Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Kritik gün 25 Aðustos

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Kritik gün 25 Aðustos

  Kritik gün 25 Aðustos
  Trabzonspor’un, 25 Aðustos Salý günü saat 10.00’da Haluk Ulusoy Nizamettin Algan Konferans Salonu’nda yapacaðý ve birçok konuda yetki isteyeceði Olaðanüstü Genel Kurul’da yönetimin zor anlar yaþayacaðý kaydedildi. Kongrede birçok eski yönetici ve üye ‘hayýr’ oyu vereceklerini belirtirken, yönetimin uygulamasýný da yanlýþ bulduklarýný dile getirdiler. Yetki talebine ‘hayýr’ çýkmasý için de çeþitli çalýþmalar yapýlýyor. Yönetimin tarzýna ve tavrýna tepki gösterenler þunlarý kaydediyorlar: “Bir kere çok önemli olmasý gereken bu kongre neden 150 kiþilik Trabzonspor Haluk Ulusoy Tesisleri Nizamettin Algan Konferans Salonu’nda yapýlýyor? Cumartesi-Pazar günleri dururken, neden Salý günü seçiliyor? Neden bu kongreyle ilgili olarak resmi internet sitesi dýþýnda üyelerin cep telefonlarýna gerekli uyarýlar yapýlmýyor? Sanki yangýndan mal kaçýrýlacak havasý esiyor?”

  Kulübü Çok Zorlu Günler Bekliyor

  “Tabii ki yönetimler, kiraya verecekleri, irtifak ve intifa hakký devri, rehin ve teminat gösterilmesi için 10 yýldan fazla yetki istemelidir. Ama 49 yýllýðýna, 30 yýllýðýna kiralama, irtifak ve intifa hakký demek kulübün gelecekteki gelirlerine ipotek koymak anlamýna gelecektir. Bu hakký bir büyük kuruluþa verdiðiniz zaman, oradan gelecek gelirleri göstererek bankalardan yüklü miktarlarda kredi çekebilirsiniz. Bugünkü yönetim döneminde de kredi borcunun 40 milyon lirayý geçtiði belirtiliyor. Yeni kredi borçlarýyla birlikte kulübün yükünü iyice taþýnmaz hale getirmek doðru mu? Geçmiþte Mehmet Ali Yýlmaz veya Nuri Albayrak geleceðe dönük gelirleri aldýklarý için bu yöneticiler tarafýndan da büyük eleþtiri almýþlardý. Kongre daha yeni yapýldý. Bütçenin artýrýlmasýný neden istiyorlar. Demek ki yeni borçlanmaya gidilecek ve bu da bizi tedirgin ediyor.”

  ‘Hayýr’ Çýkarsa Þener Ne Yapacak?
  Bilindiði gibi, Trabzonspor tüzüðüne göre bir yere isim verilmesi, mülklerin kiralanmasý, irtifak ve intifa hakkýnýn yönetime devredilmesi için kongreye katýlanlarýn üçte ikisinin, ‘evet’ demesi gerekiyor. Eðer 25 Aðustos tarihinde yapýlacak olan Olaðanüstü Genel Kurul’da yönetimin beklediði yetkinin verilmemesi halinde Baþkan Sadri Þener ve kurmaylarýnýn nasýl bir yol haritasý çizecekleri merak ediliyor. Þener, daha önce yapýlan Tüzük Kongresi’nde bazý maddelerin geçmemesi nedeniyle istifa edeceðini söylemiþti. Ardýndan Belediye Meclisinin, Sahildeki boþ alan ve Avni Aker’in yanýndaki bölge için karar çýkarmadýðý gerekçesiyle yine istifa edeceðini belirtmiþ ama daha sonra bundan bundan vazgeçmiþti. Þener en son olarak da Samet Aybaba’nýn getirilmesi sýrasýnda yaþananlardan dolayý istifa etmiþ, kongre kararý alýnmýþ ve sonra aday olarak koltuðunda kalmýþtý.
  Ýþte o maddeler


  4-Devir alýnan veya alýnacak olan Trabzon Yat Limaný, A. Aker’in yol tarafýndaki boþ alan, Ýstanbul Kartal Mehmet Ali Yýlmaz Tesisleri, kulübe tahsis edilecek Trabzon Belediyesi’nden devir alýnacak olan Yenimahalle Sahil Dolgu Alaný ve Trabzon Ýl Özel Ýdaresinden devir alýnan Düzköy Yaylakent Tesisleri diye nitelendiren yerlerde Trabzonspor Kulübü’ne gelir getirici yatýrýmlar yapmak ve yaptýrmak üzere, kulübümüz lehine irtifak veya intifa hakký devri, rehin ve teminat gösterilmesi ve 10 yýldan daha uzun süreli kiraya verilmesi dahil, buna baðlý ve benzeri ticari sözleþmeler ve akitlerin yapýlmasý için gerekli iþlemlerin yasal, hukuksal ve her türlü iþ ve iþlemlerini yapmak üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüþülüp kararlaþtýrýlmasý. 5-Trabzonspor ve baðlý þirketlerinin, 2009 yýlý konsolide tahmini bütçesinin arttýrýlmasýnýn görüþülmesi ve karara baðlanmasý.


  23 Aðustos 2009 Pazar
Haz?rlan?yor...
X