Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Necip Yýldýz'ýn 1 Eylül mesajý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Necip Yýldýz'ýn 1 Eylül mesajý

  NECÝP YILDIZ'IN 1 EYLÜL MESAJI


  CHP Trabzon Ýl Baþkaný Necip Yýldýz, “1 Eylül Dünya barýþ Günü” dolayýsýyla yazýlý bir açýklama yaptý.
  CHP Trabzon Ýl Baþkaný Necip Yýldýz, “1 Eylül Dünya barýþ Günü” dolayýsýyla yazýlý bir açýklama yaptý.
  Ýþte Baþkanýn açýklamasý:
  “1 Eylül 1939 tarihinde Nazi Almanyasýnýn Polonya yý iþgaliyle Dünyanýn en kanlý savaþý baþlar ve 1945 yýlýnda bittiðinde arkasýnda elli iki milyon ölü, milyonlarca yaralý , sakat, kan göz yaþý , yýkýlmýþ harap olmuþ þehirler býrakarak sona erer.

  Ýþte insanlýk tarihi bu vahþetin, gözyaþýnýn baþlangýç tarihi olan 1 Eylül tarihini savaþlarýn bir daha yaþanmamasý için Dünya Barýþ Günü olarak ilan etmiþtir.
  Bu anlamlý günde bu korkunç savaþýn baþladýðý yýllardan çok önce Ulu Önder Ata türkün söylediði “Yurtta Barýþ Dünyada Barýþ” Ýlkesini birkez daha hatýrlamak ve hatýrlatmak istiyoruz.

  Barýþlar kolay korunmaz. Barýþýn olmasý için , savaþ olmasý gerekmez.
  1 Eylül Dünya Barýþ Günü olarak kabul edildi. Fakat aradan geçen onlarca yýllar içerisinde bu büyük savaþ dan hiçbir ders alýnmadý. Savaþlar kan, gözyaþý yýkýlan þehirler hiç bitmedi. Barýþ Birbirinden farklý kimliklerin, gruplarýn, toplumsal birimlerin bir arada yaþamalarýna insan hak ve özgürlüklerine dayalý ortak çözüm farklýlýklarýný koruyarak ve zenginleþtirerek.Geliþmelerinin eþitliðe yol almanýn adýdýr.
  Ýnsan uygarlýðýnýn sürdürülmesi için öncelikli þartýn dünyada devamlý bir barýþýn þart olduðunun farkýnda olunmasýdýr. Devletlerin en kutsal görevi kendi topraklarý içinde yaþayan farklý kimliklerin yaþam haklarýný sürdürmeleridir.Kan, Gözyaþý ve savaþlarýn olmadýðý Özgür bir dünya için 1 Eylül Dünya Barýþ Günü kutlu olsun
  31.08.09
Haz?rlan?yor...
X