Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Kongrede Kavga çýktý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Kongrede Kavga çýktý

  KONGREDE KAVGA ÇIKTI  Trabzonspor Olaðanüstü Genel Kurulu gergin geçiyor.


  GÜNDEM:

  1- Yoklama ve açýlýþ,

  2- Genel Kurul Divaný'nýn oluþturulmasý ve saygý duruþu,

  3- Gündemin genel kurula sunulmasý,

  4- Kulübümüz tarafýndan devir alýnan veya alýnacak olan, Trabzonspor Kulübü Derneði'ne tahsis edilmiþ Trabzon Yat Limaný, Trabzonspor Futbol Ýþletmeciliði Ticaret A.Þ'ye tahsis edilmiþ Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yol tarafýndaki boþ alan, Trabzonspor Kulübü Derneði'ne tahsis edilmiþ Ýstanbul Kartal Mehmet Ali Yýlmaz Tesisleri, Trabzonspor Kulübü Derneði'ne tahsis edilecek Trabzon Belediyesi'nden devir alýnacak olan Yenimahalle Sahil Dolgu Alaný ve Trabzonspor Kulübü Derneði'ne tahsis edilmiþ Trabzon Ýl Özel Ýdaresinden devir alýnan Düzköy Yaylakent Tesisleri diye nitelendiren yerlerde Trabzonspor Kulübü'ne gelir getirici yatýrýmlar yapmak ve yaptýrmak üzere Trabzonspor Kulübü Derneði Tüzüðünün 89. maddesi gereðince, kulübümüz lehine irtifak veya intifa hakký devri, rehin ve teminat gösterilmesi ve 10 yýldan daha uzun süreli kiraya verilmesi dahil, buna baðlý ve benzeri ticari sözleþmeler ve akitlerin yapýlmasý için gerekli iþlemlerin yasal, hukuksal ve her türlü iþ ve iþlemlerini yapmak üzere Trabzonspor Kulübü Derneði Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüþülüp kararlaþtýrýlmasý,

  5- Trabzonspor Kulübü Derneði ve baðlý þirketlerinin, 2009 yýlý konsolide tahmini bütçesinin arttýrýlmasýnýn görüþülmesi ve karara baðlanmasý,

  6- Dilek ve temenniler,

  7- Kapanýþ,

  Trabzonspor'un Olaðanüstü Genel Kurul Kurulun baþlamasýna çok az bir süre kala, delegeler salona yavaþ yavaþ gelmeye baþladýlar
  Trabzonspor Genel Sekreteri Hasan Yener, konuþmaya baþladý.
  "Kongre açýlmasý için yeterli çoðunluk var, kongre Trabzonspora hayýrlý olsun. Genel Kurulu açýyorum".
  Genel kurulu yönetmek için Divan baþkanlýðýna oylama sonucu Özer Atalay atandý
  Muzaffer Ermiþ, 4. madde ile ilgili konuþuyor.
  "Geçen yýl istenilen baþarý yakalanamamýþtýr, bu yýlda lige yeni lige çýkmýþ 2 takýma yenilmiþtir."
  Muzaffer Ermiþ'e delegeler tarafýndan uyarýldý. Madde üzerinde konuþmasý istendi.
  Ermiþ, "89 trilyonluk borcu 120 trilyon olduðu ifade ediliyor. Bu kent bu borç altýndan kalkamaz, yarýnlarda gelecek olan yönetimlerin önünün kesemeyiz, Trabzonsporun geleceði için ben 4. madde konusunda red oyumu kullanacaðým"dedi.
  Nizamettin Algan konuþma yaptý.
  Algan þunlarý söyledi:
  "Trabzonspor büyüme yolunda adaým atmalýdýr anlayýþý ile konularý gündemde tazeliyoruz. ekonomik sorunlar yönetimleri en çok yoran konular olmuþtur. Trabzonsporun ekonomilk gücü gelirleri olmadýðý için gideleri artmaktadýr gelir kaynakalarýný artýrmak için 4. madde sayýlan 5-6 kalem gelir getircek konularý kullanma hakkýný almýþ, 10 yýldan fazla kullanmak için bizim onlara yetki vermemiz lazým. Yönetim Kuruluna bu yetkiyi vermeliyiz. Trabzonsporda devamlýk esastýr, bir yönetim gider diðeri gelir. Trabzonspor ekonomik gücüne bir þeyler daha katmalýyýz. Trabzonspor'a bu yetkiyi vermekte bence bir sakýnca yok"
  Birazdan 4. madde oylanacak.
  Madddenin oylanmasý için kulüp çalýþanlarý dýþarý çýkarýlmasý bekleniyor.
  Kongrede tartýþma sürüyor. Kulüp çalýþanlarýn dýþarý çýkmadýðý içi oylamaya geçilmedi. Salonda þuan tartýþma sürüyor.
  Oylama geçildi...
  Gündemin 4. maddesini oylanýyor.
  Oylama yapýlýrken tansiyon arttý


  25 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X