Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Yönetim kurulumuzdan açýklama

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Yönetim kurulumuzdan açýklama

  YÖNETÝM KURULUNDAN AÇIKLAMA
  Kulübümüzün bugün (25 Aðustos Salý) gerçekleþtirilen Olaðanüstü Genel Kurul’un ardýndan yönetim kurulumuz tarafýndan bir açýklama yapýldý.

  Açýklamada þu görüþlere yer verildi:  “Yönetim kurulumuz, 25 Aðustos 2009 tarihinde Trabzonspor Kamp Eðitim Merkezi Nizamettin Algan Koferans Salonu’nda düzenlenen olaðanüstü genel kurulda yaþananlarý deðerlendirmiþ ve aþaðýdaki görüþleri kamuoyuna aktarmayý uygun görmüþtür.  Yönetim kurulumuzun bazý projelerini üyelerimizden onay alarak hayata geçirme düþüncesi maalesef gerçekleþmemiþ ve Olaðanüstü Genel Kurul Trabzonspor Kulübü’nün büyüklüðüne yakýþmayan bir takým geliþmelere sahne olmuþtur. Özellikle Sayýn Baþkanýmýza yönelik dile getirilen bazý maksadýný aþan eleþtirilerin hakkaniyet ölçüleriyle baðdaþýr bir yönü yoktur.  Yaþanan bu geliþmeler saðduyu sahibi Trabzonsporlular’ý olduðu gibi bizleri de fazlasýyla üzmüþtür.  Tüm mesaisini ve enerjisini kulübümüzün daha iyi koþullara sahip olmasý hedefi doðrultusunda harcayan yönetim kurulumuz, camiamýza zarar verecek davranýþlarýn her zaman uzaðýnda kalmayý tercih etmektedir.  Bugün itibariyle söz konusu anlayýþtan farklý bir tavýr sergilememiz de mümkün deðildir.  Bu büyük kulübün sorumluluðunu taþýyan kurulumuza düþen görev, yeni sezonun henüz baþýnda ve önemli maçlar arifesinde olduðumuz þu günlerde soðukkanlýlýðýmýzý bir an olsun elden býrakmamaktýr.  Her þeye raðmen kongrede yaþananlarý aþýrýya kaçsa da kulüp sevgisi taþýyan üyelerin demokratik tepkileri olarak görmek ve bir daha tekrarlanmamasý için herkesin üzerine düþeni yapacaðýna inanmak istiyoruz.  Yönetim kurulumuz, kulübümüzün kaosa sürüklenmemesi adýna görev sorumluluðu çerçevesinde yoluna devam edecektir.  Deðerli gönüldaþlarýmýzdan beklentimiz, bu süreci geride býrakarak, daha iyiyi bulma adýna takýmýmýza olan desteklerini sürdürmeleridir.  Ayrýca bu kongrede yaþananlar kulübümüzün gerçek sahiplerinin ortak deðerlerimizi koruma anlamýnda daha duyarlý ve aktif olmalarý gerektiði yönündeki önemli bir mesaj olarak algýlanmalýdýr. Trabzonspor’un geçmiþinde özveriyle, zor koþullarda emek veren insanlarýmýzýn bu tip taþkýnlýklarý engelleyecek duyarlýlýkla hareket etmeleri verdikleri hizmetin vazgeçilemez bir sorumluluðudur..  Söz konusu genel kurulun Trabzonspor Kulübü adýna bir krize yol açmamasý için camiamýzýn bütün unsurlarýnýn ayný anlayýþ çerçevesinde olaya yaklaþacaðýna güvenimiz tamdýr.  Kamuoyuna saygýyla duyurulur”  26 aÐUSTOS 2009
Haz?rlan?yor...
X