Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Sadri Þener'den çarpýcý açýklamalar

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Sadri Þener'den çarpýcý açýklamalar

  SADRÝ ÞENER'DEN AÇIKLAMALAR
  Trabzonspor baþkaný Sadrri Þener'den çarpýcý açýklamalar
  Trabzonspor baþkaný Sadri Þener dün Olaðanüstü kongrede yaþananlardan ötürü oldukça üzgün ve kýrgýn.
  Þener dün akþam Mehmet Ali Yýlmaz tesislerinde dün yapýlan olaðanüstü kongrede yaþananlarý deðerlendirdi.
  Þener kongrede yaþananlar nedeniyle kýrgýn olduðunu belirterek” Þimdi bizim bu kongrede ki madde milletin çýkýp üzerinde uzun uzun konuþmaya çalýþtýðý ,”iþte çocuðumun hakkýný ipotek ettirmem” dediði veya ileriye dönük bu hakký vermem dediði maddenin size bir açýlýmýný yapýyým. Bu istek bizim Trabzon'da veya Trabzon dýþýnda Trabzonspor kulübüne tahsis edilen yerleri 10 yýldan daha fazla ,büyük bir kuruluþa veya kuruluþlara kiraya vererek Trabzonspor'a gelir temin elde etmek için talep edilen bir istekti.Þimdi bizim yönetim kurulu olarak 10 yýl yetkimiz var zaten.10 yýlda uzun bir süre.10 yýlý kimseye sormadan kiraya veririm.10 yýlý üçe bölersen 3 .5 tane yönetim alýr.Fakat uluslararasý büyük kuruluþlar kira kontratlarýný minimum 15 yýldan az yapmak istemiyorlar.Finansman modeli açýsýndan.15 yýl ve üstü olduðu zaman senle pazarlýk masasýna oturuyor. Buna izin vermeyebilirsin çok da önemli deðil. Zaten bu yerleri daha almadýk.Ama biz þimdiden yaptýðýmýz görüþmelerde bunu verebiliyor musun Böyle bir yetkin var mý yok mu diye sorduklarýnda buna en azýdan böyle bir yetkimiz var.Sonradan oturup masaya böyle bir yerimiz var kaça kiraya tutarsýnýz pazarlýðýný yapabilmek için yetki istedik..Görüþme imkanýný elde etmek için yapýlan bir iþ.Fakat orda genel kurulda gördüðüm bu madde deðil konu bazýlarýnýn kulüple olan alýþ veriþ iþlerinden bazýlarýnýn yönetime girip çýkma iþlerinden ,kiþisel sebeplerden dolayý hiç Trabzonspor'a yakýþmayacak ,Trabzonspor camiasýna yakýþmayacak konuþma tipi , el hareketleri , tavýrlar þýk olmayan bir kongre ortaya çýktý.Bu yüzden fazla uzatmanýn da anlamý yoktu geri çektik.Üzdü mü bizi üzdü tabi.

  BÝRÇOK PROJEYE ÝMZA ATTIK

  Trabzonspor'un lehine olacak bir çok projeye imza attýklarýnýn da altýný çizen Þener”Bir kere ben ve arkadaþlarým Trabzon tarihinde olmayacak iþler yapmaya ,olamayacak olan projeler geliþtirmeye çalýþýyoruz.TrabzonCell iþi çýkardýk.Þimdilik 2 binli rakamlarda.Fenerbahçe bile ilk baþlarda o rakamlarý yakalayamamýþtý.Efendim Marina'yý aldýk aldýðýmýza piþman olduk.HES”i aldýk.Bana diyorlar ki Hes'i satamazsýn, satarsýn alýrsýn kirayý. Biz buraya seçilirken ne Marina vardý ne Hes vardý ne Trabzon Cell ne de Ts Club'ýn cirosu böyleydi.Biz kendi dönemimizde bunu yapýyoruz. Bizden sonra gelecek olan arkadaþlar buna benzer bir takým yeni projeler bulsunlar.Mevcut olan projelere kendi dünyalarýný inþa etmesinler. Býrakýnda o projeler hakkýnda ki tasarruf bizim hakkýmýz olsun.Bizde bu hakký isterken Trabzonspor'a yeni bir þeyler yapmak için yeni bir mali kaynaklar açmak için yapýyoruz.Bu zevk iþidir. Trabzonspor baþkanlýðý benim için çok önemli bir makam deðil . Trabzonspor Baþkanlýðý çok önemli bir makam ama ben bunlarý yýllar öncede yaptým.Ben sadece hizmet ediyorum.Bunu engellemeye kalkýp.Birbirlerinin kiþisel bir takým eski yýllardan gelen anlaþmazlýklarýný çözme platformu veya kendini gösterme platformu Trabzonspor Genel Kurulu deðil.

  HEM KIRILDIM HEM ÜZÜLDÜM

  Baþkan Sadri Þener aday olmayý planlayanlarýn kongre zamýnýn beklemeleri gerektiðininde ifade ederek” Bu makamlara aday olmak isteyen varsa kongre zamanlarý çýkar aday olurlar.Veya kongre zamaný olmasa bile bunu söyleyebilirler.Yani bu kongrede birisi çýkýp diyebilir ki, bu iþi Sadri Þener ve ekibinden daha iyi yaparým.Çekilsinler biz gelelim . Böyle bir talep de yok.Bunu yönetmenin öyle kolay bir iþ olmadýðýný da herkesin bilmesini isterim.3 kulüple yarýþacak boyutta bir Trabzonspor'u yönetmek çok kolay bir iþ deðil.Biz demiyoruz ki dört dörtlük yönetiyoruz bu takýmý .Mutlaka hatalarýmýz var , yanlýþlarýmýz var.Ama en iyisini yapmaya çalýþýyoruz.Bu tür görevleri de yapmak bir moral iþidir.Çok da moralli deðiliz.Kýrgýn mýyýz?Evet kýrgýnýz.Ben kýrgýným özellikle.Ama bizim öbür gün bir Avrupa kupasý maçýmýz var.Pazar günü çok önemli bir Bursa maçýmýz var.

  PROJELER YARIM KALMAMALI

  Hayata geçirdikleri projeleri devam ettireceklerini ifade eden Þener “.Çünkü bir takým baþlanan projelerin hepsi yarý kalýr.Yeni bir arkadaþ gelse bile hemen adapte olmak bir süre alýr.Trabzonspor zarar görür.Ama oralarda çýkýp konuþan isimler ben bunu ne kadar düþünüyorsam onlarda düþünmek mecburiyetinde.Burada bütün eziyeti yükü çeken biz.Adam kalkýyor diyor ki arkadan Gabric'in transferinde bilmem ne kadar para araya gitti mi?Demin size söyledim ben kulübe 94 yýlýnda kimsenin bilmediði çünkü kayýtlara geçmesini istemediðim yüklü bir miktarda para býraktým. Kayýtlara geçmemesini istemedim .Neden istemiyordum biliyor musunuz?Hocaya para veriyordum.Kenan Ýskender problem çýkarmasýn diye. Ona verdiðim parayý söylemiyordum, yazmýyordum. Çünkü fazla verince bana kýzýyordu.8 trilyon gibi bir parayý hibe etmiþtim.8 trilyonu bugüne getirdiðin zaman 15-20 seneye büyük rakamlar ortaya çýkar.O tip suçlamalarda bulunmak zamanýnda Ýsmet Paþa 'ya da asker kaçaðý dediler.Þimdi kendi paramý da kendim çalacak halim yok.Yanlýþ bir þey ,yanlýþ bir ifade hele benim yönetim kurulu arkadaþlarýma öyle bir harekette bulunmak ilkel bir davranýþ.

  BURSA MAÇI ÖNEMLÝ

  Hafta sonu Bursa ile zorlu bir maç oynayacaklarýný ifade eden Þener “Bursa maçý ligde önemli bir maç .Avrupa kupalarýnda tamam çok iyi bir sonuç alamadýk ama futboldur futbolda her þey mümkündür.Onu ayrý deðerlendirelim.Trabzonspor bu günlere hoplayarak zýplayarak gelmedi.Trabzonspor bugünlere aklý baþýnda insanlarla geldi.Onlarla beraber gider.bunlar hep daha önceki beli bir dönemde ki arkadaþlarýn 100 bin üye kampanyasýnýn sonuçlarýdýr.Zaten benim bildiðim kadarýyla yanlýþ hatýrlamýyorsam aydatlarý muntazam yatýrmýþ 4 bin veya 5 bin üye var.Ama kayýtlý gözüken 19 bin üye var.Bu bir hesaptýr öle giderken satýlanda 9bin kombine var.Hiç bir birine uymayan rakamlar.
  Peki 2 bin küsür oyla seçilen Sadri Þener böyle hayati önem taþýyan bir genel kurulu 100 kiþilik bir salonda neden yaptý?

  ZÝYABEY'DEKÝ DAÝRELER SATILMADI MI?

  2 Maddelik bir genel kuruldu.Bana göre çok önemli maddeler Trabzonspor'un istikbali için önemli bir madde içermiyordu.Bundan önceki yýllarda ben baþkanlýk yaptýðým yýllarda Ziyabey sahasýnda dairelerimiz vardý.Benden sonra gelen yönetimler sattýlar.Uzun vadelide kiraya vermediler sattýlar.O arkadaþlar o yýllarda beklide mecburen satmýþlardýr.Biz daha alacaðýmýz yeri ,daha talibi belli olmayan yer için yetki istiyoruz.Ben rahat pazarlýk edeyim diye.Biraz komik oluyor ama.Kiralayacak olan belli deðil kiralama yeri de verilmedi.Bunun yetkisini istiyoruz.Bi ortaya çýksa tartýþabiliriz bunu ona ver bunu buna verme.Stadýn iþte sanat okulu tarafýna bakan yeri ticari alan olarak ilan ettik doðrudur.Ama biz orayý daha beden terbiyesinden alýcaz .Ondan sonra kiraya çýkýcaðýz.Daha onlar belli deðil.Ben sadece bu yetkiyi alýyým rahat konuþayým diye bir madde koydum.100 deðil 50 kiþilik bir yer bile yeterliydi diye düþünüyorum.

  BÝLANCOYU ÝSTEDÝKLERÝ GÝBÝ ANLIYORLAR

  Alacak ve boçlarýn birbirini karþýlayacak düzeyde olduðunu söyleyen Þener “Her ne hikmetse benim tek tek borç alacak ile ilgili ifade ettiðim cümleleri insanlar alýp ezberlemiyorlar.Birisi ortaya 120 diye bir laf atýyor onu ezberliyorlar.Çünkü niyet öyle olmasýný istiyor.Eleþtirmek için o daha þýk bir cümle olarak duruyor herhalde.Þimdi 89 trilyon borç.Þimdi borç nedir.Birinde gidersin bir para alýrsýn onu tekrar kazandýðýnla ödemeye çalýþýrsýn.Bizim tam bütün detaylarýný bilemiyorum ama aklýmda kalanlar ile söyleyim.89 milyon borcun 15 milyonu vergi borcu. Eskiden kalan. Bunu uzun vadeye yayýlmýþ ayda 100 veya 150 milyar tam olarak bilmiyorum.1.5 yýlda ödüyoruz.Ödemeye devam ediyoruz.Bunu sende olsan bende olsam baþkasý da olsa ödeyecek.Bu borcun 4 trilyonu Nuri Albayrak'a olan borç.Bu borcun 5 trilyonu mevcut yönetim kurulundaki arkadaþlarýmýzýn verdiði paralardan gelen borç.Bunlar zaman içerisinde kendilerine ödenmektedir.Ordan topldýðýn zaman 25 trilyonu burasý.Geldik onun dýþýnda bizim futbolculara ödediðimiz iþte 6 aydýr bonservis ücretleri var.bunlar bizim tabii iþimiz.Fenerbahçe'nin ,Beþiktaþ'ýn , Galatasaray'ýn da yaptýðý iþler.Bunlar bu mevsimde ödene paralar.Muhasebe tekniði açýsýndan buda borç olarak yazlýyor.Þimdi bunun dýþýnda bizim Denizbank ki bütün Fenerbahçe ,Beþiktaþ , Galatasaray bu banka ile çalýþýr.Anadolu Bank ve Finansbank 3 tane kredi kullandýðýmýz banka var.Finans Bank'ý Türk Telekom karþýlýyor.Sizin borç dediðinizi Türk Telekom otomatik olarak ödüyor.Deniz Bank ve Anadolu Bank'ý da Digiturk gelirleri otomatik olarak ödüyor.Bunlarýn hepsine borç deniyor.Diyoruz ki bu kadarda alacaðýmýz var. O sayýlmýyor. Ben giderken çevrilebilir bir borç olmasý lazým.Mesela Galatasarayýn çevrilebilir bir borç deðil.370 trilyon.Gelirler ödeyemiyor.Biz ödüyoruz ,geri alýyoruz,transfer yapýyoruz,maaþ ödüyoruz , yatýrým yapýyoruz.Sýfýr borç olmaz kulüpte.Futbolculara taksit taksit ödemelerin olduðu sürece.oO borç hanesine yazýldý için olmasý mümkün deðil.Bu takýmýn büyüklüðüne göre 10 milyon olur,20 milyon olur ama 5 milyon olmaz.Aslýnda delegelerin bizin gelirimizi merak etmesi lazým.Ama bizde gider tarafý daha çok seviliyor.Mesela TrabzonCell çok iyi gidiyor.Eðer iki maðlubiyeti almasaydýk hýzýmýz daha da artardý.Ýstediðimiz rakamlara gelirsek kulübün çok ciddi bir geliri oluyor.Ocak ayýnda yayýn gelirleri ikiye katlanacak.Ondan da bahsetmiyoruz.
  Mevcut futbolcularýn yüzde doksanýnýn bonservis bedellerinin ödendiðinide sözlerine ekleyen baþkan Þener “Bütün bonservis bedelleri ödenmiþ bizim kendi malýmýz.Gökhan'ýn kalan borcu 250 bin euro dur Cale ve Colman'ýn borcu 300 bin euro dur.Dersen ki bo oyuncular kötüdür ona bir þey diyemem.Þimdi sayýyorsun Sog mill takýma gidiyor ,Gabric Milli takýma gidiyor, Cale milli takýma gidiyor, Sylva milli takýma gidiyor , bizim Ceyhun milli takýma gidiyor,Giray oynasa devamlý oda milli takýma gidecek.Gökhan için Fatih Terim Avrupa'da topa en iyi vuran oyuncu diyor.Doðru veya yanlýþ bunu ben demiyorum Fatih Terim diyor.Bunlarda bir problem varsa bunlarý düzeltmek bizim görevimiz.Biz onla uðraþýrken baþka þeylerle uðraþýyoruz.Bu kulübün 15 senelik hakký.Benim 15 sene önce hakkýmý verdim benim çýtým çýktý mý?Döndüm gittim biriniz arkamdan el salladýnýz mý?Onun için tabi þevkimin kýrýlmamasý lazým.Arkadaþlarýmýn da kýrýlmamasý lazým. Çok genç bir ekip var onlara sahip çýkmamýz lazým.Ama þanssýz bir baþlangýç oldu lige bunu düzeltmek için uðraþýyoruz.Ýnþallah iyi sonuçlar alýrýz.Bu köprünün altýndan çok daha sular geçer.Trabzonspor çok güçlü bir takým bana göre.umarým hepsi iyi olacak.  26 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X