Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Bu borç nereden çýktý!

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Bu borç nereden çýktý!

  BU BORÇ NEREDEN ÇIKTI!


  Trabzonspor’da 1997-99 yýllarý arasýnda yöneticilik yapan ve Almanya’da ikamet eden Ýsmail Demir isimli iþ adamý, o günün koþullarýnda verdiði 500 bin dolarý faizleriyle birlikte 750 bin dolar olarak kulüpten tahsil edecek. Ýsmail Demir, Trabzonspor kulübünde harcanmasý üzerine söz verdiði 500 bin dolarý dönemin baþkaný Mehmet Ali Yýlmaz’a vermiþti. Ancak Demir daha sonraki dönemde de yönetici olmayý düþünüyordu. Bu gerçekleþmeyince verdiði 500 bin dolarý geri istemiþti. Yýlmaz döneminde verilen bu paranýn banka aracýlýðýyla Trabzon’a havale edildiði ama kulübün kasasýna girip girmediði konusunda bir resmi evraka rastlanmadýðý tespit edilmiþti. Demir hem Mehmet Ali Yýlmaz, hem de daha sonra yönetime gelen Özkan Sümer’den verdiði parayý geri istemiþti.

  Resmi Kayýtlarda Görülmüyor

  Sümer yönetimi, “Bu paranýn kulübün kasasýna girdiði ne karar defterlerinde, ne de muhasebe kayýtlarýnda bulunmuyor. Kaldý ki Olaðan Genel Kurul’nda mali bilanço ibra edildi. Orada Ýsmail Demir adýna bir borç kaydý da geçmiyordu. Kulübün sadece Mehmet Ali Yýlmaz’a 10 milyon 780 bin dolar borcu gözüküyor” diye karþýlýk verilmiþti. Bunun üzerine de Ýsmail Demir, hem Yýlmaz, hem de kulüp aleyhine mahkemeye baþvuruda bulundu ama nasýl olduysa bundan görev yapan 3 ayrý baþkanýn da haberi oldu. Aradan geçen 11 yýllýk sürenin ardýndan mahkemenin Trabzonspor kulübünü 750 bin dolar ödemeye mahkum ettiði ortaya çýktý. Bu geliþme þok etkisi yaratýrken, Bordo-Mavili kulübün hukukçu üyeleri de hemen bir üst mahkeme olan Yargýtay’ý itiraz dilekçesi verdi.

  Yönetim, Yargýtay’a Baþvurdu

  Trabzonspor yönetiminin, Yargýtay’a baþvurmasýna karþýn, Ýsmail Demir, 750 bin dolar tutan alacak davasýnda kazandýðý parayý istediði takdirde icra yoluyla tahsil edebilecek. Mevcut yöneticiler yaþanan sürece hayret ettiklerini belirtirken, “Trabzonspor olarak mahkemelerde sayýsýz davalarýmýz var. Fakat Ýsmail Demir ile bir davanýn olduðu resmi kayýtlarda görülmüyor. Geçmiþ yönetimler döneminde böyle bir þeyin atlanmasý da çok þaþýrtýcý geldi. Davanýn sonucu elimize ulaþtýðýnda tüm resmi evraklarý inceledik. Ýsmail Demir’in verdiði paranýn resmi kayýtlarda izine rastlayamadýk. Sadece bir banka aracýlýðýyla paranýn Trabzon’a aktarýldýðýný öðrendik. Mahkemenin de bunu dikkate aldýðýný düþünüyoruz. Umarýz Yargýtay’da istediðimiz sonucu alýrýz” dediler.


  Kaynak: Günebakýþ 6 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X