Duyuru

Collapse
No announcement yet.

11 Haziran 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 11 Haziran 2006 Haberler

  ESÝROÐLU KANA BULANDI

  Trabzon'un Maçka Ýlçesi'ne baðlý Esiroðlu Beldesi'nde geçmiþe dayalý bir husumetten kaynaklandýðý belirtilen tartýþmada silahlarýn da kullanýlmasýyla 2 kiþi öldü, 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, ilçeye baðlý Esiroðlu Beldesi Teraziler Mevkii Odun Deposu karþýsýnda 06 DAP 61 plakalý araçtan inerek bir tesisten alýþveriþ yapan bir grupla, Coþkun A. isimli kiþi arasýnda geçmiþe dayalý husumetten ötürü tartýþma çýktý. Çýkan tartýþmanýn ardýndan aracýna giden Coþkun A. ve araçta bulunan kimliði belirsiz bir kiþi, 7-8 kiþinin bulunduðu gruba doðru ateþ etmeye baþladý. Çýkan olayda 2'si aðýr olmak üzere toplam 4 kiþi yaralanýrken, 4 kiþi de olayý hafif sýyrýklarla atlattý. Olay sonrasý çevredeki araçlarla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Týp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldýrýlan yaralý 4 kiþiden 2'si hastanede hayatýný kaybetti. Olayda Mustafa Eyüpoðlu (42) ve yeðeni Çaðdaþ Eyüpoðlu (23) isimli kiþilerin öldüðü, Bahattin Eyüpoðlu ve Emir Eyüpoðlu'nun ise yaralandýðý açýklandý. Yaralýlarýn tedavilerinin ayný hastanede sürdüðü kaydedildi. Olay sonrasý araçla kaçan Coþkun A. ve kimliði belirsiz kiþinin yakalanmasý için jandarma ve polis ekipleri çalýþma baþlattý.
  Silahlý saldýrýda 4 kiþi olayý hafif sýyrýklarla atlatýrken, Bahattin Eyüboðlu ve Emir Eyüboðlu hastanede tedavi altýna alýndý. Olay sonrasý kaçan Coþkun A. ve kimliði belirsiz kiþinin yakalanmasý için jandarma ve polis ekipleri çalýþma baþlattý.

 • #2
  IÞITME ENGELLILERIN BÜYÜK BAÞARISI


  Trabzon'un Çamlýk Ýþitme Engelliler Okulu geçtiðimiz günlerde Ýzmit'de düzenlenen Folklor yarýþmasýna katýldý. Ýlköðretim ve lise düzeyindeki yarýþmalarda, Çamlýk Ýþitme Engelliler Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi'nden alýnan emanet kýyafetleri giyerek çýktýðý yarýþmada Türkikye birincisi oldular.
  Okulun bir çok imkansýzlýða raðmen eðitim-öðretim faaliyetlerini sürdürmesinin yanýnda geçtiðimiz günlerde Ýzmit'de düzenlenen folklor yarýþmasýna da Trabzon EML'den alýnan kýyafetlerle katýldýlar. Uzman Öðreticiler Songül Namlý ile Selçuk Topal yönetiminde kusursuz bir oyun sergileyen Çamlýk Ýþitme Engelliler Lisesi öðrencileri sýfýr hatayla Türkiye birincisi olmayý baþardýlar.
  Dün okula katký saðlayan iþadamlarýna teþekkür etmek amacýyla bir de tören düzenlendi. Törende konuþan Çamlýk Ýþitme Engelli Çocuklarý Koruma Derneði Denetleme Kurulu Üyesi Tülay Örs, yardým eden iþadamlarýna teþekkür etti. Örs okulun bir çok eksiði olduðunu ifade ederek bu yardýmlarýn devamýný diledi. Örs, Türkiye birincisi olan okul folklor ekibinin kýyafetlerinin emanet olduðunu ifade edince, programda bulunan Fatih Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Atilla Yýlmaz ile Tabip Odasý Baþkaný Dr. Aydýn Aydýn, Okulu kardeþ kulüp ilan ettiler ve ilk etapta da öðrencilerin folklor kýyafetlerini almayý taahhüt ettiler. Ardýndan Royal Sinemalarý Müdürü Sinan Çürük de okula yapýlacak olan mutfaðýn masa ve sandalyelerinin kendileri tarafýndan karþýlanacaðý sözünü verdi.

  Yorum yap


  • #3
   SABRÝ DEDE AÐLATTI

   Ölüm insanoðlu için kaçamayacaðý bir gerçek. Ýþte böyle bir ölüm gerçeði dün 76 yaþýndaki Sebri Kurtup'u buldu. Emekli Kurtup evinden dün sabah çýktý. Pazara gitti. Pazar alýþveriþini yaptý. Poþetini aldý, tekrar evinin yolunu tuttu. Neþe içinde evinin yolu üzerindeki rampaya yanaþtý. Bastonuna her zamankinden daha fazla yüklendi. Rampanýn tam baþýna geldiðinde kalbi sýkýþtý. Nefes alamadý. Gözleri karardý. Baþý döndü ayaklarý titredi. O ayaklar artýk bedenini taþýyamýyordu. Sendeleri. Çevresine baktý. Yardým edecek kimse yoktu. O anda þans bu ya yolda hiç kimsecikler yoktu. Yere yýðýldý, gökyüzüne son kez baktý. Göz kapaklarý indi..
   T
   rabzon'un Erdoðdu Mahallesi Çeþmekent sitesi yakýnlarýnda asfaltý da yeni dökülen yola yýðýlan Sabri Kurtup için yaþam artýk bir baþka dünyada vardý. Bizim öteki dünya dediðimiz mekan..
   Yoldan geçen vatandaþlar tarafýndan asfalta yýðýlmýþ bulunan Sabri Kurtup'un ceseti otopsi için Adli týpa kaldýrýldý. Üzerinden çýkan kimliði ve diðer belgelerle ailesine ulaþýldý ve Kutrup için bütün ailesi göz yaþý döktü..
   Ölüm insan için son gerçek..
   O gerçeðin nerede nasýl sizinle yüz yüze geleceðidir önemli olan..

   Yorum yap


   • #4
    TURÝST SAYISI ARTTI

    Trabzon'un en önemli 2 tarihi eseri olan Ayasofya Müzesi ve Sümela Manastýrý ile ildeki tarihi eserlerin sergilendiði Trabzon Müzesi'ni Mayýs ayý içerisinde toplam 55 bin 47 kiþinin ziyaret ettiði ve bu ziyaretlerden de toplam 56 bin 261 YTL'lik gelir elde edildiði bildirildi.
    Trabzon Müzesi Müdiresi Nilgün Yýlmazer Salihoðlu, Mayýs ayý içerisinde ildeki tarihi eserleri ziyaret eden yerli ve yabancý turist sayýsýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre önemli oranda artýþ kaydedildiðini ve buna baðlý olarak elde edilen gelirin arttýðýný belirtti.
    Trabzon'da en çok bilinen 2 tarihi eser olan Ayasofya Müzesi ve Sumela Mana
    stýrý ile ilde yapýlan kurtarma çalýþmalarýnda bulunan ve aralarýnda Demir ve Eski Tunç, Urartu, Hellenistik, Roma ve Bizans devirlerinden kalma arkeolojik eserlerle Osmanlý Dönemi'ne ait çeþitli eserlerin sergilendiði Trabzon Müzesi'nin, Mayýs ayý içerisinde 55 bin 47 kiþi tarafýndan ziyaret edildiðini belirten Salihoðlu, bu ziyaretçilerin toplam 56 bin 261 YTL gelir býraktýklarýný söyledi.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X