama üzerimde bana son seçimde oy vermiþ binin üzerinde delegenin sorumluluðunu taþýyorum. Baþkanlar da caným sýkýldý, kýrýldým, üzüldüm diyerek gitmemeli. Sadece eleþtirmedik, testi kýrýlmadan önce de yol gösterdik. Bu yüzden rahatým.”


  Kaynak: Fanatik 6 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X