Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Baþkan'dan Fatih Tekke sözü

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Baþkan'dan Fatih Tekke sözü

  BAÞKAN'DAN FATÝH TEKKE SÖZÜ

  Trabzonspor Baþkaný Sadri Þener, alýnan kötü sonuçlar ve Fatih Tekke transferi konusunda çarpýcý açýklamalar yaptý..
  Trabzonspor Kulübü Baþkaný Sadri Þener, alýnan kötü sonuçlar nedeniyle pes etmediklerini, daha beter kamçýlandýklarýný söyledi.

  1967 Trabzonsporlular Derneði'nin Güngören'deki iftar yemeðine katýlan Sadri Þener, burada yaptýðý konuþmada, iki kötü sonuç alýp Avrupa'dan elendiklerini hatýrlatarak, ''Bu demek deðil ki Trabzonspor pes etmiþtir, baþa oynamayacaktýr. Hayýr! Koyduðumuz hedeften bir santimetre geriye gitmedik, daha beter kamçýlandýk'' dedi.

  Þener, Trabzonspor'un þampiyonluða oynayacaðýndan kimsenin kuþku duymamasý gerektiðini ifade ederek, ''Trabzonspor'un elindeki kadro, ne kadar eleþtirilirse eleþtirilsin, Türkiye'nin en iyi kadrolarýndan biridir. Ýki kötü sonuç bunu deðiþtirmez. Sizden ricam, takýmýnýzý sonuna kadar destekleyin, mahçup olmayacaksýnýz'' diye konuþtu.

  Kulüplerin, taraftarý olmadan büyük kulüp olamayacaðýný vurgulayan Þener, ''Bizim büyük kulüp olmamýzýn birinci nedeni, kazandýðýmýz 6 þampiyonluktan ziyade, çok taraftar kitlesine sahip olmamýzdýr. Anadolu'da gittiðimiz her kentte, Galatasaraylý, Fenerbahçeli ve Beþiktaþlý taraftarlar oluyor. Bir tek Trabzon'da olmuyor, bu büyüklüðün bir baþka göstergesi'' dedi.

  Aldýklarý 2 yenilginin, Trabzoncell ve kombine bilet satýþlarýný býçak gibi kestiðini ifade eden Þener, ''Taraftarlýk, sonuçlara baðlý olmamalý. Baþkaný sevmeyebilirsin, hocasýný, futbolcusunu sevmeyebilirsin veya senin dediklerin yapýlmamýþ olabilir ama o takýmý tutacaksýn ki var olacak'' diye konuþtu.

  ''KULÜBÜN ENÝ, BOYU, BORÇLARI ÝKÝ DEFA ÖDER''

  Þener, kulübün ekonomik gücünün, 80 milyon liralýk borcunu rahat ödeyebilecek durumda olduðunu söyledi.

  Kulübün hisselerini geri almak istediklerini ve bunun için uðraþtýklarýný belirten Þener, þunlarý kaydetti:

  ''Benden sonrakilere iyi bir gelecek býrakmak istiyorum. Geçen sene 17-18 bin, bu sene ise 9 bin kombine sattýk. Kongrede borcumuz 80 milyon lira. 40 milyon banka borcu vardýr, bunun karþýlýðý vardýr. Bunlar otomatik olarak ödenecek. 15 milyonu vergidir, 10 yýldan gelen vergiler, taksitle ödeniyor. 5 milyon mevcut yöneticilerin, 3 milyon eski baþkana borçtur. Trabzonspor'un boyu, eni, þekli, hacmi bu borçlarý iki defa öder. Bundan hiç þüpheniz olmasýn. Fenerbahçe'nin borcu da 350 milyon dolar, onun da boyutu ona kadar. Trabzonspor'un aþýrý borçlanmasý gibi laflar Trabzonspor'u küçültür. Trabzonspor'u, ödenebilecek bir borçla döndürüyoruz. Bunun da hepsinin karþýlýðý vardýr.''
  Eski futbolcularý Fatih Tekke ile 1 aydýr görüþtüklerini anlatan Þener, kulübünün, bu oyuncuyu vermeye yanaþmadýðýný bildirdi.

  Zenit Saint Petersburg Kulübü'nün, Fatih'i kadro dýþý býraktýðýný, ancak kendilerine de vermek istemediðini ifade eden Þener, ''Son bir giriþimde bulunduk, ancak 'Ocak ayýnda görüþelim' dediler. Fatih'te bir sýkýntý yoktu'' dedi.

  Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Baþkaný Ali Özbak da beklemedikleri bir performansla lige baþladýklarýný belirterek, ''Trabzonspor, istenen baþarýlarý mutlaka yakalayacaktýr. Buna inanýyorum'' diye konuþtu.

  1967 Trabzonsporlular Derneði Baþkaný Alaattin Hatayoðlu ise yönetime aðýr eleþtirilerde bulundu. Hatayoðlu, yaptýðý konuþmada, yönetimden, yaptýðý hatalardan ders almasýný isteyerek, ''Sýkýntý yönetimlerdi. Bundan önce yapýlan hatalardan ders alýnmadý. Bu dönemde de kulüp hesapsýzca borçlandýrýldý. Baþkan iki kulvarda hedef koymuþtu, ancak Avrupa'da elendik, lige de kötü bir baþlangýç yaptýk'' dedi.


  04.09.2009
Haz?rlan?yor...
X