Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Sümer'den Trabzonspor gerçeði

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Sümer'den Trabzonspor gerçeði

  SÜMER'DEN TRABZONSPOR GERÇEÐÝ

  Trabzonspor eski baþkanlarýndan Özkan Sümer, yönetimsel istikrarýn baþarý için önemli bir etken olduðunu söyledi.

  Trabzonspor eski baþkanlarýndan Özkan Sümer, yönetimsel istikrarýn baþarý için önemli bir etken olduðunu belirterek, Trabzonspor'un kendi gerçeðiyle buluþmasý gerektiðini söyledi.

  Trabzonspor'da futbolculuk, teknik adamlýk ve baþkanlýk yaparak kulübün her bölgesinde görev yapan, yýllarýný bordo-mavili kulübün bünyesinde geçirerek hizmet veren ve iki kez de takýma þampiyonluk yaþatan Özkan Sümer, baþarýlarýn yaþandýðý yýllarý anlattý.

  Trabzonspor'un þampiyon olduðu yýllardaki temel faktörleri 3 baþlýkla sýralayan Özkan Sümer, kendi kaynaklarýný kullanma ve yönetimsel istikrarýn baþarý için önemli birer faktör olduðunu belirterek, "Kendi kaynaklarýný kullanma kabiliyeti. Yönetim devamlýlýðý ve gerektiði þartlarda tamamlama becerisini ortaya koymuþ olmalarý. Bunlarý irdelediðimizde öyle bir somut bir þey ortaya çýkýyor ki, futbolcu devamlýlýðýný söylemiyorum. Yönetimsel devamlýlýðý burada çok büyük etken, çünkü diðer hadiselerin oluþumunda o yönetim devamlýlýðý ve kabiliyeti ortaya koyabilmiþ ve kullanabilmiþtir. O bakýmdan bunu öncelikli bir baþarý nedeni olarak görmek lazým" dedi.

  Trabzonspor þampiyon olduðu yýllarda kadrosunun Trabzonlu oyunculardan olmasý çok önemli bir olgu diyen Sümer þöyle konuþtu: "Trabzonspor kendi kaynaklarýný kullanýrken baþlangýçta belki o bilinç de deðildi, bir ihtiyaçla bu hadise baþladý. Zaten potansiyel olarak da Trabzon'da futbolun öteden beri gücü kabul görmüþ bir hadise son denemler de Trabzonspor'un 2. Lig'de 7 yýllýk baþarýsýzlýðýndan sonra kendi kaynaklarýna dönme eðilimi doðdu. Bu eðilim onun kendi gerçeði ile buluþmasý ve potansiyelini etkin kullanmasýna olanak saðladý. Yönetimler artýk bu gerçeði kavradýktan sonra bunu güçlendirmenin yollarýný aradý. Ýyi takýmlarý, iyi oyuncularý bir araya getirmek bir yönetim becerisidir. Ýyi oyunculara bir de ruh lazým iþte o Trabzonsporluluk ruhu bu da ancak kendi bünyeden yetiþtirdiðin oyuncularla saðlanabilecek bir olgu."

  Trabzonspor'un baþarýlý olduðu yýllarda taraftar yapýsýnýn daha homojen olduðunu belirten Özkan Sümer, "Trabzonspor'u yine bu doðrultuda baþarýya getiren unsurlardan bir tanesi de bütünlük yani ortak bir vizyon doðrultusunda takýmý sahiplenme ve baþarýyý berabere ele almak gibi bir fikir arzu ihtiyaç vardý. Taraftar bu manada büyük ölçüde destek oluyordu. Oyuncular kent ile o kadar özdeþleþmiþti ki herkesin bir mahallesi bir grubu olduðu için o kent denetim görevini yapýyordu. Oyuncularýn motivasyonu ve onlarýndan daha üst düzeyde verimliliðini artýrma konusunda lüzumlu etkiler o mahalledeki çevreden oluþuyordu. Kendine dönük bir yapýydý. Çok içten çok yakýn bir bütünlük içersinde. Yönetimler, kitle ve oyuncular bir bütün anlayýþý beraber korumak ve kollamak açýsýndan çok güzel bir oluþum içindeydi" þeklinde konuþtu.  01.09.09
Haz?rlan?yor...
X