Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzonspor'da Kongre ortalýðý karýþtýrdý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzonspor'da Kongre ortalýðý karýþtýrdý

  TRABZONSPOR'DA KONGRE ORTALIÐI KARIÞTIRDI


  TRABZONSPOR yönetiminin kendi çabalarýyla ürettiði yat limaný, Avni Aker’in güney cephesindeki boþ alan, Düzköy Yaylakent Tesisleri ve belediyeden devralýnacak eski fuar alanýnýn 10 yýldan fazla kiraya verilmesine yönelik talebi yoðun tartýþmalara neden oldu.

  Eleþtiriler Sözlü Saldýrýya Dönüþtü

  YÖNETÝME yönelik çeþitli nedenlere dayalý husumet içinde olan çevreler, genel kurulda eleþtiri yerine iþi hakarete vardýran bir tablo sergiledi. Kongre salonunda gergin saatler yaþandý. 4. maddenin oylanmasýna geçilirken, itirazlar had safhaya ulaþtý.

  Baþkan ve Asbaþkan Ýstifa Kararý Aldý

  TRABZONSPOR yönetimi uzun süreli kira yetkisi isteme talebinin yarattýðý gerginliðin krize dönüþmesi üzerine talebini geri çekti. Bunun ardýndan Baþkan Sadri Þener ve Asbaþkan Hayrettin Hacýsalihoðlu istifa kararý aldý. Haberin kentte yayýlmasý divaný harekete geçirdi.

  Ýstifa Kararlarý 2 Maç Süreyle Ertelendi

  TRABZONSPOR Divan Kurulu üyeleri Trabzonspor Tesisleri’ne giderek baþkan ve asbaþkanla görüþme yaptý. Ortaya çýkan kaosun Trabzonspor’u uçuruma sürükleyeceði belirtilerek ortam yumuþatýldý. Baþkan Þener’in istifa giriþimi ertelendi.

  Bakan Özak: Eleþtirelim ama Yýkmayalým

  SPORDAN Sorumlu Devlet Bakaný Faruk Özak, genel kurulda yaþananlarý yorumladý. Yönetimin delegeyi iki ayda bir bilgilendirmesi gerektiðini kaydeden Özak, “Çözüm ne isitfadýr, ne de inatlaþmadýr. Trabzonspor hepimizindir” dedi.

  Trabzonspor’un olaðanüstü genel kurulu Nizamettin Algan Konferans Salonu’nda gerçekleþtirildi. 262 Delegenin hazýr bulunduðu salonda yapýlan açýk oylama sýrasýnda gerçekleþen itirazlar sonrasýnda 4. madde yönetim kurulu tarafýndan geri çekildi. Kongreye beklenenin çok üzerinde bir katýlým olurken, salonun yetersizliði dikkatlerden kaçmadý. Kongre boyunca özellikle yönetimin istediði yetkiye, ‘hayýr’ oyu verme eðilimindeki üyelerin sert itirazlarý, tepkileri ve zaman zaman gerilimi kavga noktasýna getiren dikkatlerden kaçmadý. Baþkan Sadri Þener ve yöneticiler, tartýþmalarý sessizlik ama gerilim içinde izlediler. Kongrenin daha baþlama aþamasýnda bile gerilimler dikkatlerden kaçmadý. Kongrenin açýlýþ konuþmasýný Genel Sekreter Hasan Yener þunlarý söyledi:


  YENER’ÝN KONUÞMASI ÝKNA ETMEDÝ

  "Devri alýnan ve alýnacak olan, yat limaný, Hüseyin Avni Aker Stadyumu yol tarafýndaki boþ alan, Kartal Tesisleri, Düzköy Yaylakent Tesisleri, Belediye’den devralýnacak olan eski fuar alanýnýn uzun süreli devri ve buraya ticari alanlarýn yapýlýp kiraya verilmesi için genel kurulun yetkisinin esas olduðuna dikkat çeken Genel Sekreter Hasan Yener, "Buralarý 10 yýldan fazla kiraya verme yetkimiz yok. Kuruluþlar bu tür yerlere yatýrým yapmak için daha uzun yýllar istemektedirler. Daha önce Kartal Tesisleri için bu yetki verilmiþtir. Bahsetmiþ olduðumuz yeni alanlar için de ayný þartlar söz konusu. Son zamanlarda genel kurulla ilgili spekülasyonlar yapýldý. Her þeyimiz açýk. Bugün bütçe ve gelecekle ilgili her þeyi sorabilirsiniz" diye konuþtu.

  YÖNETÝM 4. MADDEYÝ GERÝ ÇEKTÝ

  Genel kurulda sýrasýyla eski baþkan yardýmcýlarýndan Muzaffer Ermiþ, genel kurul üyesi Metin Kaya, Edip Sevinç, Ali Sait Yýlmaz, Ayhan Sürmen, Coþkun Dilber ve Divan Baþkanlýk Kurulu eski Baþkaný Nizamettin Algan söz aldýlar. Bu üyelerden Muzaffer Ermiþ, Metin Kaya, Ali Sait Yýlmaz, Ayhan Sürmen ve Coþkun Dilber çeþitli sebeplerle aleyhte oy kullanacaklarýný belirtirlerken, Algan, ise yönetime yetki verilmesi gerektiði noktasýnda konuþma yaptý. Daha sonra devir hakký süresinin uzatýlmasýna yönelik 4. maddenin oylamasýna geçildi. Açýk oylama sýrasýnda gerçekleþen itirazlar sonrasýnda kürsüye gelen Dr. Hasan Yener, 4. maddenin yönetim kurulu tarafýndan geri çekildiðini duyurdu. Bunun üzerine Divan Baþkaný Özer Atalay genel kurulu kapattý.

  TESÝSLERDE OLAÐANÜSTÜ ANLAR

  Kongrenin baþarýsýzlýkla sona ermesinin hemen ardýndan Baþkan Sadri Þener, Asbaþkan Hayrettin Hacisalihoðlu ve yöneticiler tesislere gittiler. Burada baþta Þener ve Hacisalihoðlu olmak üzere birçok yönetici istifa etmeleri gerektiðini söylediler. Bu haberin yayýlmasý üzerine Divan Baþkanlýk Kurulu Baþkaný Ali Özbak, Divan Baþkanlýk Kurulu Üyeleri, Divan eski baþkaný Nizamettin Algan, eski birçok yönetici ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Atal, tesislere gittiler. Bu ekip zun süre Þener ve Hacisalihoðlu’nu ikna etmeye çalýþtýlar. Baþkan Þener, istifadan vazgeçmeyeceðini belirtirken, iftardan sonra toplantý yapýlmasý önerisi getirildi. Daha sonra ise genel kurul ile ilgili kararýn Toulouse ile Bursaspor maçlarýndan sonra alýnýp alýnmayacaðýnýn gündeme getirilmesi uygun bulundu.

  ‘ELEÞTÝRELÝM YIKMAYALIM’

  Spordan Sorumlu Devlet Bakaný Faruk Özak da Olaðanüstü Genel Kurul’da ve daha sonrasýnda yaþananlarla ilgili medyatrabzon sitesine önemli açýklamalarda bulundu. Özak, bu tip kritik kararlarýn alýnacaðý günlerin Ramazan ayýna denk getirilmemesi gerektiðini savundu. Bakan Özak, "Ben Hayrettin’e (Hacýsalihoðlu) söyledim. Ýki ayda bir delegeleri, taraftarlarý bilgilendirecek toplantý yapmalarýný söyledim. Kulübün borcu ne kadar var, alacaðý ne kadar. Ne yaptýk, ne yapacaðýz þeklinde. Bakýn Galatasaray’ýn borcu var ve hala da borçlanýyor. Burada yapýlmasý gereken ne istifadýr ne de inatlaþmaktýr. Trabzonspor hepimizin. Bu kulübe sahip çýkýlmasý gerekiyor. Yönetimi yaptýðý hatalardan dolayý eleþtirelim ama Trabzonspor’u yýkmayalým" diye konuþtu.

  ‘KURTARICILARDAN KURTARMAK GEREKÝR’

  Yönetimin en kýsa sürede gerginlikleri ortadan kaldýracak adýmlar atmasý gerektiðinin altýný çizen Bakan Faruk Özak, "Kimse, ‘o baþarýsýz olsun biz konuþalým’ mantýðý içerisinde olmasýn. Trabzonspor Kulübü baþkanlýk koltuðunu adam öðütme makinesine dönüþtürmemek lazým. Burada yönetim iradesini gösterecek. Taraftarlarla, delegeyle krizi birlikte aþacak projeler geliþtirmeli. Ramazan’da bir iftar düzenlenebilir ve orada geniþ bir sunum yapýlabilir" dedi. Özak, "Sürece müdahale edecek misiniz?" sorusunu þöyle yanýtladý: "Biz bir yere kadar getirdik. Bundan sonra kulüp kendi deðerlerini üretecek noktaya taþýnmýþtýr. ‘Gelin müdahale edin’ demek yanlýþ. Mesela biz öldük, o zaman ne olacak? Bunlar yanlýþ. Trabzonspor’u, kurtarýcýlardan kurtarmak gerekir."


  Kaynak: Günebakýþ 26 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X