Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Onursal Baþkan sert konuþtu

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Onursal Baþkan sert konuþtu

  "TEMELÝ HAYRETTÝN ATTI"
  Trabzonspor Kulübü Onursal Baþkaný Mehmet Ali Yýlmaz, Kanal Mavi Spor Müdürü Hakan Yoloðlu’nun sunduðu Spor Saati Programý’na telefon baðlantýsýyla katýlarak önemli açýklamalarda bulundu.

  Yýlmaz, Trabzonspor mevcut yönetiminin özellikle Asbaþkan Hayrettin Hacýsalihoðlu’nu, bugünleri hazýrlayan kiþi olarak gösterdi. “2000 kongresindeki resmi kayýtlarda var” diyen Yýlmaz, “Kimse masal anlatmaz, o gün biz adayken karþýmýza çýkan Hayrettin (Hacýsalihoðlu) bugünkü olaylara temel olmuþtur” ifadelerini kullandý.

  Yöneticilerin cebinden çýkartýp para vermesi gerektiðini ancak bugünkü yönetimde böyle bir yönetici göremediðini vurgulayan Mehmet Ali Yýlmaz, “Yanlýþ yaptýðýnýzda kimseyi suçlamaya hakkýnýz yok. Bu takýmýn iyi olduðunu söyleyen onlardý. Bu yüzden Trabzonspor Kulübü aðlama yeri deðildir” þeklinde konuþtu.

  Ýþte Yýlmaz’ýn çarpýcý açýklamalarý…

  —Trabzonspor lige þampiyonluk parolasýyla girdi ama Sivas’tan sonra galibiyete hasret kaldý. Neye baðlýyorsunuz bu çöküþü Sayýn Baþkan?

  “BU TAKIMIN ÝYÝ OLDUÐUNU SÖYLEYEN ONLARDI”

  —Bu sene iyi bir baþlangýç olmadý. Yani maç yaptýðýmýz takýmlarý yenmemiz lazýmdý. Onlarý yensek þampiyon olacaðýmýz anlamýna gelmezdi. Diyarbakýr, Sivas, Manisa, Bursa bunlar bizim altýmýzdaki kulüpler, takýmlar klasmanýnda. Ama maalesef kötü baþladýk. Kötü baþlayýþýmýzýn sebebini bilmiyorum. Geçen sene de zaten beðenmemiþtim. Çünkü geçen sene Türkiye ligleri zaten bir kýsýr döngü idi. Hiçbir takým istediði kulüpten puan alamadý. Ersun Yanal gittikten sonra Trabzonspor kalan 5 maçýn 4’ünü aldý. Ondan önce zaten durum iyi deðildi. Demek ki takýmýmýzýn kalitesini yükseltmemiz gerekiyor.

  Þampiyon olabilecek kadro baþka þampiyon olmak baþka. Kadronuz þampiyon olabilir olursa sorun yok. Yani o gene sizi yukarda tutar. Þu günkü kadro ile görülüyor ki eksikleri olan kadro. Takým içerisinde takýmý yönlendirecek, aðabeylik yapacak kimse yok. Skoru deðiþtirecek kimse yok. Dolayýsý ile santrafor yok. Bu eksiðin giderilmesi lazýmdý ama yönetici arkadaþlar onu yapmadý. Bizim takým iyiydi gerek yok takviyeye dediler.

  Belki ekonomik sebepti bilmiyorum. Ama takviye edilmesi de þarttý. Yani yýldýz oyuncu olmalý. Trabzonspor’da yýldýz oyuncu kalmadý þimdi. Milli takýma verebileceðimiz bilmiyorum oyuncu var mý? Dolayýsýyla o bizim takým hüviyetimizi de ortaya koyacaktý. Keþke þu oyuncu Trabzonspor’dan milli takýma geliyor bizde olsaydý, dedirtecek oyuncular olmalý bizde. Pek öyle görünmüyor. Ve istikrarsýz yabancýmýz var birkaç tane. Yabancýlarda çok isabet kaydedemedik. Halen en çok 4 yabancý oynayabiliyor. Onlardan da pek bir þey gelmiyor zaten.

  —Trabzonspor borcu sizi ürkütüyor mu?

  “YÖNETÝCÝ CEBÝNDEN ÇIKARTIP PARA VERECEK”

  Beni deðil, herkesi ürkütüyor. Trabzonspor’un borcunu ödeyecek kaynaklara ihtiyaç var. Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Beþiktaþ gibi bakmayýn olaya. Onlarýn kulüpleri zengin. Bizim onlar gibi kaynaklarýmýz yok. Dolayýsýyla biz gelir, gider dengesini çok iyi ve bilinçli kullanmak zorundayýz ki yönetilmesi güç hallere düþmemeliyiz. Þimdi duyduðum rakamlara göre ben kesin bilmiyorum. Ne kadar borcumuz var ne kadar gelirimiz var. Aradaki farký ne kadardýr onu tam bilmiyorum ama (130 civarý). Bu yüksek bir borç. Yani mevcut gelecek gelirlerin bir bölümü temlik alýndýðýna göre demek ki önümüzde parasýz pulsuz bir dönem yaþayacaðýz anlamýna geliyor. Finansman bulmakta fayda var. Herhalde kulübü yöneten arkadaþlarýmýzýn þahsi gayretlerinden kendi paralarýndan da kulübe borç verip sonra alabilme imkânlarý olabilmeli diye düþünüyorum. Ve þimdi sanýyorum ki bu gelenek bozuldu Trabzonspor’da. Gelenlerin kulübe borç verenine rastlayamadýk þimdiye kadar. Bu yönetimde de sanýyorum yok. Yani moral motivasyonunu yüksek tutabilmek için kamuoyunun ‘Biz güçlüyüz, aslan gibiyiz’ diyebilmeli. Bu güveni yönetim verebilmeli. Bunu göremediði zaman gerçek tepkisini taraftar da ortaya koymakta ürker. Zülfikara dokunmayalým der o zaman tabi beklenti içinde kalýr.

  —Sadri Þener profilini nasýl buluyorsunuz?

  “YANLIÞ YAPTIÐINIZDA KÝMSEYÝ SUÇLAMAYA HAKKINIZ YOK”


  Bunlar güzel þeyler deðil, yani bir baþkanýn demesi gereken þeyler deðil. Çünkü aday olunca Trabzonspor’u yönetmeye kürsüde söyledikleriniz, seçim yapýlana kadar yaptýðýnýz propagandalarda söyledikleriniz, sizin taahhütlerinizdir. Onlar da belediyeden yer alacaðýn yoktu. Verilmezse ‘Giderim’ yoktu. Bunlar þahsi iliþkilerle, kulübün büyüklüðü ile kimse duymadan da çözülebilecek iþlerdir. Belediyeyi TS’ye yer vermeye mahkûm etmek halkýn gözünde doðru deðil. Çünkü Belediye baþkaný da, meclisi de, encümeni de Trabzonsporlu’dur. Bundan kuþku var mýdýr? Yoktur. Onlar da Trabzonspor’a yardým etmek isterler ama birinci vazife kulübü yönetenlerdir. Onlar bunu zaten üstlenmiþ kimse onlara siz gelinde masraflarýnýzý da kulüp versin biz sizden para istemiyoruz da dememiþtir. Kendileri aday olmuþtur. Biz bu zorluklarýn altýndan kalkacaðýz, bu iþi yürüteceðiz demek lazým.

  “ORASI AÐLAMA YERÝ DEÐÝLDÝR”

  Tabiî ki bunlarýn içinde devletten belediyeden diðer kesimlerden yardým alabilme becerisi ekstradýr, esas deðildir. Olmayabilir de, olmayacaðý zaman gideceðiz anlamýna da gelmez. Çünkü siz hesabýnýzý, kitabýnýzý kendinize güvenerek yaparsýnýz. Yanlýþ yaparsanýz orda kimseyi suçlamaya hakkýnýz yok. Kongrelerde açýk seçik aday olanlar görülüyor ki mangalda kül býrakmayan her þeyi sallýyor. Ýþ baþýna da gelince de orasý aðlama yeri deðildir. Orada aðlamayacaksýn. Oraya gelirken gösterdiðin maðrur ve dik duruþunu devam ettireceksin. Bu tesisi küçültmeyeceðiz. O zaman tabi bu zafiyet genel kurul delegasyonuna, medyasýna, taraftarýna etki ediyor. O zaman Trabzonspor’un o büyük doðmuþluðu tribünlerde yaþanmýyor. Yaþamayýnca rakip takým sizden korkarak, eskisi gibi Trabzon’a gelmiyor.

  “YÖNETÝMÝN GÜÇLÜ OLMASI LAZIM”

  Bu Bursa maçýnda bile beraberliði bence þansýna kurtarmýþ gibi oluyoruz. Ýkinci yarýdaki o Bursa’nýn belli bir bölümdeki kaçýrdýklarýný bir düþünün ürküyorsunuz. Demek ki bir eksiðimiz var. Takým kötü baþladýk belki, Avrupa’yý da kullanamadýk. Ligde de kullanmak için bak 8 puan geri düþtük. Alýnacak önlem lazým. Moral lazým, motivasyon lazým, bunu verebilmesi için yönetimin güçlü olmasý lazým.

  —Peki, o gücü görebiliyor musunuz?

  “CEVAP BEKLEYEN ÇOK SORU VAR!”


  Ben onlarýn mali yapýlarýný bilmiyorum ama gördüðüm kadarý ile yönetimdeki hiçbir arkadaþýn kulübe böyle bir borç saðlayacak, kredi bulacak, imkâný olduðunu sanmýyorum. Hatta rivayete göre kulüp hesaplarýna bakýldýðýnda þahsi giderlerin nereden karþýlandýðýný da bilmiyorum. Yani iyice incelenmeli. Amatör kulüpler de var, Trabzon’da diðer kulüplerde de onlarý yöneten arkadaþlar kendileri ceplerinden para katarak amatör kulüp yönetilir. Sadece onlarýn bir miktarý maçlara gelsin diye imkan saðlasýn, ama profesyonel bir kulüpte, bütçesi olan bir kulüpte naklen yayýnlardan büyük bir gelir, göðüs reklamlarýndan büyük bir gelir, Ýddaa’dan büyük bir gelir, maç gelirleri v.s gelirler 4-5 kalem artýk her kulüp bilançosunu yazabiliyor. Oradaki rakamlar da belli. Ligde alacaðýnýz baþarýya göre paylaþým da belli. Öyleyse siz kendi katacaklarýnýzý, kendi bulacaðýnýz ekstra finanslarý da düþünerek, kulübün ligdeki performansýný ve hedefini bilirsiniz. Buna göre de teknik kadroyu ve oyuncu kadrosunu teþhis edeceksiniz. Bu hesaplarý dikkatli yaparsak o zaman ne bu kadar borca gireriz, ne de millet artýk “Ben daha TS’ye gelmem” diye ürkütürüz, ne de baþarýsýz olacaðýz diye korkarsýn. Belli bir kariyerle devam edersin. Þimdi görüyoruz ki, biraz iþler sarkmýþ ve 130 trilyon çok büyük bir rakam Trabzonspor için. Yýllýk gelirleri ne kadar ne kadarý alýnmýþ bilemiyorum. Ama mevcut kadrosunun teþkili ve yaþatýlmasýnýn da büyük bir gideri olacaðýný biliyorum. Öyleyse ek kaynak nerden saðlanacak, kim bizi affedecek, kulübün yüzde 25’i halka açýlmýþ onun temettülerini her yýl kim ödeyecek. Ne olacak falan diye böyle bir takým cevaplanmasý gereken önemli sorular var.

  Bütün bunlarý masaya yatýrýp kulübün bütün detaylý bir mali tahlilinin ve analizinin yapýlmasý da büyük bir fayda var. Her þeyi ortaya döküp nasýl bunun içinden çýkarýz. Geniþletilmiþ bir komisyona ihtiyaç var bu konuda. Kulüpte bugüne kadar görev yapmýþ, önemli hizmetlerde bulunmuþ ve kulübün her þeyini bilen oradaki arkadaþlarýmýz, dýþarýdaki arkadaþlarýmýz bir araya gelip varsa eðer böyle bir içinden çýkýlmayacak mali tablo ‘bunu nasýl çözeriz’, tartýþmalýdýr. Bunu hep birlikte yapmak lazým. Aksi takdirde dedikoduyla þu kadar borcu var, bu kadar borcu var, deniyorsa o zaman daha kötü sonuçlar verir.

  —Son olaðanüstü genel kuruldaki tartýþmalarý nasýl deðerlendiriyorsunuz?

  “RACON KESÝLECEK YER ORASI DEÐÝLDÝR”


  Genel kurul racon kesilecek en son mevkidir bu kulüpte. Mademki üye ile kulüpler temsil ediliyor. Genel kurul üyeleri bu kulübü sahiplenmelidir. Nasýl yönetileceðine onlar karar verir. Onlarýn yetkilerini kullanýr yönetim kurullarý. Sonuçta ibralaþýr veya ibralaþmaz, o yüzden genel kuruldan yetkilerimizi artýrýn talebi karþýlanamayabilir de. Mecbur deðiller vermeye. Bugüne kadar yaptýklarýnýza bakarak güven duymamýþ olabilirler. Bu borcun altýna kendilerinden baþkasý girmedi ve kendileri de girmedi. Girseler zaten bunu hallederlerdi.

  —Kulüp nasýl bu hale geldi?

  “OLAYLARIN TEMELÝNDE HAYRETTÝN (HACISALÝHOÐLU) VAR”


  31 Aralýk 2000’deki kongre kayýtlarýna bakýlýr. O bilanço ile her þeyi yapar. Ondan sonraki olanlara karýþmaz. Çünkü o kongrede M. Ali Yýlmaz’ýn aleyhinde bir sürü insan konuþturulmuþ ve o güne kadar kulübü tek baþýna taþýyan büyük uðraþlar veren kulübün onursal baþkaný olan bir adama demedikleri kalmamýþtýr. Ogün onlarý diyenler bu faturayý ödemek zorundadýrlar. Kim kulübe ne vermiþtir bunlarýn hepsi bellidir. Zaten resmi kayýtlar vardýr. Kimse masal anlatmaz, o gün biz adayken karþýmýza çýkan Hayrettin bugünkü olaylara temel olmuþtur. Bunu herkes biliyor. 8 saatlik icraat silinir. Bizim býraktýðýmýz noktadan mesuliyet eskisinden daha hýzlý bir þekilde taþýnýr.

  “KULÜBÜ BIRAKTIÐIM GÝBÝ ALIRIM”

  Bu kadar zamanda oluþan borçlarý M. Ali Yýlmaz nasýlsa gelir öder diye savuranlara bu imkâný veremeyiz. O zaman adýmýz M. Ali Yýlmaz olmaz. Benim býraktýðým gibi alýrým ben. Çünkü onlarýn iddiasý oydu. ‘Biz yaparýz para da var kafa da, her þey var” diyerek geldiler. Sonuçta bu tablonun oluþmasýný saðladýlar. Kulübün yüzde 25’i yok bundan sonra her sene 5 milyon dolar ödemek zorunda elinde de öyle çok para edecek bir takým yok, vasat bir takým var. Nereye kadar taþýrlar bilemiyorum ama sadece þimdilik üzülürüm, kanaatlerimi daha sonra açýkça söylerim, ancak zülfü yare dokunmak istemem, iyi giderse ben de desteklerim.

  —Taraftarlarýn tepkilerini nasýl deðerlendiriyorsunuz?

  Taraftarlar ürküyor. Güçlü bir tablo yok karþýsýnda, dilediði gibi konuþma özgürlüðünü tutamýyor. Acaba bunlarla giderse ne olur diye endiþeleri de var. O yüzden taraftarlarýn sabýrlý ve bilinçli olmasýný istiyorum.


  04 Eylül 2009
Haz?rlan?yor...
X