Duyuru

Collapse
No announcement yet.

TS' ye yakýþmadý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • TS' ye yakýþmadý

  ALÝ ÖZBAK' IN AÇIKLAMALARI
  Özbak, dün gerçekleþen Olaðanüstü Genel Kurul'da yaþananlar üzerine bir açýklama yaptý.

  Trabzonspor Divan Baþkanlýk Kurulu Baþkaný Ali Özbak, dün gerçekleþen Olaðanüstü Genel Kurul'da yaþananlar üzerine bir açýklama yaptý.

  Özbak, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi:
  “Kulübümüz, ender görülen ve büyüklüðüyle baðdaþmayan bir genel kurul yaþamýþtýr. Genel kurulu þehir dýþýnda olmam münasebetiyle televizyonlara yansýyan þekliyle takip edebildim. Eðer kulübün yapýsýný ve evrelerini bilmeyen bir kiþi olsaydým ben de bu büyük kulübün ne garip duruma düþmüþ olduðunu söylerdim. Elbette ki durum bu deðildir. Bu sadece bir kayýkçý kavgasýdýr. Ama Türk spor kamuoyu bunu nereden bilebilir ki? Aslýnda yönetim kurulu tüzüðün 89. maddesi gereðince böyle bir yetki almaya baþvurmayabilirdi.

  Esasta daha katýlýmcý olmayý tercih etti. Fakat birileri bu paylaþýmcý tercihi güven oylamasýna dönüþtürmek istedi. Çýkan sonuç hiç de öyle deðildir. Geçmiþte de öyle olmadý, bugünde olmayacaktýr. Güven oylamasýnýn yeri ve zamaný vardýr. Bu “iþtahlýlar” keþke o düþüncelerini Temmuz'da yapýlan Olaðan Genel Kurul seçimlerinde kullanmýþ olsalardý! Ama oradaki fotoðrafý oynatmak zordu. Burada oynatýlan fotoðraf ise kolaydý. Ayrýca burada oynatýlan fotoðrafta alýþýk olmadýðým profillere de þahit oldum. Bu da düþündürücüdür. Yönetim kurulu bu manzara üzerine yetki önergesini geri çekmekle doðru bir tercih yapmýþtýr. Göreve devam kararlarý ise kuþkusuz daha doðru olanýdýr.

  Geçmiþte 4 þampiyonluk yaþatmýþ efsane kulüp baþkanýmýz Þamil Ekinci'nin de yetki isteðinin reddedildiði kongre olmuþtur. O þanlý yönetim de bunu hiç umursamadan yoluna devam etmiþtir. Elbette ki þuan ki yönetim kurulumuzda yoluna devam edecektir. Etmemeleri için bu yaþananlar bir gerekçe olamaz. O tahsis edilecek alanlarý tüzüðün 89. maddesi dýþýnda telakki ederek 10 yýl süreyle kiralayabilme haklarýdýr, bunu da dilerlerse bir tercih yolu olarak kullanabilirler. Geçmiþte bunun örnekleri vardýr. Ýstanbul Kartal Cevizli'deki tahsis alanýnýn kiralanýþý da böyledir.”


  Kaynak: Trabzonunsesi 26 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X