Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Genel Kurul Sona Erdi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Genel Kurul Sona Erdi

  GENEL KURUL SONA ERDÝ


  Trabzonspor Olaðanüstü Genel Kurulu baþladý
  Genel kurulda 4. madde tartýþmalara yol açtý.Maddenin oylanmasý için kulup çalþanlarýnýn dýþarý çýkarýlmasý söz konusu oldu.Fakat kulup çalýþanlarý dýþarý çýkmadý.Buna raðmen oylamaya geçildi.
  Oylama yapýlýrken tartýþma çýktý.
  Hasan yener konuþma yaptý ve gerginlik yaratan 4. Maddenin geri çekileceðini söyledi.
  Yener'in konuþmasýnýn ardýndan, 4.Madde oylanmadý ve geri çekildi.4. maddenin geri çekilmesiyle kongreye son verildi.
  Genel kurulda program
  1- Yoklama ve açýlýþ,

  2- Genel Kurul Divaný'nýn oluþturulmasý ve saygý duruþu,

  3- Gündemin genel kurula sunulmasý,

  4- Kulübümüz tarafýndan devir alýnan veya alýnacak olan, Trabzonspor Kulübü Derneði'ne tahsis edilmiþ Trabzon Yat Limaný, Trabzonspor Futbol Ýþletmeciliði Ticaret A.Þ'ye tahsis edilmiþ Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yol tarafýndaki boþ alan, Trabzonspor Kulübü Derneði'ne tahsis edilmiþ Ýstanbul Kartal Mehmet Ali Yýlmaz Tesisleri, Trabzonspor Kulübü Derneði'ne tahsis edilecek Trabzon Belediyesi'nden devir alýnacak olan Yenimahalle Sahil Dolgu Alaný ve Trabzonspor Kulübü Derneði'ne tahsis edilmiþ Trabzon Ýl Özel Ýdaresinden devir alýnan Düzköy Yaylakent Tesisleri diye nitelendiren yerlerde Trabzonspor Kulübü'ne gelir getirici yatýrýmlar yapmak ve yaptýrmak üzere Trabzonspor Kulübü Derneði Tüzüðünün 89. maddesi gereðince, kulübümüz lehine irtifak veya intifa hakký devri, rehin ve teminat gösterilmesi ve 10 yýldan daha uzun süreli kiraya verilmesi dahil, buna baðlý ve benzeri ticari sözleþmeler ve akitlerin yapýlmasý için gerekli iþlemlerin yasal, hukuksal ve her türlü iþ ve iþlemlerini yapmak üzere Trabzonspor Kulübü Derneði Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüþülüp kararlaþtýrýlmasý,

  5- Trabzonspor Kulübü Derneði ve baðlý þirketlerinin, 2009 yýlý konsolide tahmini bütçesinin arttýrýlmasýnýn görüþülmesi ve karara baðlanmasý,

  6- Dilek ve temenniler,


  7- Kapanýþ,


  Kaynak: 25 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X