Duyuru

Collapse
No announcement yet.

19 Haziran 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 19 Haziran 2006 Haberler

  TÜRMATSAN TRABZON'DA ÞUBE AÇTI

  Türmatsan, Türkiye’deki yirmi dördüncü þubesini Trabzon’da açtý. Açýlýþa AK Parti Trabzon Milletvekilleri Mustafa Cumur, Kemalettin Göktaþ, Trabzon Ýl Baþkaný ve bugün gerçekleþtirilecek kongrede yarýþacak adaylar katýldý.
  Türkiye Matbaa Sanayi kýsa adýyla Türmatsan, Türkiye’de ki yirmi dördüncü þubesini Trabzon’da açtý. Türkiye genelinde oluþturduðu þubelerle ucuz ve kaliteli matbaacýlýðý vatandaþlarýn ayaðýna getiren Türmatsan’ýn Trabzon þubesi’nin açýlýþýnda, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Mustafa Cumhur, Kemalettin Göktaþ, Trabzon Ýl Baþkaný ve bugün gerçekleþtirilen kongrede Baþkan Adayý Ahmet Metin Genç ve yine Ýl Baþkan Adayý Hurþit Býyýk’ýn yaný sýra siyaset, bürokrasi ve iþ dünyasýnýn saygýn isimleri katýldý. Türmatsan Trabzon Bayisi yetkilisi Tayfun Yurtsever, amaçlarýnýn Türkiye genelinde sunduklarý kaliteli hizmeti Trabzon halkýna da sunmak olduðunu belirterek, "Organize matbaacýlýðýn bir numarasý olan Türmatsan, son teknoloji ile kaðýt üzerine her türlü konuda hizmet vermektedir. Ýþ kalitesi ve süresinin yaný sýra sunduðu fiyatlarla da müþterilerini memnun eden Türmatsan, Trabzon Bayisi olarak hizmetinizdedir" dedi. Yýldýz Organizasyon firmasýnýn mükemmel organizasyonunda gerçekleþen açýlýþta, kurdeleyi, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Mustafa Cumhur, Kemalettin Göktaþ, Türmatsan Trabzon Yetkilisi Tayfun Yurtsever ve AK Parti Of Ýlçe Baþkaný Fazlý Çapoðlu kesti. Açýlþ sonrasý verilen kokteylde Milletvekilleri Cumhur ve Göktaþ, Türmatsan yetkilisi Tayfun Yurtsever’e takýlarak, "Artýk seçim dönemi afiþlerimizi sen hazýrlarsýn" dediler.
  HABER ANALÝZ
  Bugün gerçekleþecek olan Ak Parti Trabzon Olaðan Ýl Kongresi öncesi, dün iki güçle aday ve meslektaþ Av. Ahmet Metin Genç ve Av. Hurþit Býyýk, Türmatsan açýlýþta buluþtular. Ýlk olarak Av. Hurþit Býyýk kurmaylarý ile açýlýþa katýlýrken, Ahmet Metin Genç, açýlýþ kurdelesi kesildikten sonra davete katýlabildi. Kurdeleyi kesmek için makasý eline alan AK Parti Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaþ, Ahmet Metin Genç’in açýlýþa geç gelmesine tepki göstererek "Milletvekili Ýl Baþkaný’ný beklemez" diyerek kurdelenin kesilmesini ve açýlýþýn yapýlmasýný istedi. Ýki Milletvekili Mustafa Cumur ve Kemallettin Göktaþ, baþkan adaylarýna mesafeli davranýrken, Kemalettin Göktaþ’ýn "Ýki aday arkadaþýmýz var" demesi üzerine Av. Hurþit Býyýk araya gererek "Hasan Kahveci de aday, üç adayýmýz var" diyerek durumu düzeltti. Daha sonra iki aday bir arada sohbet ederek kameralara poz verdi. Av. Hurþit Býyýk ve Av. Ahmet Metin Genç, pusula sohbetlerinde pusula renklerini belirlerken, bir deðiþiklik olmazsa Býyýk’ýn mavi, Genç’in de turuncu listeyle seçime gideceði belirtildi.

 • #2
  KARADENÝZ'ÝN EGE'DEKÝ GURURU
  Trabzon Belediye Meclis Üyesi Ýþadamý Ahmet Karadeniz’den Denizli’ye dev yatýrým.
  Karadeniz'in yüzde 60 hissesine sahip olduðu Zebrano Mobilya ve Düðün Salonlarý’ndan oluþan dev yatýrým büyük ilgi gördü.
  Trabzonlu iþadamý Ahmet Karadeniz, Denizli’de yaptýklarý bu yatýrýmdan dolayý, yörenin gerek milletvekilleri, gerekse bürokratlarý tarafýndan büyük ilgiyle karþýlandýklarýný söyledi. Karadeniz, memleketi Trabzon’da da çeþitli yatýrýmlarý bulunduðuna iþaret ederek, "Denizli çok farklý bir yer. Potansiyeli de bir hayli yüksek bir il. Bizler buraya yaptýðýmýz yatýrýmla bir bakýma kendi þehrimizi ve insanýmýzý da temsil etmi
  þ oluyoruz" dedi.
  Zebrano Mobilya ve Düðün Salonlarý’nýn yer aldýðý kompleks 1200 metrekare alan üzerine kurulu ve altý kattan oluþuyor. Kompleksin bir katý depo, 3 katý mobilya maðazasý, 2 katý düðün salonlarýndan oluþuyor. Düðün salonlarý ise son sistemlerle donatýlmýþ. Ayrýca salonlardan canlý yayýn yapýlabilme imkaný bulunuyor. 65 iþçinin yoðun bir þekilde çalýþmasýyla 75 günde tamamlanan kompleksin açýlýþý da muhteþem oldu.
  Trabzon’dan çok sayýda davetlinin katýldýðý açýlýþ bir hayli ilgi çekici oldu. Trabzon Ýl Genel Meclis Baþkaný Ahmet Aslanoðlu, Defterdar Kenan Karadeniz, Ýl Genel Meclisi üyeleri AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Metin Genç, il yönetim kurulu üyeleri ve çok sayýda iþadamý Ahmet Karadeniz’i bu önemli günde yalnýz býrakmadýlar. Denizlililerin de ilgi gösterdiði açýlýþa, Denizli Valisi (Ayný zamanda Gümüþhane Eski Valisi) Gazi Þimþek, AK Parti Denizli Milletvekili M.Salih Erdoðan, Belediye Baþkaný Nihat Zeybekçi ve çok sayýda iþadamý ile bürokrat da katýldý.

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X