Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Bu akþam her yerde kulis var

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Bu akþam her yerde kulis var

  BU AKSAM HER YERDE KULÝS VAR
  Trabzonspor yarýn yapýlacak olan genel kurulunda yönetimin yetki talebine “Hayýr” diyecekler akþam saatlerinde yoðun kulis toplantýlarý için starta verdi.

  Bu arada yönetimin, genel kurulu üyelere duyurmasý ile ilgili olarak alýþýlagelmiþ geleneði cep telefonlarýndan mesaj iletimi ise bu genel kurul için hala yapýlmadý.

  Genel kurula katýlýp yönetimin yetki talebine 'Hayýr' diyecekler mesajla genel kurul üyelerinin haberdar edilmemesini çok doðru bir davranýþ biçimi deðil diye yorumladýlar.

  Öte yandan genel kurulun Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki 150 kiþilik salona sýkýþtýrýlmasý da manidar bulundu.

  Genel kurulun 'Evet’çi cephesi de olasý bir aksiliðin yaþanmamasý için gerekli tedbirleri alarak genel kurul üyelerinin salonda yer almasýný saðlamak için yönetim kurulu asýl ve yedek üyelerini görevlendirdi.

  Bu arada genel kurulun divan baþkanlýðýný Özer Atalay yapacak.

  Öte yandan genel kurullarýn en ilginç isimlerinden Erman Baþ’ýn bu kez yine divan kurulu üyesi olmasý yönünde fikir birliðine varýldý.

  TARAFTAR GENEL KURULU TAKÝP EDEMEYECEK

  Öte yandan genel kurulu takip etmek isteyen taraftarlar ise genel kurul salonuna alýnmayacak. Bu durum taraftarlarý da çileden çýkarmýþ durumda. Taraftarlar, gerekirse genel kurulu Haluk Ulusoy tesislerinin dýþýnda takip edeceklerini belirttiler.

  ESKÝ VE YENÝ YÖNETÝCÝLER AYRIÞTI

  Trabzonspor eski yöneticileri yarýn ki genel kurul için ciddi bir ayrýþým içinde, Yönetime yakýn eski üyeler, genel kurulu katýlacaklarýný ve katýlan her genel kurul üyesinin yönetimin taleplerine evet oyu vermesini istedi. Bir grup eski yönetici ise kulübün geleceði ipotek altýna alýndýðýný belirterek yönetimin talebine hayýr denilmesini istiyor

  GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ ARTIRILDI

  Yarýn ki genel kurulda güvenlik önlemleri de arttýrýldý. 30 yakýn özel güvenlik görevlisinin yaný sýra resmi güvenlik görevlileri de salonda bulunacak. Sicil kurulu üyesi Tayfun Sezeroðlu, genel kurullarýn herkesin görüþünü özgürce seslendirdiði bir platform olduðunu belirterek “Hiçbir özel güvenlik görevlisi hiçbir genel kurul üyesinin hür ve özgür genel kurula yakýþýr tavrýna karþý hiçbir þekilde müdahale edemeyecektir.”dedi.


  24 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X