Duyuru

Collapse
No announcement yet.

17 Haziran 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 17 Haziran 2006 Haberler

  ORGAN MAFYASINDAN SON GELÝÞMELER  Organ mafyasý söylentilerine Trabzon Valiliði’nden resmi tekzip geldi
  Trabzon Valiliði, yolladýðý yazýlý açýklama ile son günlerde ulusal ve yerel basýnýn gündeminde yer alan organ mafyasý haberlerine açýklýk getirdi. Yapýlan açýklamada son iki yýl içerisinde Trabzon’da çocuk kaçýrma olayýnýn meydana gelmediði vurgulanýrken, gazetelerde yer alan robot resmin Marmara Bölgesi’ndeki bir olayla ilgili þüpheli þahýsa ait olduðu ifade edildi.
  Diðer yandan basýnda yer alan haberler sonrasý þehirde bir panik havasý oluþurken, kolluk kuvvetlerine ve basýn yayýn organlarýna gelen asýlsýz ihbarlarýnýn her geçen gün artýðý gözleniyor. Ýlçe ve köylerden gelen ihbarlarda sürekli organlarý alýnmýþ ve terk edilmiþ çocuk cesetlerinin bulunduðu ifadeleri yer alýyor.
  Trabzon Valiliði, yolladýðý yazýlý açýklama ile son günlerde ulusal ve yerel basýnýn gündeminde yer alan organ mafyasý haberlerine açýklýk getirdi.
  Yedi maddelik bilgilendirmenin yer aldýðý yazýlý açýklama þu þekilde:
  "Son günlerde ulusal ve yerel basýnda Trabzon ilinde çocuk Trabzon ilinde çocuk kaçýrma olaylarýnýn meydana geldiði, hemþire ve doktor görünümündeki kiþiler tarafýndan kan örneklerinin alýndýðý þeklinde haberler yayýnlamaktadýr.
  Konu ile ilgili olarak:
  Trabzon Ýl Jandarma Komutanlýðý sorumluluk sahasýnda son iki yýlda çocuk kaçýrma olayý meydana gelmemiþtir.
  Akçaabat ilçesine baðlý bir köyde bir çocuktan kan alýndýðý yönünde bilgilerin tam olarak gerçeði yansýtmadýðý, aktarýlan bilgilerin doðruluðu ve meydana geldiði iddia edilen olaylarýn detaylý araþtýrmasý Cumhuriyet Savcýlýðý ile koordineli olarak incelenmektedir.
  Akçaabat Jandarma Komutanlýðý tarafýndan daðýtýlan robot resmin bölgemizce bir ilgisi bulunmamaktadýr.
  Robot resim Marmara Bölgesindeki bir olayla ilgili þüpheli þahýsa aittir.
  Trabzon ilinde çocuk kaçýrma olayý ile ilgili güvenlik güçlerine herhangi bir müraacat olmamýþtýr.
  Güvenlikler güçlerinin kendilerine ulaþan her türlü olayý ve bilgiyi anýnda deðerlendireceðini,
  Vatandaþlarýmýz tarafýndan söylentilere itibar edilmemesi, huzur ve güven içerisinde yaþamlarýna devam etmeleri,
  Kamuoyuna saygýyla duyurulur."
  Trabzon Valiliði’nin yaptýðý bu açýklamanýn yaný sýra ilçe birimlerinde emniyet güçlerinin muhtarlarla bir araya geldiði ve konuyla ilgili kendilerini bilgilendirdiði öðrenildi.
  ÝHBARLAR DURMUYOR
  Þehirde ise dedikodu mekanizmasýnýn hýzla çalýþmasý, emniyet güçlerine ve basýn yayýn organlarýna gelen asýlsýz ihbarlarýn artmasýna neden olurken. yetkililer vatandaþlarýmýzý gereksiz infiale kapýlmalarý konusunda uyardý. Kendilerine gelen her ihbarý detaylý þekilde deðerlendirdiklerini ifade eden emniyet güçleri, gün içerisinde gelen asýlsýz ihbarlar nedeniyle, acil durumlarda zaman kaybý yaþadýklarýný vurguluyor. Özellikle Trabzon’un Akçaabat Ýlçesi’nde artan ihbarlar üzerine emniyet yetkilileri muhtarlarý toplayarak bizzat görüþüyorlar. Sürekli devriye gezdiklerini belirten Akçaabat Emniyet Birimi yetkilileri, vatandaþlarýmýzý kulaktan dolma bilgilerlere ve dedikodulara itibar etmemeli konusunda uyarýyorlar.

 • #2
  BÜYÜK ZÝRVE

  Trabzon Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Genel Sekreteri Recep Ergenç, bugün yapýlacak 'Türk Giriþim ve Ýþ Dünyasý Konfederasyonu 10. Giriþim ve Ýþ Dünyasý Zirvesi Baþkanlar Konseyi Toplantýsý'nda, Doðu Karadeniz Bölgesi'nde gelecek 10 yýlda hangi sektörlerin öne çýkacaðýna dair karar vericilerin bilgilendirileceðini söyledi.
  TSÝAD ile Marmara ve Kuzey Anadolu Sanayici ve Ýþadamlarý Dernekleri (MAKSÝFED) tarafýndan düzenlenen 'TÜRKONFED 10. Giriþim ve Ýþ Dünyasý Zirvesi Baþkanlar Konseyi Toplantýsý', Türkiye Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Sabancý'nýn da katýlýmýyla bugün saat 10.00'da Trabzon Zorlu Grand Otel'de yapýlacak. Toplantýyý deðerlendiren TSÝAD Genel Sekreteri Recep Ergenç, Doðu Karadeniz Bölgesel Geliþme Planý (DOKAP) içinde yer alan 6 ilin sanayici ve iþadamlarý ile yaklaþýk 4 ay önce çalýþmalara baþladýklarýný hatýrlatarak bölgenin sorunlarýnýn neler olduðu ve bölgede gelecek 10 yýlda hangi sektörlerin öne çýkacaðýna dair bir anket yaptýklarýný söyledi. Anketin, yerel ve bölgesel kalkýnma için bir veri oluþturulmasý amacýyla hazýrlandýðýný belirten Ergenç, yine ayný kapsamda hazýrlanan 'Doðu Karadeniz Bölgesi'nde Karþýlaþtýrmalý Sektör Analizi, Sorunlarýn ve Göreli Üstünlüklerin Tespiti Araþtýrmasý'nýn sonuçlarýnýn da yarýnki toplantýda iþ dünyasýnýn temsilcilerine sunulacaðýný kaydetti. DOKAP'ýn, Devlet Planlama Teþkilatý (DPT) tarafýndan önümüzdeki günlerde yerel ve bölgesel kalkýnma destek kapsamýna alýnacaðýný dile getiren Ergenç, bu durumda yaklaþýk 28 milyon Euro'luk bir bütçenin ortaya çýkacaðýný ve aralarýnda Trabzon, Rize, Artvin, Gümüþhane, Giresun ve Ordu'nun bulunduðu DOKAP illerinin yerel ve bölgesel kalkýnma fonlarýndan yararlama imkanýnýn doðacaðýný söyledi. 28 milyon Euro'luk bütçenin kullanýlmasý için iþ dünyasý, KOBÝ'ler ve sivil toplum örgütlerinden proje bekleneceðini ifade eden Ergenç, bu durumda bölgede hangi sektörlerin öne çýkacaðýna dair yarýnki toplantýda karar vericilerin bilgilendirilerek ikna edilmeye çalýþýlacaðýný söyledi. Öte yandan 'Doðu Karadeniz Bölgesi'nde Karþýlaþtýrmalý Sektör Analizi, Sorunlarýn ve Göreli Üstünlüklerin Tespiti Araþtýrmasý'nýn ele alýndýðý ve çalýþma gruplarýnýn oluþturularak rapora nihai son þeklinin verildiði toplantý, çeþitli kesimlerin temsilcilerinin katýlýmýyla bugün Zorlu Grand Otel'de yapýldý.

  Yorum yap


  • #3
   EK ZAM ÝSTÝYORUZ

   KESK Trabzon Þubeler Platformu üyeleri Atatürk Alaný Meydan Parký’nda basýn açýklamasý yaptý. Þubeler adýna açýklama yapan Recep Gülay, "16 Ocak 2006 tarihinde ortalama ücretli bir kamu emekçisinin ücreti dolar bazýnda 614 dolar iken, 9 Haziran 2006 tarihinde 53 dolar düzeyine düþmüþtür" dedi.
   KESK Trabzon Þubeler Platformu Atatürk Alaný Meydan Parký’nda bir basýn açýklamasý yaptý. KESK Trabzon Þubeleri adýna açýklamayý yapan Recep Gülay Türkiye’nin AKP hükümeti eliyle IMF güdümlü politikalarla her geçen gün biraz daha uçurumun kenarýna itildiðini söyledi. Gülay, "Ekonomi politikalarý bir kriz ve borç ödeme mekanizmasý haline getirilmiþtir. Hükümet önceki hükümetler gibi IMF tavsiyeleri doðrultusunda sýký mali politikalarla yüksek vergiler ve düþük ücretlerle toplumun düþük ve orta gelirli kesimlerini sýkboðaz ederken sermaye kesimlerine vergi imtiyazlarý teþvikler ve kamu kaynaklarýnýn transfer edilmesi politikalarýyla adaletsizliði ve yoksulluðu artýrmaktadýr" dedi. KESK-AR’ýn araþtýrmalarýna dayanarak bazý açýklamalarda bulunan Gülay, "16 Ocak 2006 tarihinde ortalama ücretli bir kamu emekçisinin ücreti dolar bazýnda 614 dolar iken, 9 Haziran 2006 tarihinde 53 dolar düzeyine düþmüþtür. Yani son ekonomik kriz kamu emekçisinin ücretinden 84 dolar götürmüþtür. Oran olarak kamu emekçilerinin ücreti dolar karþýsýnda yüzde 15, euro karþýsýnda yüzde 18 azalmýþtýr" dedi. Araþtýrmalarýn verilerinin kamu emekçisinin 1994 ve 2001 krizlerinden sonraki en büyük yoksullaþma dalgasýnýn maðduru olduðunu ifade eden Gülay, "Dolayýsýyla ek zam talebimiz haklýdýr ve meþrudur. Hükümetin sesimize kulak vermesi gerekmektedir. Aksi halde bu gidiþata izin vermeyeceðiz. Demokratik direnme hakkýmýzý bugüne kadar kullandýðýmýz gibi bundan sonrada kullanmaya devam edeceðiz" dedi

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X