Duyuru

Collapse
No announcement yet.

9 Haziran 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 9 Haziran 2006 Haberler

  ISTIMLAK ÖFKESI

  Zaðnos Projesi çerçevesinde evleri yýkýlacak olan Taþocaðý Apartmaný sakinleri...

  Zaðnos Projesi çerçevesinde evleri yýkýlacak olan Taþocaðý Apartmaný sakinleri istimlak bedellerini az bularak Trabzon Belediyesi’ni bastýlar
  Trabzon’un çehresini güzelleþtirmek için 2002 yýlýnda projelendirilen ve Trabzon Belediyesi- TOKÝ iþ birliði ile yürütülen Zaðnos Parký Projesi’nde istimlak sorunlarý yaþanýyor. Proje dahilindeki Taþocaðý Apartmaný sakinleri, istimlak bedellerini beðenmeyerek toplu olarak Trabzon Belediyesi’ne geldiler.
  Trabzon Zaðanos Parký Projesi’nde istimlak bedelleri sorun yaratýyor. Kahramanmaraþ Caddesi üzerinde olduðu belirtilen Taþocaðý Apartmaný sakinleri, kendilerine belirtilen bedelleri beðenmeyerek, Trabzon Belediyesini bastýlar. Daha önce Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu’ndan randevu istediklerini ama alamadýklarýný belirten vatandaþlarý Trabzon Belediyesi Ýmardan Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Erdal Büyükçulha sakinleþtirdi.
  150 Bin YTL’lik evlerine, 55 Bin YTL bedel biçildiði için isyan eden apartman sakinleri , bu belirlemeleri kimin yaptýðýný öðrenmek istedi. Erdal Büyükçulha belirlemeleri kendisinin de sorumluluðunda Ýmar biriminin ve TOKÝ’nin belirlediðini belirtti. Bunun üzerine evlerinin TOKÝ’ye peþkeþ çekildiðini ifade eden vatandaþlarý, Büyükçulha ‘peþkeþ’ kelimesini kullanmamalarý için uyardý. Baþkaný görmek istediklerini ve evlerinin bedellerinin verilmesini isteyen vatandaþlara, Büyükçulha "Eðer bedelleri düþük buluyorsanýz mahkemeye baþvurun. Biz mahkeme sonucunda belirlenen bedelleri veririz" cevabýný verdi. Vatandaþlara pazartesi günü Baþkan Canalioðlu’ndan randevu alma sözü veren Büyükçulha, proje sonrasý oraya konut yapýlýp satýlacaðý iddialarýnýn tamamen yalan olduðunu söyledi.
  BEN EVÝMÝ VERMEK ÝSTEMÝYORUM
  Bazý vatandaþlar, "Evimizi vermemek gibi bir hakkýmýz yok mu? diyerek apartmanlarýnýn bu projeden çýkarýlmasýný istediklerini dile getirirken, evlerinin gecekondu olmadýðýný ve yýkýlmamasý gerektiðini iddia ettiler. Gecekondu olan bazý evlerin neden yýkýlmadýðýný soran apartman sakinlerine Büyükçulha "Onlar Anýtlar Bölge Müdürlüðü’nün belirlediði tarihi evler. Onlarý da alacaðýz ama yýkamayacaðýz. Size þunun sözünü veriyorum, proje kapsamýnda tarihi eser olarak belirtilen binalar dýþýnda TOKÝ tarafýndan bina yapýlmayacak. Ayrýca bu proje sonrasý arazi yeniden bina yapýlmasýný önlemek için koþullu olarak Trabzon Belediyesi’ne devredilecek" dedi. Pazartesi gününe randevu alan vatandaþlar, sakin bir þekilde belediyeden ayrýldý.


 • #2
  SÜRMENE'DE KORKUNÇ INFAZ

  42 yaþýndaki Ali Balcý adlý þahýs korkunç bir infaz sonucu yaþamýný kaybetti. Önce darp edilen, ardýndan da býçaklanan Balcý korkunç bir cinayete kurban gitti.
  Trabzon'un Sürmene ilçesinde korkunç infaz. 42 yaþýndaki Ali Balcý'nýn cesedine ulaþýldý. Sürmene Ýlçesi Ortamahalle’deki evinin önünde ölü bulunan Ali Balcý'nýn darp edildikten sonra býçaklanarak öldürüldüðü belirtildi.
  Ýlçeyi þok eden bu geliþme polislerin bir ihbar üzerine Ali Balcý'nýn Ortamahalle Kýrmýzý Toprak mevkiindeki evinin önünde yaptýðý araþtýrma sonucu ortaya çýktý. Araþtýrma sonucu Ali Balcý’nýn kolunun kýrýldýðý, boðazýndan ve vücudunun çeþitli yerinden bý
  çaklandýðý anlaþýldý.
  Trabzon Adli Týp Kurumu’nda otopsisi yapýlan Balcý'nýn kim ya da kimler tarafýndan öldürüldüðü araþtýrýlýyor.
  Polis bir hesaplaþma veya husumet olmasý ihtimali üzerinde dururken öldürülen Ali Balcý'nýn kýsa bir süre önce cezaevinden çýktýðý kaydedildi.

  Yorum yap


  • #3
   ÇOCUKLARIN VOLKAN AMCASI

   Trabzon Belediyesi'nin 2005 yýlýnda yapýlmasý için ihalesini yaptýðý 1. Nolu Beþirli Mahallesi Eyüboðlu Parký dün yapýlan görkemli açýlýþ törenle vatandaþlarýn hizmetine sunuldu.
   Açýlýþ törenine, Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, Akçakale Belediye Baþkaný Hasan Türen Öztürk, CHP Trabzon Ýl Baþkaný Cafer Hazaroðlu, ADD Baþkaný Ahmet Kaya, bazý mahalle muhtarlarýnýn yaný sýra vatandaþlar katýldý. Açýlýþ öncesi konuþan Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, "Göreve baþladýðýmýzda temel hedefimiz, 39 mahallemize de eþit hizmet götürmekti. Ýki yýllýk süre içinde hep bunu yapmaya gayret gösterdik. Biz bunlarý tabii ki bir gö
   rev anlayýþý içerisinde yapýyoruz" dedi.
   Þehirde üç park daha açacaklarýný bildiren Canalioðlu, "Çok sayýda park alanýmýz var. Ancak yeterli deðil. Bu park bu yýl açtýðýmýz ikinci park. Üç park daha hizmete sokacaðýz" dedi.
   Sahil Yolu Projesi'nide deðerlendiren Canalioðlu, Sahil Yolu çalýþmalarýnýn bittiðini kaydederek, sadece alanýnýn yeþillendirilmesi kaldýðýný söyledi. 100. Yýl Parký’ný yeniden yapýlandýrdýklarýný da anlatan Canalioðlu, burada kuracaklarý ücretsiz alanlar sayesinde halkýn rahatlýkla piknik yapabileceðini dile getirdi.

   Yorum yap


   • #4
    KAYMAKAMIMIZI BIRAKMAYIZ

    Yapmýþ olduðu baþarýlý çalýþmalarý ile ilçe halkýnýn takdirini toplayan Kaymakam Mustafa Ayhan'ýn henüz 8. ayýný tamamlayamadan görevden alýnmasý tepkilere yol açtý.
    Trabzon'un Sürmene Ýlçesinde yedi aydan beri baþarýlý bir þekilde görev yapan ve hizmetlerinden dolayý herkesin gönlünte taht kuran Ýlçe Kaymakamý Mustafa Ayhan'ýn Beþikdüzü'ne tayin edilmesi büyük tepki topladý. Kararý protesto eden 38 muhtar dün Kaymakam Ayhan'a destek veren basýn toplantýsý yaparak sert açýklamalarda bulundu.
    38 muhtar adýna konuþan Çimenli Köyü Muhtarý Mustafa Yýlmaz, "Vatandaþýn yanýnda yer alan, ilçeye dinamizm kazandýrmýþ, el atýlmayanlara
    el atmýþ olan Sürmene Kaymakamý Mustafa Ayhan'ýn hizmetlerini tamamlamadan haksýz yere tayin edilmesini protesto ediyor, ilçemizdeki görevine devam etmesini istiyoruz. Kaymakam Bey’in suçu vatandaþla iç içe olmak mý?" dedi.
    Topladýklarý imzalarý Ankara'da yetkililere ulaþtýracaklarýný anlatan Muhtar Yýlmaz, "Sürmene’de yakalanan istikrarýn bu þekilde bozulmasýna bir anlam veremiyoruz. Kaymakam Bey’in hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacaðýz." dedi.
    Kendisine gösterilen ilgiden dolayý büyük mutluluk duyduðunu dile getiren Sürmene Kaymakam Mustafa Ayhan ise, devlet memuru olduðunu hatýrlatarak, muhtarlarýn makam odasýnda sert yöndeki açýklamalarýna izin vermedi.
    Ayhan, "Sizi anlýyorum. Burada bulunduðum süre içinde Sürmene halkýnýn desteðini gördüm. Yeni gelecek arkadaþýmýz çok þanslý. Çünkü Sürmene halký ne hizmeti ne emeði ne de özveriyi unutacak kadar vefasýz deðil" dedi.
    En son olarak Aydýn'ýn Ýncirlioava'da iki yýl görev yaptýktan sonra Sürmene ilçesine atanan ve burada baþarýlý görevler yapan Kaymakam Mustafa Ayhan'ýn Beþikdüzü Ýlçesine tayini ilçe halkýný da üzüntüye boðdu.

    Yorum yap


    • #5
     ÇOCUK KAÇIRMA IDDAALARINA DIKKAT


     Trabzon'un Pelitli Belediyesi, gün boyu belediye hoparlöründen, beldede son günlerde çocuk kaçýrma giriþimleri olduðuna dikkat çekerek, "Herkes çocuðuna sahip çýksýn, þüphelileri anons edin" þeklinde uyarýlarda bulundu. Dünden bu yana devam eden anonslarýn önleyici tedbir olduðu belirtildi. Trabzon'un Pelitli Belediyesi daha çok özellikle alt ya da üst geçit tartýþmalarý ile gündeme geldi. Þehrin en kalabalýk ve canlý beldesinde dünden bu yana belediye hoparlöründen yapýlan anonslu uyarýlar dikkat çekiyor. Okullarýn kýsmi tatile girmesiyle özellikle küçük yaþtaki çocuklarýn beldenin ara sokaklarýnda oynamalarý aþýrý yýðýlmalara neden oldu. Bu arada beldede geride býraktýðýmýz hafta yaþlarý 7 ile 9 arasýnda deðiþen 4 çocuða yönelik kaçýrma giriþimleri iddiasýndan sonra alarma geçildi. Pelitli Belediyesi de özellikle çocuk kaçýrmaya yönelik giriþimlerin arttýðýna dair ihbarlarýn yoðunlaþmasý üzerine hoparlörden anonslar yaptýrarak belde halkýný çocuklarýna sahip çýkmasýný öðütledi. Günde üçten fazla yaptýrýlan anonslarda özellikle mahallede, sokakta, cadde ve yeþil alanlarda þüpheli kiþiler görüldüðünde güvenlik güçlerinin haberdar edilmesi isteniyor. Belediye Baþkaný Ömer Kayýkçýoðlu, konuyla ilgili ihbarlarýn kendilerine de geldiðini belirterek uyarý anlamýnda anons yaptýrdýklarýný bildirdi.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X