Duyuru

Collapse
No announcement yet.

7 Haziran 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 7 Haziran 2006 Haberler

  BANKAYI SOYULMAKTAN VATANDAÞLAR KURTARDI

  Trabzon’un Deðirmendere Mahallesi’nde Ziraat Bankasý Þubesi’ne dün akþam saat 16:00 sýralarýnda giren Ömer Y. (26) veznedar bayanýn önündeki 4 milyar lirayý çalarak kaçmaya çalýþtý. Zanlý Ömer Y. bankada bulunan vatandaþlar tarafýndan engellendi ve adalete teslim edildi.
  Trabzon’un Deðirmendere Mahallesi’nde hizmet veren Ziraat Bankasý Þubesi’nde veznedar bir bayanýn önünde duran 4 milyar lira, Doðu kökenli bir þahýs tarafýndan çalýndý. Banka memurunun baðýrmasý üzerine kaçmaya çalýþan þahýs vatandaþlar tarafýndan yakalandý.
  Edinilen bilgilere göre olay dün saat 16:00 sýralarýnda cereyan etti. Bankanýn yoðun olduðu saatlerde adýnýn Ömer Y. olduðu öðrenilen Kýzýltepeli þahýs, veznedar bayanýn önünde bir müþteriye verilmek üzere duran parayý çalarak kaçmaya kalkýþtý. Banka memurunun çýðlýðý üzerine hýzla kaçmaya çalýþtýðý görülen þahsý vatandaþlar ve banka güvenlik görevlisi engelledi. Yaka-paça yere indirilen þahýs adeta kýskývrak yakalandý. Fatih polis Karakolu’na yapýlan ihbar üzerine olay yerine kýsa sürede gelen polis ekibi, zanlý Ömer Y.’yi teslim aldý. Fatih polis Karakolu’na getirilen þahýs ilk ifadesi alýndýktan sonra, doktor kontrolü için Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi.


 • #2
  SINAV SKANDALI

  Trabzon Ülkü Ýlköðretim Okulu’nda yapýlan Devlet Parasýz Yatýlý Sýnavý’nda 10. sýnýf öðrencileri yetkililerin dikkatsizliði sonucu sýnava giremedi. Önce sorularýn gelmediði açýklandý ardýndan geldi denilerek sýnav yapýldý ancak aradan geçen yarým saatte okuldan ayrýlan öðrenciler sýnava giremedi.
  Maðdur olan öðrencilerin velileri, kendilerinin sebep olmadýðý bir olay sonucu çocuklarýnýn sýnava giremediðini belirterek, "Ya sýnav iptal edilsin ya da bizim çocuklarýmýza da sýnav hakký verilsin. Sorumlu baþkalýrý iken cezayý biz çekiyoruz. Bu haksýzlýktýr" diye konuþtular.
  Trabzon Ülkü Ýlköðretim Okulu’nda 6 Mayýs’ta yapýlan Devlet Parasýz Yatýlý Sýnavý’nda, 10. sýnýflarýn sorularý yetkililerin dikkatsizliði sonucu görülmedi. Bunun üzerine öðrencilere sýnav sorularýnýn gelmediði, sýnavýn ileriki bir tarihe ertelendiði bildirildi. Ancak daha sonra sýnav sorularýnýn bulunmasý üzerine duyuru yapýlarak sýnavýn ertelenmediði bildirildi. Okul bahçesinde ve çevresinde bulunan birçok öðrenci sýnava girerken uzak yerlerde bulunan öðrenciler sýnava giremedi.
  Yetkililer bir kýsým öðrencinin sýnava katýldýðýný, dolayýsýyla katýlmayanlarýn, girmemiþ gibi kaydedileceðini belirterek, maðdur olan öðrencilerin durumunun ne olacaðýna dair bir açýklama yapmadýlar.
  Öte yandan öðrenci velileri sorun hakkýnda soruþturma açýlmasýný isteyerek maðdur edilmelerine sebep olan yetkililerin cezalandýrýlmasýný istedi.
  Bunun yapýlmamasý halinde adli açýdan haklarýný arayacaklarýný belirterek, yetkilileri göreve çaðýrdý.

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X