Duyuru

Collapse
No announcement yet.

26 Mayýs 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 26 Mayýs 2006 Haberler

  BELALI ENFEKSÝYON

  BÝR AY GEÇMEDÝ
  Yaklaþýk bir ay önce Giresun Kale Devlet Hastanesi’nde, daha önce de KTÜ Farabi Hastanesi’nde görülen ve bebek ölümlerine yol açan ‘Hastane Virüsü’ vakalarý, dün de Kadýn-Doðum ve Çocuk Hastanesi’nde ortaya çýktý. Hastane Baþhekimi Uzman Dr. Ýsmail Topal vakayý kabul ederken, durumun ciddi olmadýðýný ifade etti.
  HASTA YAKINLARI ÝSYANDA
  Madalyonun diðer yüzünde ise hasta yakýnlarýnýn isyaný var. 10 gün önce bir kýz çocuðu sahibi olan Sýtký Çolak’ýn ifadesine göre, hastanenin kuvöz bölümünde yatan 9 çocukta tahlil sonuçlarý pozitif çýktý. Baþhekimle görüþtüðünü ifade eden Çolak, "Bize hastalýkla ilgili çarþamba günü bilgi verildi" dedi.
  Bundan yaklaþýk bir ay önce Giresun Kale Hastanesi’nde gündeme gelen ve uzun süre hastane temizliði ve dezenfeksiyonu konularýný tartýþýlýr hale getiren, bundan yaklaþýk 7 yýl önce de KTÜ Farabi Hastanesi’nde görülen ‘Hastane Virüsü’ vakasý, Trabzon Kadýn-Doðum ve Çocuk Hastanesi’nde yeniden görüldü. Hastanenin Baþhekimi Ýsmail Topal vakayý kabul ederken konuyla ilgili "4 çocukta mikrop tespit edildi. Endiþelenecek bir durum söz konusu deðil. Çocuklarý hemen ayrý odalara alýp, kuvöz bölümünü karantinaya aldýk" dedi. Dr. Topal konuyla ilgili çalýþmalarý baþlattýklarýný, bir rapor hazýrladýklarýný, bu raporu da Ýl Saðlýk Müdürlüðü’ne faksladýklarýný belirterek "Þuan çocuklarýn hepsi iyi, annelerini emiyorlar. Bizde dezenfeksiyon çalýþmalarýna baþladýk. Zaten gelen çocuklarýn yatýþ nedenleri pramatüre olmalarý ve enfeksiyon sorunlarýdýr" yorumunu yaptý. Baþhekim kendisi ile görüþmeye gittiðimizde kurmaylarýyla toplantý halindeydi.
  HASTA YAKINI ÝSYANDA
  Diðer yanda kapýda karþýlaþtýðýmýz ve hasta yakýný olduðunu öðrendiðimiz Sýtký Çolak, kendisinin Baþhekimle görüþtüðünü ve durumun daha vahim olduðunu ifade etti. Çolak hastanede yapýlan tahlililer sonucu 9 çocukta pozitif sonuç alýndýðýný belirterek "Tahlilleri tekrar kontrol için Trabzon Numune Hastanesi’ne yollamýþlar. Aldýðým bilgilere göre, kuvözler karantinada. Giriþ çýkýþlar yasak. Sanýrým KTÜ’den destek alarak bir dezenfeksiyon çalýþmasýna baþlandý" dedi.
  SUÇ DUYURUSU
  10 gündür eþinin hastanede yattýðýný ve Eylül adýný verdiði bir kýz çocuðunun olduðunu belirten Çolak "Bu hastalýk bize geçtiðimiz çarþamba günü bildirildi. Doktoru, çocuðumun mikrobu hastane servisinden kaptýðýný ifade etti. Benim hekimlere bir tepkim yok. Ama çocuðumun bir zeval görmesi halinde, yasal iþlemlere en kýsa zamanda baþlayarak Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunacaðým" þeklinde konuþtu. Sýtký Çolak’ýn bir diðer þikayeti ise "Bana istersen çocuðunu KTÜ Farabi’ye götür diyorlar, bu konularý kendileri halletmeli" þeklinde oldu.
  ÝLAÇLAR ATEÞ PAHASI
  Diðer yandan, hasta çocuklarýn tedavisi için verilen ilaçlarýn çok özel ilaçlar olduðu, kolay bulunmadýðý ve mor reçeteyle verildiði söylendi. Kan ürünleri olarak belirtilen ilaçlarýn pahalý olduðu ve tedavi için kullanýlacak ikisi öncelikli, üç farklý ilacýn toplam tutarý 6.500 YTL’yi. ( 6.5 Milyar TL ) • #2
  ÇARÞIÝÇÝ KARIÞTI
  12 kadýn gözaltýnda
  Trabzon Çarþýiçi Sokak’a operasyon düzenleyen emniyet güçleri 12 yabancý uyruklu kadýný emniyete götürdü. Yapýlan operasyonlarýn kendilerini büyük zarara uðrattýðýný ifade eden Çarþýiçi esnafý, "Artýk siftahsýz kepenk kapatýyoruz ve bir çok kiþi bu operasyonlar nedeniyle iþsiz kalacak. Trabzon’un bunca sorunu varken sadece buraya yönelik yapýlan operasyonlar bizlerin belini büktü" dediler.
  Nezarette kaldýlar!
  Emniyet Müdürlüðü’ndeki nezarette tutulan BDT uyruklu kadýnlarýn, Karadeniz’deki uluslar arasý sularda yapýlan bir tatbikat nedeniyle yaklaþýk 10 günden beri sýnýr dýþý edilemedikleri iddia ediliyor.
  Önceki akþam Rize Caddesi Çarþýiçi Sokak’ta emniyet güçlerinin yaptýðý operasyona esnaf büyük tepki gösterdi. Daha öncede sýk sýk yapýlan operasyonlarla birlikte esnafýn siftahsýz kepenk kapattýðýný ve maðdur edildiðini ifade eden bölge esnafý, "Mahallemizi mimlediler. Sürekli burada zararlý faaliyetler yapýlýyormuþ gibi emniyet güçleri buraya operasyon düzenleyip oturan müþterilerimizi alýp gidiyor. Onlarýn yediði içtiði de bize zarar olarak kalýyor" ifadelerini kullandýlar. 12 yabancý uyruklu bayanýn alýndýðý operasyonda esnaf araçlarý yola çekerek sokaðý trafiðe kapatýp yapýlan operasyonlara tepki gösterdi. Kimi zaman araçlarýný yoldan çekmeyerek tepkilerini dile getirdiler kimi zaman da yol ortasýna oturarak eylem yaptýlar. Çok sayýda emniyet mensubunun yer aldýðý operasyon, ikili görüþmelerin ardýndan olaysýz son buldu. Esnafýn tepkili olduðu emniyet güçleri eylemin ardýndan yabancý uyruklu kadýnlarý toplayarak götürdü.


  Yorum yap


  • #3
   YANGINI YAÞLI GÖZLERLE ÝZLEDÝLER

   MUTFAKTA BAÞLADI
   Trabzon’un Arsin Ýlçesi Güzelyalý Mahallesi’nde, mutfaktaki sobadan çýkan kývýlcýmla baþlayan yangýn, Müzeyyen Yýldýz’ýn oðullarý Furkan (8) ve askerden yeni gelen Kadir (20) ile yaþadýðý evi kül etti. Acýlý aile evlerinin yanýþýný gözyaþlarýyla izledi.
   OÐLUNA SARILDI
   Müzeyyen Yýldýz, oðlu Furkan’a sarýlarak hayattaki tek güvencesi olan evinin yanmasýný çaresizce izledi. Ýtfaiye ekipleri uzun uðraþlar sonucu yangýný kontrol altýna aldý ama ev oturulamaz hale geldi. Yýldýz ailesi ne yapacaðýný kara kara düþünüyor.
   Trabzon’un Arsin Ýlçesi Güzelyalý Mahallesi’nde önceki akþam saat 19:00 sýralarýnda cereyan eden yangýn yürekleri sýzlattý. Eþi Mustafa Yýldýz’ý 2000 yýlýnda kaybeden ve 8 yaþýndaki oðlu Furkan ve askerden yeni dönen büyük oðlu Kadir Yýldýz ile birlikte yaþayan anne Müzeyyen Yýldýz, evinin cayýr cayýr yanmasýný çaresiz bakýþlarla izledi.
   Edinilen bilgilere göre yangýn, evin mutfaðýndaki sobadan çýkan kývýlcýmlardan kaynaklandý. Kýza sürede evi saran alevlerden Müzeyyen Yýldýz ve çocuklarý kendilerini kurtardýlar. Komþularýnýn haber vermesi üzerine olay yerine Arsin belediyesi’ne ait 2 adet itfaiye aracý geldi. Ýtfaiye ekiplerinin çabasý sonucu yangýn kýsmen kontrol altýna alýnýrken, yangýn sýrasýnda Müzeyyen Yýldýz’ýn þaþkýn ve üzgün bakýþlarla oðlu Furkan’a sarýlarak evinin kül olmasýný izleyiþi yürekleri sýzlattý. Yangýn kýsmen kontrol altýna alýndýktan sonra Trabzon Belediyesi’nden 2 itfaiye aracý ve vatandaþlarýn desteðiyle yangýn tamamen kontrol altýna alýndý.
   Tüm eþyalarý yangýnla birlikte kül olan ve evi oturulamaz hale gelen Müzeyyen Yýldýz, "Ben þimdi ne yapacaðým. Tek güvencemiz eþimden yadigar kalan evimizdi" diyerek gözyaþý döktü. Komþularý ve yakýnlarýnýn moral vermeye çalýþtýðý Müzeyyen Yýldýz, yetkililerden destek istedi.


   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X