Duyuru

Collapse
No announcement yet.

08 Haziran 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 08 Haziran 2006 Haberler

  DOKTORLAR TRABZON 'DAN KAÇIYOR (ula trabzonulular sizi yedimi)
  Böylesi görülmedi. Saðlýk Bakanlýðý’nýn her hastanede uygulanmasý için çýkardýðý 'Branþ Nöbeti Genelgesi' doktorlarý zor durumda býraktý.
  Trabzon'da uygulamaya tepki gösteren hastanelerdeki birçok doktor, ücretsiz izne ayrýldý, bir kýsmý rapor aldý, bazýlarý ise resmen emekliliklerini istedi.
  Trabzon'da hastaneler doktorsuz mu kalýyor? Doktorlar neden ayný anda izne ayrýlýyor ve rapor alýyor? Neden birçok ünlü doktor zorunlu olarak emekliliðini istedi? Sorularýn cevaplarýný aramak için yaptýðýmýz araþtýrmada ortaya ilginç bir sonuç çýktý.
  Saðlýk Bakanlýðý’nýn illerdeki hastanelerde uygulanmasýný istediði 'Her branþta nöbet t
  utma' genelgesi doktorlarý isyan noktasýna getirdi. Uygulamanýn maddi ve manevi yönden haksýz olduðunu öne süren birçok doktor, söz konusu uygulamayla birlikte Trabzon'da saðlýk sisteminin çökeceðini iddia ettiler.
  Uygulamanýn yanlýþ olduðunu savunan Tabipler Odasý Baþkaný Aydýn Aydýn ise, zaten yoðun bir tempoda çalýþan doktorlarýn robot yerine konmasýnýn doðru olmadýðýný belirterek, "Mantýklý bir çözümle herkesin uyacaðý bir havuz sistemi oluþturulup, çözüm bulunmalý" dedi.
  Trabzon Tabipler Odasý Baþkaný Aydýn Aydýn, þunlarý söyledi: "Trabzon'da hastalarýn ve hekimlerin sýkýntý çekmeyeceði genelgeye uyum saðlayacak bir tablo oluþmalý, kimse zor durumda kalmamalý. Þimdi Trabzon bazýnda birçok hastanede ana branþlarda hekim sayýsý sýnýrda. Bir hekim beþ nöbet tutmak zorunda kalýyor. 50 yaþýndaki bir doktora nöbet tutturduktan sonra o doktordan ertesi gün nasýl faydalanacaksýnýz? Hastaneler arasýnda ortak bir havuz oluþturulmalý. Bu sisteme de herkes ayak uydurmalý."

 • #2
  KAFA KAFAYA ÇARPIÞTILAR
  Giresun'un Bulancak Ýlçesi'nde meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi hayatýný kaybetti, 11 kiþi yaralandý.
  Edinilen bilgiye göre, ilçeye baðlý Yalý Sahil Yolu'nda Kamil Aksoy yönetimindeki 28 M 0384 plakalý minibüs, karþý yönden gelen Ýsmet Al'ýn kullandýðý 55 KE 467 plakalý özel otomobille çarpýþtý.
  Kazada otomobil sürücüsü Ýsmet Al ile ayný otomobilde bulunan Fatma Al ve Atiye Coþkun olay yerinde hayatýný kaybederken, Emine Yýldýz, Aysel Tepe, Ýnanç Kurnaz, Tolga Poyraz, Alptuð Güler, Çaðlayan Karaman, Turgay Yenidünya, Atakan Birsen, Ahmet Çalýþ, Burhan Ses ile minibüs sürücü Kamil Aksoy yaralanarak Giresun'dak
  i çeþitli hastanelerde tedavi altýna alýndý.
  Öte yandan, özel otomobilde bulunanlarýn, geçen hafta trafik kazasý geçiren bir yakýnlarýna Samsun'dan Trabzon'a geçmiþ olsuna gittikleri öðrenildi.
  Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.

  Yorum yap


  • #3
   iboo

   trafik kurallarýna uyalým uymayanlarý uyaralým ::::::::

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X