Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzonspor tarihinde ilk yaþandý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzonspor tarihinde ilk yaþandý

  TRABZONSPOR TARÝHÝNDE ÝLK YAÞANDI
  Trabzonspor tarihinde belki de bir ilk yaþandý
  Trabzonspor tarihinde belki de bir ilk yaþandý ve güvenlik görevlisi olarak 10 yýla yakýn bir süredir kulüpte görev yapan Servet Mýsýr, çalýþtýðý sýrada mahkemeye baþ vurarak, “Mesailerimi, maaþ farklarýmý ve yasal birçok hakkýmý vermiyorlar” diye þikayette bulundu.
  Yönetim mahkeme kaðýdýný aldýðýnda þok yaþadý ama Servet Mýsýr alacaklarýndan vazgeçmedi. Bunun üzerine de 25 Aðustos tarihi itibarýyla Trabzonspor'da 10 yýla yakýn çalýþan Mýsýr'ýn iþ akdi feshedildi. Nuri Albayrak döneminde aþýrý personel istihdamýndan yakýnýlýrken, Sadri Þener döneminde ise 163 kiþi olan personel sayýsýnýn þimdi 200'e yaklaþtýðýna iþaret edildi. Ancak personelin büyük bölümünün de huzursuz olduðu ileri sürüldü.
  Yönetimi yasal haklarýný talep ettiði için mahkemeye veren Servet Mýsýr'ýn þimdi de, 'hak talebi'ne karþýlýk iþ akdinin feshi nedeniyle kötü niyet tazminatý isteyeceði belirtildi. Mahkemenin ise 16 Eylül tarihinde görüleceði vurgulandý.  05.09.2009
Haz?rlan?yor...
X