Duyuru

Collapse
No announcement yet.

16 Haziran 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 16 Haziran 2006 Haberler

  ÇÖPÜ YUTMAYACAÐIZ...
  Trabzon’un Of Ýlçesi Kýyýcýk Mevkiindeki Orman Fidanlýðýna kurulmak istenen Çöp
  Aktarma Ýstasyonu’na tepki gösterildi. Of Çevre Giriþimi Grubu ve yerel yöneticilerin katýldýðý eylemde halk karayolunu kesti.
  Ticaret Odasý Baþkaný Erdal Saral ile Of Belediye Baþkaný Oktay Saral açýklama yaptý. Saral, ÇED raporuna imza atan bürokratlar hakkýnda suç duyurusunda bulunacaklarýný söylerken, "Çernobili yuttuk ama bu çöpü yutmayacaðýz" diye dövizler açtýldý.
  Trabzon’un Of Ýlçesi ile Rize’nin Ýyideresini birbirinden ayýran 250 dönümlük alanda
  kurulan ve Türkiye’nin dört bir yanýna fidan ulaþtýrarak erozyona karþý mücadelede lider görev üstlenen Fidanlýðýn Güneyinde bulunan 4.300 metrekarelik bir alanýn TRABRÝKAB
  projesi kapsamýnda ele alýnarak çöp transfer istasyonu kurulmasý kararýna tepki var.
  Of Giriþim Grubu Üyeleri dün Trabzon’da Of Kültür Derneði Yöneticileri ile birlikte Fidanlýða giderek alýnan karara tepki gösterdi ve çöp aktarma istasyonunun çevreyi yaþanmaz hale getireceðini dile getrdiler. Bölgede toplanan sivil toplum örgütü yöneticileri ile vatandaþlar ellerinde dövizler taþýdýlar. Bu sýrada ‘Çernobil’i yuttuk ama çöpü yutmayacaðýz’ dövizi dikkat çekti. Fidanlýðýn önünden toplananlar tepki için karayolunu kapattýlar. Bu sýrada Of Ticaret Odasý Baþkaný Erdal Saral, hazýrlanan bildiriyi okudu ve þöyle dedi: "TRABRÝKAB projesi kapsamýnda ele alýnan ‘Ýyidere transfer Ýstasyonu" yer seçiminin uygun olmadýðýný ifade etmek için bu bildiriyi okuyorum. Rize Katý Atýklarý için ‘Ýyidere transfer istasyonu’ ifadesi yerleþimin Rize ili sýnýrlarý içinde olduðunu çaðrýþtýrsa da arazi Of Orman fidanlýðý içinde olup Trabzon ili Of ilçesi sýnýrlarýndadýr. Of Orman Fidanlýðý arazisi Ýyidere deresinin sahil kesiminin sol tarafýnda olup çok yüksek deðere sahip ve çok iyi bir içme suyu havzasýdýr. Ayrýca çevre bakanlýðýnýn su kirliliði kontrolü yönetmenliðine göre, akifer(yer altý suyu havzasý) alanlar korunmasý gereken en deðerli alanlarýmýzdýr. Bizler bu nedenlerden dolayý DSÝ Genel Müdürlüðünü Ýyidere çayýnýn 9 km uzunluðundaki akifer alanýnýn sahil kýsmýndaki en verimli bölümünün korunmasý için herkesi göreve davet ediyoruz. Rize sýnýrlarý içinde gösterilmek istenen Of Orman Fidanlýðý Orman Genel Müdürlüðünün Mülkiyetindedir. Yöre sakinleri kendi arazileri söz konusu olsaydý. Topluma faydalý olacaðý düþünülen bir yatýrýma karþý çýkmaktan hicap duyarlardý. Fakat devlete ait olup korunmasý gereken, çocuklarýmýzýn geleceði için büyük önem taþýyan bir su havzasýnýn yanlýþ kullanýmýna sessiz kalýnamaz. Her þeyimizi Avrupa birliðine uyarlamaya çalýþtýðýmýz
  þu günlerde TRABRÝKAB’ýn Avrupa Birliði’ne üye ülkelerin yýllar önce terk ettiði çöp depolama sistemini uygulamaktaki maksadýný kamuoyunun öðrenmesini istiyoruz. Ayrýca ÇED raporunu incelediðimizde rüzgar yönüne göre kokularýn taþýnýmý, gürültü, sýzýntý sularýn bekletilip bekletilmeyeceði, oluþacak tehlikeli ve dayanýlmaz koku, boru sistemi ile toplanacak gazlarýn cinsi, sýzýntýnýn nasýl toplanýp taþýnacaðý, arýtýlacaðý ve bunlarýn çýkan katý atýklarýn ne olacaðý sorularýna tatmin edici cevaplar bulamadýðýmýzý bildirmek isteriz. Bölgede çay üreten firmalarýn bu çöp kokularýndan olumsuz olarak etkilenecekleri, üzerlerine çöp kokularý bulaþmýþ çaylarýn satýlamamalarýnýn bölge ekonomisine olumsuz olarak etkileyeceði aþikardýr. Bu çöp aktarým istasyonunun yapýmý aþamasýnda sorumluluðu alan tüm bürokrat yönetici ve memurlar hakkýnda usulsüz izinlerle ÇED raporu hatýrlatmalarý ve bölgemizdeki prestij alaný olabilecek güzellikteki arazide çevre bakanlýðý su kirliliði yönetmeliðini de gözardý ederek yaptýklarý eylemden dolayý suç duyurusunda bulanarak ayrý ayrý tazminat davalarý açýlacaðýnýn bilinmesini isteriz. Sonuç olarak Trabzon Ýl Of ilçesi sýnýrlarýndaki Orman Fidanlýðý, ‘Ýyidere çöp istasyonunu’ istemiyoruz.


 • #2
  HASTA COÇUÐUNU DOKTOR BABASINA GÖTÜRÜYORDUM
  Önceki gün meydana gelen olayda Zuhal U. 61 DN 541 plakalý aracýyla yolda seyrederken yandan bir motosikletin aracýna çarptýðýný söyledi. Zuhal U. hasta olan oðlunu doktor babasýna yetiþtirmek için durmadýðýný ifade etti.
  Zuhal U. çarpmanýn ardýndan önemli bir þeyin olmadýðýný görünce devam ettiðini önemli bir durum olduðunda bir doktor eþi olarak ne yapmasý gerektiðini iyi bildiðini söyledi.
  Önceki gün meydana gelen olayda Zuhal U. 61 DN 541 plakalý aracýyla yolda seyrederken yandan bir motosikletin aracýna çarptýðýný söyledi. Zuhal U. Hasta olan oðlunu doktor babasýna yetiþtirmek için aciliyeti olduðunu o nedenle durmadýðýný ifade etti. Doktor Mahmut Haydar U.’nun eþi olan Zuhal U. Olayýn geliþiminin farklý olduðunu ve anlatýldýðý gibi olmadýðýný ifade etti. Zuhal U., "Ben motosiklete çarpmadým motosiklet benim aracýma çarptý. Dikiz aynamdan baktýðýmda hiçbir þey olmadýðýný gördüm ve bende yoluma devam ettim. Ardýmdan bir kiþiyle beraber gelip ona çarptýðýmý ve masrafýný karþýlamam gerektiðini söyledi. Trafik kayýtlarýnda hatanýn bende deðil onda olduðu ispatlý bir þekilde belli. Ben bir araca çarpsam aracýmýn ön kýsmýnda hasar olur. Aksine aracýmýn arka kýsmý benzin deposunun olduðu kýsýmda çizik var yani o bana arkadan çarptý. Böyle bir suçlamayý kabul etmiyorum tamamen asýlsýzdýr. Durmamamýn nedeni ise hasta olan çocuðumu doktor babasýnýn yanýna götürmekti. Büyük bir olay olsaydý yine de dururdum. Sonuçta bir can ve bir doktor eþi olarak benim için çok büyük öneme sahip. Bir canýn deðerinin ne olduðunu iyi bilirim. Ama bu öyle bir durum deðildi. Bende çocuðumu yetiþtirmek için devam ettim. Bana yapýlan bu suçlama kesinlikle yersiz ve tutarsýzdýr" ifadelerini kullandý. Zuhal U. ayrýca kendisine çarpan kiþiden aracýnýn kaskolu olmasý nedeniyle masraf bile talep etmediðini söyledi.

  Yorum yap


  • #3
   HEDEF SADECE FKB DEÐÝL   Türkiye Milli Kooperatifler Birliði Genel Baþkaný Muammer Niksarlý, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediði basýn toplantýsý ile önemli açýklamalarda bulundu. Hükümetin güçlü hiçbir sivil toplum örgütünü istemediðini vurgulayan Baþkan Niksarlý "Hükümetin Fiskobirlik yönetimiyle bir sorunu yoktur. Yürütülen politika tüm kooperatiflere karþýdýr" yorumunda bulundu
   Türk milli Kooperatifleri Birliði (Türkiye Koop) Genel Baþkaný Muammer Niksarlý, Türkiye genelinde çýktýðý yerel basýn ve yerel siyasetçilerle buluþma turunun dokuzuncu duraðý olarak dün Trabzon’a geldi. Beraberinde Fiskobirlik Yönetim Kurulu Baþkaný Salih Erdem’in de bulunduðu kooperatif baþkanlarýyla, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde basýnla buluþan Baþkan Niksarlý, burada önemli açýklamalarda bulundu. Fiskobirlik’le ilgili açýklamalarýnda, yaþanan sorunlarýn, tüm kooperatifçilik üzerinde hükümetin yürüttüðü siyasi tercihlerin bir yansýmasý yorumunu getiren Baþkan Niksarlý, Anayasanýn 171. Maddesinde yer alan ‘Devlet, milli ekonominin yararlarýný dikkate alarak, öncelikle üretim artýrýlmasýný ve tüketicinin korunmasýný amaçlayan kooperatifçiliðin geliþmesini saðlayacak tedbirleri alýr’ ifadesinin yer aldýðýný belirten Baþkan Niksarlý, aksine hükümetin kooperatifleri kapatmaya çalýþtýðýný vurguladý.
   HÜKÜMET BU TERCÝHÝNÝ SANAYÝ BAKANI’NIN AÐIZINDAN AÇIKLADI
   Türkiye Koop Genel Baþkaný Muammer Niksarlý, yaptýðý açýklamada, hükümetin bu siyasi tercihini Sanayi Bakaný’nýn aðzýndan açýkladýðýný ifade ederek, "Sayýn Bakan ‘Fiskobirlik’in borçsuz bilançoya sahip olan yönetimi, bundan sonra basiretli bir tüccar gibi davranarak özel bankalardan borçlanabilmeli. Artýk kamu kaynaklarýndan borçlanma dönemi bitti’ diyebilmiþtir" yorumunda bulundu.
   TARIMDA BÜYÜK OYUN
   Tarým nüfusunun %15’lere çekilmeye çalýþýldýðýný ve tarýma destek verilmediðini ifade eden Baþkan Niksarlý, "AB’ye uyum sürecinde kraldan kralcý olup tarým önünü týkamaya çalýþýyoruz. Oysa bugün ABD tarýma verdiði destekle buðdayda, mýsýrda dünyaya ihracat yapýyor" dedi. Niksarlý ayrýca baþlýca tarým ürünlerimizden olan fýndýk, çay ve pancarda üretimimizin sürekli düþürüldüðünü vurguladý.

   Yorum yap


   • #4
    DÜÐÜN SALONU BELEDÝYE TARAFINDAN MÜHÜRLENDÝ...
    Maçka Ýlçesi 100. Yýl Caddesi'nde faaliyet gösteren belediyeye ait Muratoðlu Düðün Sarayý, Maçka Belediye Baþkaný Ertuðrul Genç baþkanlýðýnda toplanan Belediye Encümen kararý ile mühürlenerek faaliyetten men edildi. 16 Þubat 2006 tarihli Encümen kararýnda, "Belediyemiz zabýta memurlarýnýn yapmýþ olduðu kontrolde, ilçemiz 100. Yýl Caddesi'nde faaliyet gösteren Muratoðlu Düðün Sarayý'nýn açma ve çalýþtýrma ruhsatýný belediyemizden almadýðý ve ruhsatsýz olarak hizmet verdiði tespit edilmiþ olup, belediyemizce ruhsatýný alana kadar Muratoðlu Düðün Sarayý'nýn kapatýlmasýna oy birliði ile karar verilmiþtir" denilerek salon mühürlenerek kapatýldý.

    Kararýn uygulanmaya baþlanmasýndan sonra ilçedeki tek düðün salonunun iþletmecisi Hüseyin Muratoðlu, 6 Haziran 2006 tarihinden bu yana kapalý olan salon nedeniyle hem kendilerinin hem de ilçede düðün yapacak vatandaþlarýn maðdur edildiðini ileri sürdü. Salonun bulunduðu binanýn belediyeye ait olduðunu ve bir önceki belediye yönetiminden kiralanmak suretiyle iþletildiðini belirten Muratoðlu, mevcut belediye yönetiminin salonu ruhsatsýz olduðu gerekçesiyle kapattýðýný söyledi.

    Ruhsat almak için baþvuruda bulunduklarýný ancak bu baþvurularýnýn geri çevrildiðini kaydeden Muratoðlu, "Bize bir takým eksiklikler bulunduðunu söylediler. Kendilerine 'Bu eksiklikleri biz tamamlayalým' dediðimizde ise bunun mümkün olmadýðýný ve bu iþlemi belediyenin gerçekleþtireceðini ancak þu anda maddi imkansýzlýklar nedeniyle bunun yapýlamayacaðýný söylediler" dedi.

    Ýlçede baþka düðün salonu olmadýðý için düðün yapacak vatandaþlarýn maðdur olduðunu da ileri süren Muratoðlu, halktan gelen taleplere karþýlýk veremediklerini kaydetti. Hüseyin Muratoðlu, belediyenin kendi binasýna ruhsat vermemesine bir anlam veremediðini de dile getirerek, salonun bir an önce eskisi gibi iþletme ruhsatýný almasýný beklediklerini ifade etti.

    Maçka Belediye Baþkaný Ertuðrul Genç ise konuyla ilgili olarak, düðün salonunun bulunduðu binanýn belediyenin mülkü olduðunu ancak salonun 'Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarýna Ýliþkin Yönetmelik'in bazý hükümlerine aykýrý olmasý nedeniyle encümen kararýyla faaliyetten men edildiðini söyledi. Genç, düðün salonunun özel yapý þeklini gerektiren iþyerleri kapsamýnda deðerlendirildiðini ve yangýn-patlama tehlikelerine karþý ilgili mevzuatýn öngördüðü yükümlülüklerin bir kýsmýnýn yerine getirilmediðini belirterek, binada yaþanacak bir panik durumunda halkýn rahatça çýkýþ yapabileceði bir kapýnýn bile bulunmadýðýný kaydetti.

    Salon iþletmecisinin ruhsat almak için ilgili süreyi geçirdiðini ve ardýndan verilen kapatma kararýný mahkemeye götürdüðünü ancak idari süreçte açýlan bütün davalarýn da belediyenin lehine sonuçlandýðýný hatýrlatan Genç, ilçede halkýn düðün yapacak yer bulamadýðý þeklindeki iddialarýn da doðru olmadýðýný söyledi. Genç, salonu ilerleyen günlerde yeni yönetmelikte aranan hususlara uygun hale getireceklerini ancak þu anda imkansýzlýklar nedeniyle bunu yapamadýklarýný belirterek, olayýn siyasi olarak deðerlendirilmesinin yanlýþ olduðunu ve göreve geldikleri ilk günden bu yana yaptýklarý uygulama ve çalýþmalarda hiç kimseyi siyasi görüþlerine göre deðerlendirmediklerini ve bunu yapanlara da karþý olduklarýný ifade etti.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X