Duyuru

Collapse
No announcement yet.

01.06.2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 01.06.2006 Haberler

  ÝKÝ ÝÞ HANINA TOPLAM 12 TRÝLYON
  Trabzonlu iþ adamý Mustafa Bulut’un sahibi olduðu Bulutlar Gýda, Gýda Maddeleri Ýthalat, Ýhracaat ve Ticaret Limited Þirketi 1 nolu iþ merkezini 8 trilyon 1 milyar 2 nolu iþ merkezine ise 4 trilyon 198 milyara satýn aldý.
  Yýllardýr, Trabzon Valiliði ve Ýl Genel Meclisinin elinden çýkarmak istediði Özel Ýdare iþhanlarý dün satýldý. Öðleden sonra yapýlan ihaleden sürpriz bir þirket çýktý. Trabzon’da son yýllarda sýkça duyulan þirketlerin aksine, Bulutlar Gýda Ýthalat ve Ýhracaat firmasý encümen üyelerine göre müthiþ bir teklif vererek özel idarenin iki iþ merkezini de satýn aldý.
  Dün öðleden sonra yapýlan ihalede deðeri bir hayli yüksek olan Özel idarenin 1 nolu iþ merkezi(Sürmen kozmetik ve üst katlarý) 8 trilyon 1 milyar liraya satýlýrken, aðýrlýklý olarak esnaflarýn ve bürolarýn bulunduðu 2 nolu iþ merkezi ise 4 trilyon 198 milyar liraya satýldý.
  Trabzon Ýl Genel Meclisi Baþkaný Ahmet Aslanoðlu ile Encümen Üyesi Ömer Tosun yaptýklarý açýklamada satýþýn devlet adýna kazaným olduðunu ve elde edilen 12 trilyon 199
  milyarlýk toplam gelirin köylüye hizmette kullanýlacaðýný söylediler.
  Bu arada, herkes Bulutlar Gýda adýna ihaleye giren ve alan Mustafa Bulut’u merak ediyor. Mustafa Bulut’un aile adýna ihaleye girdiði öðrenildi.

 • #2
  SOYGUN ÝDDAASI

  Vakfýkebir Emniyet Müdürlüðü’ne baðlý polis ekiplerinin þüphe üzerine durduklarý bir araçta yaptýklarý arama sonucunda iki silah, balyoz, çekiç, el feneri, tornavida ve 2 adet sustalý býçak ele geçirildi.
  Ýncelemelerde silahýn birinin Akçaköy Beldesi Belediyesi’ne kayýtlý olduðu anlaþýldý. Gözaltýnda tutulan Ahmet T., Fatih T., Hakký O. ve Adem Nazým N.’nýn sorgularý sürüyor.
  Edinilen bilgilere göre devriye görevi yapan Vakfýkebir Emniyet Müdürlüðüne baðlý polis ekipleri 30 Mayýs Salý günü 04:30 sularýnda þüphe üzerine Yavuz Selim Camii önünde 61 DT 221 plakalý bir taksiyi durdurdular. Araçta yapýlan arama sonucundan 2 adet 7.65 mm çapýnda silah, balyoz, çekiç, el feneri, tornavida ve 2 adet sustalý býçak çýktý. Araçta bulunan Gümüþhane Torul nüfusuna kayýtlý Ahmet T. (24), Araklý nüfusuna kayýtlý Fatih T. (23), Yomra nüfusuna kayýtlý Hakký O. (24) ve Artvin Arhavi nüfusuna kayýtlý Adem Nazým N.’yi (22) sorgularýnýn yapýlabilmesi için Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne götürdüler. Burada silahlar üzerinde yapýlan incelemelerde bir tanesinin Akcaköy Beldesi Belediyesi’ne kayýtlý olduðu anlaþýldý. Bunun üzerine soruþturmayý daha da geniþleten polis ekipleri yakalanan þahýslarýn bölgede sýkça yaþanmaya baþlanýlan belediye hýrsýzlýk olaylarý ile baðlantýsý olup olmadýðýný araþtýrýyorlar. Bilindiði gibi kýsa bir süre önce Vakfýkebir’e baðlý Yalýköy Beldesi Belediyesi’ne girilmiþ ancak belediyeden çalýnan ve 1 kilometreye yakýn taþýnarak içi açýlan 600 kiloluk. kasadan sadece bir silah çýkmýþtý.

  Yorum yap


  • #3
   TOPLUM DESTEKLÝ POLÝS GENELGESÝ
   Ýçiþleri Bakaný Abdülkadir Aksu, "Toplum Destekli Polislik" ile ilgili 81 Ýl Valiliði'ne bir genelge yayýnladý. Buna göre Trabzon da uygulama yapýlacak pilot iller arasýnda yer alýyor.
   Bakan Aksu genelgesinde, güvenliðin saðlanmasýnýn, çaðdaþ toplumlarýn olmazsa olmaz ilkeleri arasýnda yer aldýðýný ve devletlerin var olma nedenlerinin baþýnda geldiðini hatýrlatarak, "Ýç güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi bakýmýndan kamu düzeninin korunmasý ve devamýnýn saðlanmasý, toplumun emniyet içinde varlýðýný sürdürmesi yönüyle vazgeçilmezdir. Genel anlamda polislik faaliyetleri olarak isimlendirilen bu hizmetler kapsamýnda, suçla mücadeleyi etkin kýlmanýn ve güvenli bir ortamý saðlamanýn, güvenlik hizmetlerine toplumun katýlýmý ve desteðiyle mümkün olacaðý açýktýr. Geliþmiþ demokratik ülkelerin çoðunluðunda baþarýlý bir þekilde uygulanan 'Toplum Destekli Polislik' anlayýþýnýn, ülkemizde de hayata geçirilmesi vazgeçilmez bir gereklilik haline gelmiþtir" dedi.
   PÝLOT ÝLLER UYGULAMA BÖLGELERÝ
   Toplum Destekli Polislik Pilot Ýller Uygulama Bölgeleri ise þunlar:
   - Ankara Çankaya; Bahçelievler Polis Karakolu, Kavaklýdere Polis Karakolu
   - Ýstanbul, Tarabya Polis Merkezi , Þehit Þeker Aktaþ Polis Merkezi
   - Ýzmir Konak; Güzelyalý Karakol Amirliði, Basýn Sitesi Karakol Amirliði
   - Kayseri Talas; Talas Karakol Amirliði, Reþat Vural Polis Merkezi
   - Erzurum Merkez; Yeniþehir Polis Merkez Amirliði, Gürcükapý Polis Merkez Amirliði
   - Adana Seyhan; Fatih Polis Merkezi Amirliði, Þ.Rüþtü Bayram Polis Merkez Amirliði
   - Antalya Merkez; Demircikara Polis Merkezi, Fatih Polis Merkezi
   - Bursa Nilüfer; Nilüfer Polis Merkezi Sorumluluk Alaný, Organize Sanayi Polis Merkezi Sorumluluk Alaný
   - Trabzon merkez, Gülbahar Hatun Polis Merkezi Sorumluluk Alaný, Çarþý Polis Merkezi Sorumluluk Alaný
   - Diyarbakýr merkez; Yeniþehir Polis Merkezi, Çarþý Polis Merkezi."


   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X