Duyuru

Collapse
No announcement yet.

30 Mayýs 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 30 Mayýs 2006 Haberler

  SINIRDA YAKALANDI
  ‘ALAKAM YOK’
  Çömlekçi’de meydana gelen olayýn zanlýsý tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlý kendisinin olaylarla alakasý olmadýðýný söyledi.
  Trabzon’un Çömlekçi Mahallesi Yalý Caddesi üzerindeki bir otel önünde, 40 gün önce gece saat 02.30 sýralarýnda iþlenen cinayet ile ilgili olarak bir kiþi gözaltýna alýndý. Olayýn faili olduðu iddia edilen zanlýnýn Sarp Sýnýr Kapýsý’ndan yurda giriþ yaparken yakalandýðý öðrenildi.

  36 yaþýndaki Þenol Þahintürk’ü, öldürüldüðü iddia edilen Ali H. dün Emniyet güçleri tarafýndan Artvin’de yakalandý. Trabzon’a getirilen ve Adliyeye çýkarýlan zanlý ifadesinin ardýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlý ifadelerinde suçlamalarý reddetti.
  18 Nisan tarihinde Trabzon’un Çömlekçi Mahallesi’nde gece yarýsý iþlenen ve Þenol Þahintürk’ün ölümüyle sonuçlanan cinayetin zanlýsý emniyet güçlerinin ve aðýr suçlar masasýnýn yoðun çalýþmalarýyla yakalandý. Faili meçhul olarak görülen cinayetin zanlýsý, emniyetin olayla ilgili yoðun çalýþmalarý ve elindeki tüm delilleri deðerlendirmesiyle A.H. olarak tespit edildi. A.H’ýn olay gecesi Sarp Sýnýr Kapýsý’ndan yurt dýþýna çýktýðýný tespit eden emniyet birimleri, zanlýyý ülkeye tekrar giriþ yaparken yakaladý. Sarp Sýnýr Kapýsý’ndan giriþ yaparken yakalanan zanlý getirildiði Trabzon Adliyesi’ne çýkarýldýðý nöbetçi mahkemece, delil durumundan tutuklandý.
  Zanlý A.H.’nýn verdiði ifadesinde olayý kabul etmediði ve "Benim cinayetle ilgim yok, olsa yurt dýþýndan neden geleyim" þeklinde kendisini savunduðu belirtildi. 18 Nisan’da yaþanan olayda Trabzon’un Çömlekçi Mahallesi, Yalý Caddesi üzerinde gece saat 02:30 sularýnda bir cinayet iþlenmiþ, emniyet güçleri olay yerinde 8 adet 9 mm çapýnda kovan bulunmuþ ve Þenol Þahintürk’ün baþýndan aldýðý tek kurþunla öldüðü tespit edilmiþti. • #2
  YAÞADIÐINI ÝSPAT ETTÝ


  Trabzon'da saðlýk karnesiyle ilaç almak için gittiði eczanede ilaç alamayýnca ölü olarak kayýtlardan çýkarýldýðý bilgisine ulaþan Hüseyin Sezgin isimli emekli vatandaþ, yaþadýðýný ispat etti. Sezgin, rahat bir nefes aldýðýný söyledi.
  Trabzon Su Ürünleri Araþtýrma Enstitüsü'nden 2004 yýlýnda emekli olan 4 çocuk babasý Hüseyin Sezgin (56), 2 hafta önce saðlýk ocaðýnda yazdýrdýðý ilaçlarýný almak üzere bir eczaneye gitti. Eczanede karnesinin iptal edildiðini öðrenen ve ilaç alamayan Sezgin, telefonla Emekli Sandýðý Samsun Bölge Müdürlüðü'nü aradý. Kendisine kaydýnýn bulunmadýðý ve ölü olarak gözüktüðü bilgisi verilen Sezgin, Trabzon Ýl Nüfus Müdürlüðü'ne baþvurdu. Kayýtlarda Ýzmir'de baba adý ayný olan ve isim benzerliði bulunan ölen biri sebebiyle nüfustan kaydýnýn silindiðini öðrenen Sezgin, kanuni giriþimlerde bulunmuþtu. Kendisiyle ilgili haberlerin yerel ve ulusal basýnda yer almasý ile sorununun kýsa sürede çözüme kavuþturulduðunu kaydeden Sezgin, "Ne yapacaðýmý þaþýrmýþ durumdaydým. Maaþýmý da çekemiyordum, ilaçlarýmý da alamýyordum. Þimdi ise sorun çözüldü ve yaþadýðýmý ve sað olduðumu ispat edince yüzüme kapanan tüm kapýlar tek tek açýlmaya baþlandý. Artýk maaþýmý da çekebileceðim, ilaçlarýmý da alabileceðim" dedi.


  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X