'FUTBOL DÜÞÜNMEYENÝN YERÝ TRÝBÜLERDÝR'


Bordo-Mavililer'in hocasý Hugo Broos, tavrýný iyice sertleþtirdi. Alanzinho ile özel bir görüþme yapan Belçikalý, Gökhan Ünal ve Umut Bulut'a da gözdaðý verdi.

Hollanda etabýnda sergilenen performans ve alýnan sonuçlar, Trabzonspor Teknik Direktörü Hugo Broos’un yüzünü güldürmüþ, sempatik tavýrlarýnýn oluþturduðu tablo dikkatlerden kaçmamýþtý. Ancak bu güzel günler çabuk geride kaldý. Bordo-Mavililer’in antrenörü de camiayý etkisi altýna alan gerilimden payýna düþeni aldý. Ýdmanlarda artýk hatalara çok daha sert tepkiler veren Belçikalý, mesajlarýný da net biçimde veriyor. “Futbolu düþünmeyenleri büyük bir gönül rahatlýðý ile kadronun dýþýnda býrakacaðýmdan emin olabilirsiniz” cümlesinin altýný çizen Broos’un gündeminde de yine hücum etkinlikleri var. Bursaspor mücadelesinde gelmesi muhtemel tüm tepkilere raðmen tribünde oturttuðu Alanzinho ile geçtiðimiz günlerde bir toplantý yaptýðý öðrenilen Hugo Broos, Gökhan Ünal ve Umut Bulut’u da göz hapsine aldý.

Rekabet baský unsuru

Yattara ve Gabriç’in giderek artan katkýsýna çok güvendiði bilinen Bordo-Mavililer’in hocasýnýn kamp sürecinde de denediði kanat bindirmeleri iþini yine öncelikli hücum taktiði olarak belirleyeceði öðnenildi. Yavaþ yavaþ tam kadroyu bulan Trabzonspor’da kadro rekabeti artýk oyuncular üzerinde bir baský unsuru oldu.

17.00’yi kulüp istemiþ

Kulüp, Belediye maçýnýn saati için gerekli bilgilendirmenin yapýldýðýný belirtti. Açýklamada þöyle denildi: Yayýncý kuruluþ pazartesi 21.00 fikrini iletmiþtir. Ancak mesai gününe denk gelmesi ve yaþanacak ulaþým zorluklarý sebebiyle bu görüþ olumlu karþýlanmadý. Bunun üzerine pazar günü 17.00’nin daha uygun olacaðý karþý önerisini sunarak muhtemel aksaklýklarýn önüne geçmeye çalýþtýk”

Trabzon ‘indirim’ yaptý

Ürün satýþlarýndan kulübe sýcak para girdisi saðlamayý planlayan yönetim, bu paralelde sezon sonu indirimi yaptý. Kýsa bir süre önce tüm Ts Club maðazalarýnda çeþitli ürünlerde ucuzluk hamlesi baþlatan kulüp, bu kez taraftarlarýn ayaðýna gitme kararý aldý. Ülkenin birçok yerini gezen TS Club týrý bu kez sabahlarý 10.00 ile gece 00.00’a kadar Atatürk Alaný’nda
hizmet verecek


Kaynak: Fanatik 6 Eylül 2009