Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Maçka Halk Eðitim Merkezi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Maçka Halk Eðitim Merkezi

  Müdürlüðümüz binasý 1948 yýlýnda Halkevi olarak inþa edilmiþ ve 1950 yýlýna kadar Haklevi olarak kullanýlmýþtýr. Bina 1969,40 metrekare arsa üzerindedir. 1950 yýlýnda Halkevlerinin kaldýrýlmasýyla hazineye intikal eden bina 1952 yýlýndan 1970 yýlýna kadar ortaokul olarak hizmet vermiþtir. 1969 yýlýnda Hükümet Binasý yandýðý için Kaymakamlýk, Nufus Müdürlüðü ve Malmüdürlüðü 1970-1972 yýllarý arasýnda bu binada hizmet vermiþtir.

  07.07.1972 tarihinde Halk Eðitimi Genel Müdürlüðüne tahsis edilmiþtir. O tarihten itibaren Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü olarak hizmet vermektedir. Bina Cumhuriyet Caddesi Meryemana yolu üzerinde bulunmaktadýr.

  Müdürlüðümüz binasýnda 1 Müdür, 1 Müdür Yardýmcýsý, 1 Memur, 1 Öðretmen, 1 Hizmetli Odasý bulunmaktadýr. Zemin katta 1 ve üst katta 3 olmak üzere 4 kurs odasý vardýr. Ayrýca; 1 arþiv, 1 erkek, 1 bayan tuvaleti bulunmaktadýr. Giriþte geniþ bir hol bulunmaktadýr. Sosyal ve Kültürel faaliyetlerde kullanýlmak üzere çok amaçlý salonu mevcuttur. Halk Eðitimi Merkezi binasýnýn etrafý bahçe ile çevrilidir.

  Müdürlüðümüzce Okuma-Yazma, Mesleki, Sosyal ve Kültürel Kurslar açýlmaktadýr. 2008–2009 Eðitim-Öðretim yýlýnda 30’u Mesleki, 221’i Sosyal-Kültürel olmak üzere toplam 251 kurs açýlmýþtýr. Bu kurslara 2583´ü kadýn, 1659´u erkek olmak üzere toplam 4242 kursiyer devam etmiþtir. Bu kurslarda; 42 usta öðretici ve 66 ücretli öðretmen görev yapmýþtýr.

  Halen Müdür Mustafa ÝNAL, Müdür Yardýmcýsý Özcan REÝS, Müdür Yardýmcýsý Arzu KUKU, Biliþim Teknolojileri Öðretmeni Hasan KURUOÐLU , Sýnýf Öðretmeni Tuðba CAVULDAK, Teknisyen Köksal MATARACI ve Geçici Sözleþmeli Personel Yýlmaz DURSUN görev yapmaktadýr.
  Okul Kodu : 203976
  Okul Adý : Maçka Halk Eðitim Merkezi
  Telefon : 0 (462) 512 10 26 Faks0 462 512 15 54
  WEB Adresi : http://mackahem.meb.k12.tr
  Adres : Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 43 61750 Maçka / Trabzon
  ÝSTATÝSTÝKLER
  Öðretmen Sayýsý : 2
  Öðrenci Sayýsý :

  OKUL BÝLGÝLERÝ
  Derslik Sayýsý : 7 Atölye-Ýþlik Sayýsý : 6
  Fen Laboratuarý Sayýsý : 0 BT(Bilgisayar) Sýnýfý Sayýsý : 1
  Isýnma Þekli : Merkezi Sistem - Katý yakýt Kalöriferli
  Öðretim Þekli : Tüm Gün
  Ders Baþlama ve Bitiþ Saati : 08:00 - 24:00
  Konferans Salonu Var
  Spor Salonu Yok
  Yemekhane Yok
  Misafirhane Yok
  Kütüphane Var
  Bina Kodu : Ýnternet Baðlantýsý : ADSL (1 Mbit)

  LOJMAN BÝLGÝLERÝ
  Lojman Sayýsý :
  Lojman Bilgisi : ---

  YERLEÞÝM YERÝ BÝLGÝLERÝ
  Ýl ve Ýlçe Merkezine Uzaklýk : il Merkezine 27 Km
  Ulaþým : Minübüs ve Belediye Otobüsleri Binanýn önünden geçmektedirler.
  Yerleþim Yeri Bilgisi : ---
Haz?rlan?yor...
X