Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Alman Bakana TS Formasý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Alman Bakana TS Formasý

  ALMAN BAKANA TS FORMASI
  Alman Bakan Trabzonspor formasý giydi
  Hamburg'un Altona semtinde bulunan dernekte düzenlenen etkinlikte Hamburg Baþkonsolos Yardýmcýsý Canan Ünal, dernek yönetimi ve üyeler hazýr bulunurken, Ditib Merkez Mescid-i Aksa Camii imamý Kaya Düzenli'nin ezan okumasýnýn ardýndan açýlan oruçtan sonra Bakan Scholz, kendisine yöneltilen sorularý cevapladý.

  Almanya'da yaþanan krizin etkisini yitirmeye baþladýðýna dikkat çeken Scholz, "Bazý insanlarýn kendilerine ait olmayan paralarla þirketler satýn almalarý, bazýlarýnýn da ölçüyü aþmalarý krizi tetikledi. Fakat Almanya hazýrladýðý ekonomi paketiyle krizle baþa çýkmanýn yolunu buldu.

  1.5 milyon iþveren, iþçi çýkarmak yerine çalýþma saatlerini azaltma yoluna giderek insanlarýn iþsiz kalmasýný engellediler" dedi. Kriz aþýldýktan sonra bu insanlarýn normal iþ saatlerine devam edebileceðini ifade eden Scholz, "Ýþini kaybeden insanlara da yeni iþ bulabilmeleri için gereken desteði saðlamaya çalýþýyoruz. Ýþ arayanlara daha fazla destek sunuyoruz. Bunun için son senelerde Ýþ Ajansý'na yeni 16 bin eleman alýndý" þeklinde konuþtu. Ýþ dünyasýnda kalifiyeye sahip olmanýn önemini dile getiren bakan, "Meslek olmayýnca iþ bulmak çok zor. Ýnsanlara diploma kazandýrmalýyýz. Almanya'da halen geldiði ülkesinden diplomasýný getirip de burada diplomasýný kullanamayan 2 milyonun üstünde göçmen kökenli var.

  Bu potansiyelin kullanýlamamasý kabul edilemez bir durum. Bunun için Danimarka modelini örnek alarak Kabul Etme Yasasý çýkarmayý planlýyoruz" dedi. Bu sorunu çözmeden vazgeçmeyeceðini belirten Scholz, "Kabul Etme Yasasý kapsamýnda göçmenler baþka ülkeden getirdikleri diplomalarýný 6 ay içinde tanýtabiliyorlar. Bu konuda Danimarka'dan öðreneceklerimiz var. Onlar baþardýysa biz de baþarabiliriz" dedi. Almanya'nýn asgari ücret uygulamasýna ihtiyacý olduðunu belirten Scholz, "Ýnsanlarýn çalýþtýðý halde ailesine bakabilmek için yardým alma ihtiyacý, insan onurunu yaralayan bir durumdur.

  Çalýþan birinin geçimini saðlayabilmesi için en az 7,50 Euro saat ücreti almasý þarttýr" diye konuþtu.

  Basýnýn sorularýný yanýtlamasýnýn ardýndan Dernek Yönetimi tarafýndan kendisine Kuran-ý Kerim'in Almanca tefsiri ve Trabzonspor formasý hediye edilen Bakan Scholz formayý giyerek basýna poz verdi.


  25 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X