Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Saç ektirip topa kafa vurmayan futbolcu kim?

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Saç ektirip topa kafa vurmayan futbolcu kim?

  SAÇ EKTÝRÝP TOPA KAFA VURMAYAN KÝM?
  Trabzonspor Eski Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Hacýosmanoðlu, Trabzonspor’un gidiþatý ile ilgili açýklamalarda bulundu.


  Trabzonspor Eski Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Hacýosmanoðlu, Trabzonspor’un gidiþatý ile ilgili olarak Yeni Trabzonspor’umuz Selçuk Aydýn, Bizde onun peþinden gidiyoruz. Trabzonspor’un samimiyetsiz insanlar yönettiði sürece Trabzonspor’dan hiç bir þey olmaz. Bu kýsýr döngü içersinde Ahmet’ler gider Mehmet’ler gelir ama sistem devam ettiði süre içersin de ayný baþarýsýzlýk serüveni devam eder. Çýkarsýz Trabzonspor’a hizmet etmek lazým. O zaman baþarýyý yakalarýz. Yine ayný tarz yönetim, yine ayný zihniyet, yine ayný mantalite. Sonucunda ne bekliyorsunuz ki! Sonucu da ayný olacak. Farklý olsa doðanýn kanununa aykýrý olur. Üzülüyoruz. Trabzonspor’un bu noktalarda olmamasý lazým. Yapýlan ufak tefek yanlýþlardan dolayý milyonlara hitap eden bu camianýn hayalleriyle oynamanýn kimsenin hakký yok. Þahsi kaprisleri uðruna, kiþisel çýkarlarý uðruna milyonlarca insanlarýn baþýný önüne eðdirmenin kimsenin hakký yok. Bu iþler, dürüst insanlarýn samimi insanlarýn yapacaðý iþler” dedi


  KAFASINA SAÇ EKTÝRÝP ALTI AY KAFASINA TOP VURMAYAN BÝR OYUNCU VAR

  Hizmet etmek isteyenlerin önünün týkandýðýný iddia eden Hacýosmanoðlu, “Ne yazýk ki insanlar yaþattýklarýný göz önüne aldýðý zaman üzüntü de duymuyorlar. Bu camiaya verdikleri zararýn farkýnda da deðiller. Hala iyi niyetli olduklarý söylüyorlar. Zirveye hedef gösteriyorlar. Sizin mantalite de olan insanlarýn bu milyonlara hitap eden bu camiaya hizmet etme þansý yok. Siz kenarda oturun sessiz durun. Oraya hizmet edeceklerin önünü týkamayýn. En büyük hizmeti etmiþ olursunuz. Hatalardan bahsetmek istemiyorum. Benim çok üzüldüðüm nokta var. Trabzonspor geçen sene 50 milyon Euro harcadý. 50 milyon Euro harcýyorsunuz karþýnýzdaki takým 20 milyon Euro harcýyor ve o sizden daha iyi geniþ bütçeye sahip daha iyi güce sahip bir kulüp olarak ortaya çýkýyor. Siz kafasýzlýktan 50 milyon Euro harcýyorsunuz. Ucuz paraya kaliteli insan aldýðýnýzý sanýyorsunuz. Hiçbir zaman kaliteli oyuncuyu ucuz paralara satýlmaz. Kalitesiz futbolcu alýyorsunuz çok para veriyorsunuz. Trabzonspor 6 milyon Euro verdi. Saha da gezen bir santraforumuz var. Kafasýna saç ektirip 6 ay kafasýna top vurmayan bir oyuncu var. Bu zihniyette kulüp yöneten insanlardan ne bekliyorsunuz ki” ifadelerini kullandý.

  BEN BAÞKAN OLSAYDIM BAÞARISIZLIÐI DEÐÝL, ÞAMPÝYONLUÐU KONUÞACAKTIK.

  Hacýosmanoðlu, “ Yaklaþýk beþ seneden beri 5 futbolcuya ihtiyaç var. Geçen sezon 50 milyon Euro’ya bu beþ futbolcuyu alsaydýnýz öteki geride kalan 6 tane futbolcuyu da! 6 tane profesyonel takýmýn var. Oradan seçip koysaydýn, þimdiki takýmdan 10 kat daha iyi iþ yapardý. Sizde bu zihniyet olduðu sürece, böyle her sene 50 milyon Euro 100 milyon Euro harcarsýnýz, ulusal medya da sizle dalga geçer Trabzonspor’un bütçesi yok diye. Þu anda Trabzonspor’u yönetenler ve yönetmeye talip olanlar; eskiden yönetenler gibi Trabzonspor üzerinden siyaset ve üzerinden ticaret yapma gibi düþüncemiz yok. Naçizane duygularla Trabzonspor’a hizmet etmek için ortaya çýktýk. O zamanlar þevk hýrs vardý bende ama þimdi o hýrs ve þevkin %10’u kalmadý. Genel kurul iptal edilmeseydi ben baþkan olsaydým þimdi burada Trabzonspor’un baþarýsýzlýðýný deðil! Þampiyonluðunu konuþacaktýk. Bunlarý bu kamuoyu deðerlendirecek. Biz örnek oluruz yarýn öbür gün bizim gibi insanlarýn önünü kesmezler Trabzonspor’a hizmet etmeleri için önünü açarlar” dedi


  TRABZONSPOR’U ÇÝFTLÝÐE ÇEVÝRMÝÞLER

  Trabzonspor’da olaðanüstü kongrelerden yana deðil, olaðan kongrelerden yana olduðunu söyleyen Hacýosmanoðlu, “Yönetimler kaç yýl süreyle seçildiyse o süre zarfý içersinde görev yapsýnlar. Bu yönetim bunu hak ediyor mu diye sorarsanýz! Bu yönetimden hiç iyi bulmuyorum. Bu insanlar yönetime geldikleri zaman da “Biz Trabzonspor’u borçsuz yeniden yapýlanmaya girmiþ futbolcu kadrosunu çok kaliteli futbolculardan kurulu bir Trabzonspor býrakacaðýz” dediler. Ama þimdi baktýðýnýz zaman da Trabzonspor’u çiftliðe çevirmiþler. Kamuoyu neden susuyor ben buna anlam veremiyorum. Trabzonspor hem idari bazda yönetilemiyor. Hem sportif manada yönetilmiyor. Kulübün as baþkaný kendi iþ yerini kapatýyor. Kendi iþ yeri çalýþanlarýnýn sigorta primlerini ödememek için Trabzonspor kulübüne alýyor. Trabzonspor iþçi bulma kurumu!! Siz kulübe geldiðiniz zaman radikal kararlar alacaksýnýz. Ne kadar adam var Kulübe toplandýnýz. Kulüpte genel müdür var siz kulübe genel koordinatör alýyorsunuz 10 milyar maaþ veriyorsunuz. Bu insanlar ne iþ yapýyor orda. Sportif direktör getirdiniz o nerde belli deðil. Kulüpte herkes konuþuyor. Bu kadar çarpýk yapýlaþmanýn içersinde olan bir yerde baþarý olmasý mümkün mü” dedi .

  ÖZEL RÖPORTAJ: Özgür ÖZDEMÝR 05.09.2009
Haz?rlan?yor...
X