Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzoncell 10 günde 5 bin aboneye ulaþtý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzoncell 10 günde 5 bin aboneye ulaþtý

  TRABZONCELL
  Avea ile mobil telekomünikasyon alanýnda iþbirliðine giden Trabzonspor'un, Trabzonsporlular'ýn hizmetine sunduðu TrabzonCell, 10 günde 5 bin aboneye ulaþtý.

  Türkiye'nin 4 büyük kulübünden biri olan Trabzonspor'un, 14 Aðustos'ta gerçekleþtirdiði lansman ile taraftarýnýn hizmetine sunduðu TrabzonCell büyük ilgi gördü. Trabzonspor Kulübü'nün kýsa vadede 250 bin abone olarak belirlediði hedefin, ilk on günde 5 bin aboneye ulaþmasý, gösterilen yoðun ilgiyi kanýtladý. TrabzonCell satýþlarýnda en çok dikkat çeken nokta ise, Trabzon ile Ýstanbul'un abone sayýsýnda baþa baþ gitmesi oldu.


  Trabzonspor Telekomünikasyon A.Þ Genel Müdürü Sinan Zengin konuyla ilgili olarak, "Bir dünya kulübü olarak, TrabzonCell ile belirlediðimiz hedefleri daha da ileri noktalara taþýmaya kararlýyýz. On gün gibi kýsa bir sürede beklediðimiz sayýlarý elde etmeye baþladýk. TrabzonCell'in kulübümüze saðlayacaðý ek gelir ile takým olarak daha iyi noktalara geleceðiz. Bu yüzden tüm taraftarlarýmýzýn TrabzonCell hattý alarak hem avantajlý konuþmalarýný, hem de kulüplerine destek olmalarýný istiyoruz. Þu anda elde etmiþ olduðumuz veriler doðrultusunda TrabzonCell ile rakiplerimizi ciddi þekilde geride býrakacaðýmýzý rahatlýkla söyleyebilirim. Sahip olduðumuz teknolojik alt yapýmýz, eðitimli ve iþinde profesyonel kadromuz, sunduðumuz avantajlý konuþma alternatiflerimiz ve taraftarýmýzýn kulüplerine baðlýlýðýnýn TrabzonCell'i farklý noktalara taþýyacaðýna inanýyorum. TrabzonCell ile hem taraftarýmýz kazanacak, hem de kulübümüz. TrabzonCell'in satýþ rakamlarýnda en çok ilgimizi çeken nokta ise, Trabzon ve Ýstanbul'un baþa baþ gitmesi oldu. Bu da bizlere TrabzonCell'in sadece Trabzon'da deðil, tüm Türkiye'deki taraftarlarýmýz tarafýndan yoðun ilgi gördüðünü gösteriyor" dedi.


  26 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X