Duyuru

Collapse
No announcement yet.

2 Haziran 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 2 Haziran 2006 Haberler

  EVLAT ACISI

  Üç ay arayla iki oðlunu kaybeden Bakiye Çoban gözyaþlarýna boðuldu...

  ÝKÝ OÐLUNU BÝRDEN
  Trabzon’un Vakfýkebir Ýlçesi’ne baðlý Rýdvanlý Köyü’nde acý üstüne acý yaþandý. Önce Beþikdüzü Meslek Yüksekokulu öðrencisi olan Miktad Topal, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþama veda etti. Ardýndan aðabeyi olan çoban Asým Topal, yaylada kayýplara karýþtý, önceki gün cesedi Domuz Gölü’nde bulundu.
  OTOPSÝ SONUCU BEKLENÝYOR
  Henüz küçük oðlu Miktad’ýn acýsý dinmeden büyük oðlu Asým’ý da kara topraða veren Bakiye Çoban yýkýldý. Ölüm nedeni henüz kesinlik kazanmayan oðlu Asým’ýn cenaze töreninde gözyaþlarýna boðulan acýlý anne Bakiye Topal’ý yakýnlarý sakinleþtirmeye çalýþtý. Asýl Topal’ýn eþi Gülcan haným da cenaze töreninde sinir krizleri geçirdi.
  Yaklaþýk 20 gün önce Trabzon’un Vakfýkebir Ýlçesine baðlý Çanakçý Yaylasýnda kaybolan ve önceki gün Kuzukulak Mevkiindeki Domuz Gölü’nde ölü olarak bulunan Asým Topal(38) Rýdvanlý Köyü’nde gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.
  Üç ay arayla iki oðlunu topraða veren Bakiye ananýn feryatlarý cenazeye katýlanlarý gözyaþlarýna boðdu. Bakiye ananýn diðer oðlu Beþikdüzü Meslek Yüksekokulu öðrencisi Mikdat Topal’da üç ay önce geçirdiði rahatsýzlýk sonucu hayatýný kaybetmiþti.
  Önceki gün Domuz Gölü’nde ölü olarak bulunan Asým Topal’ýn üzerinde silahý ve cep telefonu bulundu. Vücudunun büyük kýsmýnda çürükler oluþan Topal otopsi için Trabzon Adli Týp Kurumu’na gönderildi. Kesin ölüm nedeni ise Ankara’da yapýlacak olan otopsinin ardýndan belli olacak. Asým Topal’ýn Özgür ve Özcan adýnda iki oðlu vardý. Torul’da bulunan ailesinin yanýndan cenazeye gelen eþi Gülcan ise sinir krizleri geçirdi.
  Uzun bir bekleyiþin artýndan cesedi bulunan Asým Topal öðlen namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Rýdvanlý Köyü’ndeki aile kabristanlýðýna defnedildi.


 • #2
  DÜNYA MAÇKAYI TANIYACAK

  ’Dünya Maçka’yý tanýyacak’
  Trabzon'un Maçka Ýlçe Belediye Baþkaný Ertuðrul Genç, bu yýl 2. düzenlenecek olan "Uluslararasý Maçka Sumela Kültür ve Sanat Festivali" ve bu kapsamda gerçekleþtirilecek olan "Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý" ile dünyanýn Maçka'yý kültür yönleriyle tanýyacaðýný söyledi.
  Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde beraberinde Trabzon Karikatürcüler Derneði Baþkaný Adnan Taç ile birlikte bir basýn toplantýsý düzenleyen Genç, Maçka'nýn her zaman ilklere imza attýðýný, karikatür yarýþmasýnda da bu ilki gerçekleþtirdiðine dikkat çekti. 22-23 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan festival kapsamýnda gerçekleþtirilecek 'Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý'na son katýlma tarihinin 10 Temmuz 2006 olduðunu belirten Genç, "Karikatür, Ýnsanlarýn düþüncelerini mizah olarak çizgiye dökme sanatýdýr. Festivaller genellikle hep konser havasýnda geçer ancak biz bu festivalin daha ziyade kültür aðýrlýk olmasýný istedik. Dünya, Maçka'yý kültür yönleriyle tanýsýn. Geçen yýl ilkini gerçekleþtirdiðimiz bu karikatür yarýþmasýnda hedefimize ulaþacaðýmýzý düþünüyorum. Bu yarýþma bundan sonrada geleneksel hale gelecektir. Yarýþma konusu 'Orda Bir Karadeniz Var Uzakta' olarak belirlenmiþtir. Karadeniz Türkiye'nin en hareketli coðrafyasý ve insan profiline sahiptir. Bu yüzden dünyanýn her köþesinde bir Karadenizli görmek mümkündür. Deli dolu, zeki atik, inatçý, mücadeleci ve baþýna buyruk insanlarýn diyarýdýr. Diþli çarklar misali yarýlmýþ vadilerde Karadenizlinin tarihi, doða þartlarýyla mücadele örnekleriyle doludur" dedi. Trabzon Karikatürler Derneði Baþkaný Adnan Taç, söz konusu yarýþmanýn karikatürcüler için bir fýrsat olduðunu belirterek, yarýþma hakkýnda bilgi verdi.


  Yorum yap


  • #3
   KURTLAR VADÝSÝ TRABZONDA

   aradeniz Teknik Üniversitesi Milli Piyango Yabancý Diller Bölümü G-4 sýnýfý...

   Karadeniz Teknik Üniversitesi Milli Piyango Yabancý Diller Bölümü G-4 sýnýfý öðrencilerin, Ýngilizce "Kurtlar Vadisi" yaptý. Konuþma (Speakýng) projesi olarak verilen bu çalýþmada genç öðrenciler kendi çabalarýyla 1 saatlik bir film ortaya çýkarttýlar.
   Karadeniz Teknik Üniversitesi Milli Piyango Yabancý Diller Bölümü hazýrlýk öðrencilerinden, Ýngilizce Kurtlar Vadisi çalýþmasý. Ýngilizce Öðretim Elemaný Ramazan Alparslan Gökçen’in, G-4 sýnýfý öðrencileri için oluþturduðu özel çalýþma projesi, çocuklara büyük katký saðlýyor. Bilkent Üniversitesi’nde burslu olarak eðitim alan Gökçen, projeler konusunda uyguladýklarý bu modeli ‘KTÜ’de Bilkent Modeli’ olarak nitelendiriyor. Speaking (konuþma) projesi olarak ifade edilen projede amaç, hazýrlýk aþamasýndaki öðrencilerin, Ýngilizce’yi tam olarak öðrenmelerini saðlamak. Gökçen bu konuda daha önce yapýlan çalýþmalarý eleþtirerek "Proje denildimi herkes yazýlý ödev tarzýnda bir çalýþma istiyordu. Bu çok yanlýþtý. Projelerle amaç bir yabancý dilin dört temel unsurunu öðrenciye kazandýrmak. Bunlar konuþma, yazma, anlama ve okuma" yorumunda bulundu. Bu yapýlan çalýþmanýn sosyal geliþmeye yönelik katkýsý olduðunu da belirten Gökçen, "Bu nedenle daha iyi projelerle, üstün kalitede eðitim yapma çabasýnda olunmalý" dedi.
   NEDEN KURTLAR VADÝSÝ
   Önceki dönemlerde de bu tarz çalýþmalarýn yapýldýðýný ifade eden Öðretim Elamaný Gökçen, onlarýn tam bir proje yöntemi olmadýðýný, ayrýca verilen konularýn öðrenciler ilgisini çok çekmediðini vurguluyor ve "Bu projenin çocuklarýn daha çok ilgisini çekmesi için, Kurtlar Vadisi’nin benzer bir konseptini oluþturmak olarak seçtik. Çocuklar kendi çabalarý ve çalýþmalarý ile çok iyi bir iþ ortaya çýkardýlar. Konunun öðrencilerimizin dikkatini çekiyor olmasýnýn da hemen artýlarýný gördük birinci dönem çok fazla devamsýzlýðý olan öðrencimiz, bu proje ile bu dönem hiç devamsýzlýk yapmadý" yorumunu getirdi. Ama Kurtlar Vadisi’nin üniversite öðrencileri tarafýndan bu kadar ilgi görmesi de biraz düþündürücü. 6 öðrencinin 2 aylýk çalýþma ile oluþturduðu projede, Kurtlar Vadisi tarzýnda Ýngilizce bir film oluþturulmuþ. Ayrýca bir de film fragmaný hazýrlanmýþ, bununla da yetinmeyen gençler, filmin temsili galasýný yaparak bu galasýný da yapmýþlar.

   Yorum yap


   • #4
    ENERJÝ PANELÝ YARIN


    Son günlerin en çok tartýþýlan konusu olan enerji masaya yatýrýlacak...

    Çevre Kültür Giriþimcileri ve Temiz Enerji Platformu tarafýndan düzenlenen "Yenilenebilir enerji kaynaklarý ve nükleer santraller" baþlýklý panel yarýn gerçekleþtirilecek. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý Toplantý Salonu’nda saat 13:30’da gerçekleþtirilecek olan panele konuþmacý olarak ODTÜ Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýnci Gökmen, Marmara Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Tanay Sýtký Uyar katýlýrken panelin yöneticiliðini ise KTÜ Sürmene Denizbilimleri Fakültesi Öðretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Coþkun Erüz yapacak. Panele konuya duyarlýlýk gösteren tüm vatandaþlar katýlabilecek.

    Yorum yap


    • #5
     SAHÝL YOLU BÝTMELÝ


     Þahin. 1-2 yýl sonra buranýn çehresi tamamen deðiþecek...

     Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiði Artvin'de, Vali Cengiz Aydoðdu'yu makamýnda ziyaret ederek ilin sorunlarý hakkýnda bilgi aldý.
     Vali Aydoðdu, Bakan Þahin'e, Borçka ilçesindeki otantik ahþap evlerin maketini hediye etti.
     Bakan Þahin, daha sonra 7 yýl önce çatýsý çöken ve bir süre önce onarýlarak hizmete açýlan Artvin Spor Salonunda incelemelerde bulundu.
     Artvin'e gelirken yol boyunca her tarafta dozerler ve greyderlerin çalýþtýðýný gördüðünü kaydeden Devlet Bakaný Mehmet Ali Þahin, þöyle devam etti:
     ''Karadeniz Sahil Yolunun bir an önce tamamlanmasý ve ciddi bir hayatiyet kazanmasý için çalýþmalar var. 1-2 yýl sonra buranýn çehresi tamamen deðiþecek. Buraya gelen kiþiler yeni yapýlan yollardan geçerken 'Ýstanbul Boðazý'ndan geçiyor' izlenimine kapýlacak. Yapýlan barajlar da tamamlandýðýnda, su sporlarý için elveriþli bir ortam oluþturulacak. Böylece bütün bu çalýþmalar tamamlandýðýnda Artvin cazibe merkezi haline gelecektir.''
     Bakan Þahin, hükümet ve devlet olarak vatandaþlara hizmet götürmenin görevleri olduðunu vurgulayarak, ''Bunun için gayret ediyoruz. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan da Karadeniz Sahil Yolu ile ilgili geliþmeleri yakýndan takip ediyor'' dedi.
     Þahin, daha sonra, yýl içinde Türkiye çapýnda gerçekleþtirilen çeþitli yarýþmalarda baþarýlý olan 16 sporcuya hediyeler verdi.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X