Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Fatih Tekke’den çarpýcý sözler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Fatih Tekke’den çarpýcý sözler

  KRAL' DAN ÇARPICI SÖZLER
  “Bulunduðu koltuðu kullanan deðil, Ts sevdalýlarýna ihtiyaç var”

  Trabzonspor’un eski futbolcusu Fatih Tekke’den önemli açýklamalar…

  “Trabzon zor ve dinamikleri özel bir þehirdir. Bunlarýn iyi bilinmesi, öðrenilmesi, tanýnmasý gerekir. Aksi halde birkaç yenilginin ardýndan gereði yokken panik baþlýyor. Takýmda ne kadar lider Trabzonlu varsa gelenler o kadar rahat eder. Trabzonspor'un Fatih'e ihtiyacý yok. Orada istenmemin sebebi her halde taraftarlarla iyi bir bað kurduk.” diyen Fatih Tekke, “Taraftar saklanan, uzak duranlarla bu elektriði yakalayamýyor. Þimdi tekrar akýllara gelmemin altýnda baþka þeyler aramamalý. Baþarý için de aþçýsýndan baþkanýna kadar herkes gerçek Trabzonsporlu olacak. Gelecek nasýl planlanacak bunu düþünmek gerekir. Görev alan ya da almayý planlayanlarýn tek amacý hizmet olmalýdýr. Bulunduðu koltuðu kullanan insanlara deðil, Trabzonspor sevdalýlarýna ihtiyaç var” þeklinde konuþtu.

  Þu anda ne Fenerbahçe ne de Beþiktaþ’ýn Trabzonspor'un çok önünde olduðunu kaydeden Tekke, “Sadece Galatasaray diðerlerine göre biraz farklý gibime geliyor. En büyük eksik ise takým ruhu oluþturamamak diye düþünüyorum. Taraftarlarýn tepkisi ölçülü olmalý. Öncesinde þunu bir kere düþünsünler; Trabzonspor'a fayda mý, zarar mý veriyorum? Her Trabzonsporlu takýmýný bordosu, mavisi için sevmeli. Gelenler gidenler, olanlar olmayanlar için deðil. Benim 1 ay önceki gelme þartlarým Trabzonspor Yönetimi için bir þanstý çünkü þartlar çok uygundu. Ancak yönetim beni almalýydý diyemem tabi ki. Sonuçta yönetimin kararýdýr, kýzamam, saygý duyarým. Trabzonspor dýþýnda neredeysem benim aklým, gelmek istediðim yer hep Trabzonspor'dur, bunu herkes bilir. Gelirken de bu takýmýn kaptaný olarak, buna layýk þekilde dönmeliyim. Bu ana þartým deðil, olmasý gerekendir diyorum” ifadelerini kullandý.


  30 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X