Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Tabzon Ýlinin Yöresel Kýyafetleri

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Tabzon Ýlinin Yöresel Kýyafetleri

  Tabzon Ýlinin Yöresel Kýyafetleri

  KADIN GÝYSÝLERÝ

  BAÞA GÝYÝLENLER
  Yaþmak: Sade ve desenli etrafi pullu örtülerdir. Yaþmaðýn püsküllüsünü niþanlý kýzlar ve yeni gelinler takarlar. Þalpazan ve Tonya taraflarýnda üst üste iki örtü sarýlmaktadýr
  Kukul: Tepelik ve üstünlük diye de bilinir.Siyah renkli ve kenarlan çiçek desenli ve yaþmaktaki iþlemelerle süslü olup yaþmaðýn küçüðüdür. Yaþmaðýn üzerine sarýlýr. Ku*kul sarý olunca yaþmak siyah olmalýdýr
  Çömber: Kenarlan dallý ve sade olan comber siyah tülbenttendir.Genellikle yaþlý kadýnlar baðlar.Boðaz altýndan doðru baðlanan çömberin altýna, gençlerdeki kukul yerine gelen ve soðuktan korunmak için, baþý iyice saran bir beyaz ve sade yazma vardýr.Bu*na yörede sarma denir. Çömbere ve yaþmaða genel olarak baþ örtüsü de denir


  SIRTA GÝYÝLENLER

  Gömlek: Genellikle beyaz patiskadan ve ipekliden yapýlma, önü oyalý ve yuvarlak dik yakalý bir çeþit gömlek giyerler. Bu gömleðin ön tarafý robalý olup siyah düðmelidir
  Ýþlik: Gömleðin üzerine ve gündelik olarak siyah ipekli kumaþtan önü ve omuzlan robalý, robalarý mavi ve kýrmýzý þeritlerle iþli, önü çiçek desenleriyle süslü, Türk motifleri ile iþlemeli bir çeþit gömlektir
  Kolçakli Ýþlik: Gömleðin üzerine giyilen bir çeþit cepkendir. Bu cepken fistan giyildiðinde üzerine giyilir. Çeþitli göz alýcý renklerden olup, uzun kolludur.Ön cephesi, omuzlarý bilekleri ve dirsekleri genellikle siyah renkli manþetlidir.Bu manþetlerin üzeri Türk motifleri ile süslüdür.Kuþak ve peþtemalýn üzerine serbestçe býrakýlan, kolçaklý iþlik bir salto çeþitidir
  Fistan: Oldukça uzun ve bolca dikilmiþ bir entaridir.Dizlere kadar inen ve dizlerden farbelalý olan fistan, mavi, pembe ve al renklerden oluþan, pazen ve basmadan dikilir.Ýþlemeli ve iþlemesiz olarak giyilir.Genç kýzlar ve kadýnlar üzerine yelek ve kolçak*lý iþlik giyerler.
  Yaþlýlar ise "übade" denen bir nevi cepken giyerler.
  Yelek: Fistanýn üzerine çeþitli renklerde kumaþlardan yapýlma, önü açýk ve kolsuz, iþlemeli bir cepkendir
  Libade: Yaþlý kadýnlarýn fistan üzerine giydiði, kollu ve iþlemesiz, koyu renkli bir yelektir.Kolçaklý iþliðin sadesidir. Yünlü kumaþ ve kalýn pamukludan yapýlýr
  Þalvar: Dizin hemen altýna kadar inen sade ve desenli, ince çiçekli bezlerden dikilir.Entari uzunluðunda bir dondur
  Etek: Dizlere kadar iner.Uçlarý farbelalýdýr.Çiçekli basmadan ve pamukludan yapýlma, çeþitli renklidir.Þalvarýn hemen üstüne giyilir. Fistan giyildiðinde pek giyilmez.
  Peþtemal: Kuþaðýn ve fistanýn veya eteðin üzerine, bele baðlanan yöresel önlüktür.Beyaz, kýrmýzý enlice çizgili ve kolanlý bir giysidir.
  Kuþak (Lahori): Yörede þaldan yapýlan kuþakla fistan veya eteðin üzerine belden baðlanýr.Yün olan bu kuþaklardan baþka, kenarlarý kaytanlarla süslü ve oldukça püsküllü olan bir çeþiti daha var ki, buna "lahori" denir.


  AYAÐA GÝYÝLENLER

  Çorap: Yörede kadýnlar ellerinde, yöresel özellikte çeþitli renklerde yünden çorap örerek ayaklarýna giyerler.Bu çoraplara "alacalý çorap”ta denir.
  Tozluk: Alacalý çorabýn bacaðý kapatmadýðý yere ve diz kapaðýnda kalan þalvarýn altýnda kalan kýsmý kapatmak için yünden, elde örme beyaz renkli bir kalçýnda denilen tozluk giyilir.
  Çarýk: Yöreye özgü bir iþle yapýlan çarýklar giyilir.Yemeni veya çapula da giyilmektedir.

  TAKILAR

  Kaytan: Bele, peþtemalin üzerine baðlanan kaytan yünden el tezgahýnda dokuma 2-3 cm eninde çeþitli desenlerle süslü ve uçlarýndan püsküllüdür. Kuþaklarýn kenarlarýna süs olarak dikilir.
  Boncuk ve Lira: Yörede boðaza liralarla birlikte ince sayýlabilecek ve çeþitli göz alýcý renklerde boncuk baðlarlar.
  AKSESUAR
  Muska-Hamayýl: Boðazlarýna kadife kumaþlardan ellerinde yapma ve ince boncuk süslü muska ve hamayiller asarlar.

  ERKEK GÝYSÝLERÝ

  BAÞA GÝYÝLENLER

  Baþlýk (Kabalak): Kukulata ve kara puþu olarak adlandýrýlýr.Üstü papak gibi olan baþlýðýn kulaklara gelecek þekilde uzun uçlarý vardýr. Bu uçlar özel bir þekilde düðümlenerek baðlanýr. Papak kýsmýnýn ortasý öne doðru Türk motifleri ile kaytan iþlemelidir. Tepesinde püskül bulunur. Kulaklar yönünde uzanan uzun uçlarýn kenarlan da kalýn kaytanla süslüdür.

  SIRTA GÝYÝLENLER

  Gömlek (Ýþlik): Mintan da denilen gömleðin beyaz ipekliden olmasý tercih edilir.Yakasý dik manþetlidir.Yaka önden ya da sol yandan açmalý ve düðmelidir. Düðmeler siyah, gömlek bol ve esnek olmalýdýr.
  Yelek: Zýbýn veya zibun da denilen yelek, gömleðin üzerine, cepkenin altýna giyilir. Sol omuzdan ve önden aþaðý doðru bol miktarda düðmelidir, astarlýdýr. Yakasý ve ön kýsmýnda kenarlarý kaytanlarla iþlidir. Kollarýn alt kýsmýnda cepleri vardýr Yelek de baþlýðýn yapýldýðý kumaþtan yapýlýr.
  Cepken (Aba): Yeleðin üzerine giyilen kollu bir abadýr. yakasýz bir ceket þeklindeki abaya "kaput”da denir. Cepken oyun sýrasýnda giyilmez.
  Zýpka (Zivga): Zivgaya laz donu da denir. Bacaklarý dar ve vücuda yapýþýk þekilde yapýlan, arkasý körüklü bir çeþit þalvardýr. Bacaklarýn ön ve arkasý ile diðer ek yerleri kaytanlarla iþlidir. Bele uçlarla baðlanýr. Zýpka da yeleðin kumaþýndandýr.

  AYAÐA GÝYÝLENLER

  Çizme: Yörede sapuk veya salenk olarak da adlandýrýlýr. Mes anlamýna gelen uzun konçlu bir kundura çeþididir.Uçlarý hafif kývrýk ve körüklüdür.
  Çapula: Demir ökçeli ve alt kýsmý demir puntalý kunduradýr. Horoncular pek giymezler, giyilirse konçla giyilmelidir.
  Çoraplar: Örmedir.


  AKSESUAR

  Kemer: Siyah deriden yapýlan kemerin aþaðýya doðru sarkan parçalan vardýr.Uzanan parçalar güçlülüðü sembolize eder. Kemerde bulunan kayýþ gözlere ve kemere silah, býçak, av malzemeleri ve kapkacak alýnýr. Buna çerkez kemeri de denir.Yaðdanlýk ve kav torbasýnda asýlý bulunduðu kemer, bele yeleðin üzerine gelecek þekilde baðlanýr.
  Hamayil: Gümüþten yapýlma, sigara tabakasý büyüklüðünde zarif ve süslü kutudur.Üzerindeki iþlemeler,tarihi camii ve padiþah armasýdýr.
  Muska: Boyuna gümüþ zincirle asýlýr.
  Köstek: Sol cebe konulan saate baðlanan, çok sayýda ince gümüþ zincirlerden oluþur.
  Yaðdanlýk: Silahý yaðlamak için kemere asýlan ve içinde yað bulunan bir kutudur.
  Kav Torbasý: Sigara ve gerektiðinde ateþ yapmak için içine kav, çakmak taþý ve pamuk ve çakmak konan meþin bir torbadan ibarettir.
  Býçak: Siyah meþin kaplý bir kýna konur.
  Tabanca: Kemere saðdan asýlýr.

  <SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>sid=36495;channel=42971;w=300;h=250;wmi d=14511;domain ="gizlikapi.com";kategori ="16";gosterim="TBF";adsrv=1;arkaplan="121D37";bas lik="FF33FF";aciklama="CCCCCC";kenarlik="121D37";j sai="5cd4671d3de1174b";</SCRIPT><SCRIPT language=JavaScript src="http://adserver1.adtech.com.tr/ppc.js"></SCRIPT><SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>sid=36495;channel=42971;w=300;h=250;wmi d=14511;domain ="gizlikapi.com";kategori ="16";gosterim="TBF";adsrv=1;arkaplan="121D37";bas lik="FF33FF";aciklama="CCCCCC";kenarlik="121D37";j sai="5cd4671d3de1174b";</SCRIPT><SCRIPT language=JavaScript src="http://adserver1.adtech.com.tr/ppc.js"></SCRIPT><!-- / message -->
Haz?rlan?yor...
X