Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Akyazý Stadýna talipli çýktý ama...

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Akyazý Stadýna talipli çýktý ama...

  AKYAZI STADINA TALÝPLÝ ÇIKTI AMA...
  Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon eski Milletvekili Nail Çelebi Trabzonspor'un Akyazý Stadýna üç þart karþýlýðýnda talipli olduðunu açýkladý.
  Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon eski Milletvekili Nail Çelebi Trabzonspor'un ihtiyaç duyduðu Akyazý Projesini üç þartý ile yapmaya talipli olduðunu söyledi.
  Trabzon'da 2011'de yapýlacak olan Avrupa Gençlik Olimpiyatlarý için ihtiyaç duyulan ve Trabzonsporlularýn merakla beklediði Akyazý Stadý için MHP Trabzon Eski Milletvekili Nail Çelebi finansman saðlandýðý takdirde Akyazý Stadýný yapacak olduklarýný söyledi.
  Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde bugün Basýnla bir araya gelen MHP Trabzon Eski Milletvekili Nail Çelebi Akyazý stadý için Trabzonspor Kulübüne üç þart sunduðunu açýkladý.
  Yaklaþýk 3 ay önce Trabzonspor Baþkaný Sadri Þener ile görüþtüðünü söyleyen Çelebi, “Biz önerilerimizi Trabzonspor'a sunduk, fakat üç aydýr bize olumlu veya olumsuz bir yanýt verilmedi” dedi.
  MHP eski Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin Trabzonspor'a sunduðu teklifler ise þöyle;
  1. Teklif: Proje sahasý ile ilgili tüm hukuki sorunlarýn giderilmesi þartýyla;
  · Finansmaný istenilen proje ile fizibilite raporunun tamamlanmýþ olmasý gerekir.
  · Ýhtiyaç duyulan finansman karþýlýðýna tekabül eden % 20-30 kaþýlýðý katýlým bedelinin nakten varlýðýnýn ýspatý ve bu varlýðýn banka teyitli olmasý gerekir.Baþvuru esnasýnda banka onaylý format, iþlemin baþlangýcýný teþkil eder.
  2.Teklif: Proje sahasý ile ilgili tüm hukuki sorunlarýn giderilmesi þartýyla;
  · Finansmaný istenilen proje ile fizibilite raporunun tamamlanmýþ olmasý gerekir.
  · Talep edilecek finansmanýn % 30'u karþýlýðý kadar kabul edilebilir teminat mektubu, iþlemin baþlangýcýný teþkil eder.
  3.Teklif: Proje sahasý ile ilgili tüm hukuki sorunlarýn giderilmesi þartýyla;
  · Finansmaný istenilen proje ile ilgili olarak, her iki teklifin kabul edilmemesi halinde de proje sahasýnýn tüm hukuki sorunlarýnýn giderilmesi ön þartýna baðlý olarak, Trabzonspor yönetiminince ayrýntýlarý verilecek fizibilite raporu ile gerekli projelerin hazýrlanmasý ve ayrýca projenin yapýmý ile ilgili tüm yetkilerin Çelebi Yatýrým Müþavirliðine verilmesi

  31.08.09
Haz?rlan?yor...
X