Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Saðlam:Trabzon'u yenmeye gidiyoruz

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Saðlam:Trabzon'u yenmeye gidiyoruz

  SAÐLAM:TRABZON'U YENMEYE GÝDÝYORUZ

  Bursaspor Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam Trabzonspor'la deplasmanda yapacaklarý maç için hayli iddialý konuþtu.
  Saðlam, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediði haftalýk basýn toplantýsýnda, sezona galibiyetle baþladýklarýný ve ligin ilk 3 haftasýnda topladýklarý 6 puanla 3. sýrada yer aldýklarýný hatýrlattý.
  Geçen sezon elde edilen baþarýnýn ardýndan, camianýn yeni sezonda daha fazla beklenti içine girdiðini ifade eden Saðlam, ''Bununla birlikte deðiþik hedefler söylendi. Kimisi 'Kupa', kimisi 'UEFA' dedi. Þunu da unutmayalým, öncelikle geçtiðimiz sezondaki baþarýyý bu sezona taþýrsak kendimizi baþarýlý sayarýz'' dedi.
  Saðlam, hedefe yönelik yönlendirmenin de doðru olmasý gerektiðine iþaret ederek, þunlarý söyledi:
  ''Bizler, bizi seven insanlarý doðru yönlendirmekle yükümlüyüz. Çok fazla hayallere kapýlmadan kendimize gerçekçi bir hedef belirlememiz gerekir. Biz bu hedefi belirledik. Fakat, bizim hedefimizin dýþýnda deðiþik söylemler çýkýyor. Ýnsanlarý yanlýþ yönlendirmemek için söylüyorum. Bursaspor olarak biz geçtiðimiz sezon ortaya koyduðumuz mücadeleden daha kaliteli bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Geçtiðimiz yýl Bursaspor'un geldiði noktadan, devamlýlýk ve istikrarýn saðlanmasýyla ortaya daha deðiþik baþarýlarýn çýkmasý muhtemel. Bunu da kovalayacaðýz. Geçtiðimiz sezon takým 8. olsa kimse bir þey demezdi. Biz hedef olarak þunu koyduk; bulunduðumuz yer bizi kesinlikle tatmin etmesin. Her gelinen nokta bizi daha da hýrslandýrdý ve beklemedik bir noktaya çýktýk. Baþarýda sýnýr yok. Biz hedefimizi yakalamaya çalýþacaðýz ve daha üst sýralara nasýl çýkarýz, onu mücadelesini vereceðiz.''
  Bu hafta Trabzon'da, Trabzonspor ile zorlu bir karþýlaþma oynayacaklarýný dile getiren Saðlam, bu maçta yeþil-beyazlý takýmý sevenleri umutlandýracak bir futbol ortaya koymak ve alacaklarý 3 puanla lige verilecek 15 günlük araya moralli girmek istediklerini ifade etti.
  Saðlam, Trabzonspor maçýný kazanmak için önlerinde birçok sebep olduðunu vurgulayarak, ''Öncelikle iyi bir mücadele ve göze hoþ gelen futbolu ekleyip taraftarý mutlu edecek ve bizi de geleceðe dair umutlandýracak bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Trabzon'a kesinlikle 3 puan için gidiyoruz'' diye konuþtu.

  SERCAN YILDIRIM'IN DURUMU

  Bir gazetecinin, transfer döneminin son günlerine yaklaþýldýðýný belirterek takýmda gidecek oyuncu olup olmadýðýný sormasý üzerine Saðlam, ''Gidecek iki oyuncumuz var. Her an gidebilirler. Onlarýn yerine bir oyuncu gelebilir. Bu gidecek oyunculardan biri Sercan deðil. Bizim Sercan ile ilgili söylediðimiz belli. Öyle bir teklif gelmeli ki, Bursaspor'u seven insanlar da 'çok güzel olmuþ' demeli. Aksi mümkün deðil'' dedi.
  Saðlam, bu haftaki rakipleri Trabzonspor'un sýkýntýlý bir dönem geçirdiðinin hatýrlatýlmasý üzerine, þunlarý kaydetti:
  ''Trabzonpor'un belli bir kalitesi var, baþarýsý var. Tüm bu sýkýntýlara raðmen kendi aralarýnda bir sinerji oluþturup bundan çýkabiliyorlar. Biz bu durumu düþünmeden oynamalýyýz. Çok iyi bir kadrolarý var. Bursaspor olarak biz içeride ve dýþarýda kazanmayý hedefleyen bir takým olmayý istiyoruz. 3 puan almamýz gerekiyor, dolayýsýyla 1 puaný almak, kayýp 2 puan demektir. Biz, oyun anlayýþýmýzdan taviz vermeyeceðiz. Rakibimizin öne çýkan yönleri var. Onlara da dikkat edeceðiz. Ortaya çýkacak hiçbir sonuç sürpriz sayýlmaz. Þu ana kadar orada kazanamamýþýz. Bu dezavantaj gibi gözükse de oradan alacaðýmýz 3 puan sürpriz olmayacaktýr.''
  Saðlam, Trabzonspor maçý öncesi takýmda sakatlýðý süren genç oyuncu Eren Albayrak'ýn dýþýnda eksik oyuncunun bulunmadýðýný, bunun da kendisine takým oluþturmakta tatlý bir sýkýntý yaþattýðýný ifade etti.
  Ertuðrul Saðlam, Trabzonspor maçý sonrasý takýma 3 gün izin vereceklerini, lige verilen arada da 5 Eylül Cumartesi günü Bursa'da Eskiþehirspor ile hazýrlýk maçý yapacaklarýný sözlerine ekledi.


  28.08.09
Haz?rlan?yor...
X