Duyuru

Collapse
No announcement yet.

25 Mayýs 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 25 Mayýs 2006 Haberler

  SOKAK ORTASINDA CÝNAYET
  Gazipaþa Mahallesi Tekke Cami Sokak’ta evine giderken kurþun yaðmuruna tutulan Lokman Tanç, baþýndan ve göðsünden aldýðý yaralarla yaþamýný yitirirken olay yerinde 6 adet boþ kovan bulunduðu bildirildi. Tanç’ýn hasmýnýn olup olmadýðý ise araþtýrýlýyor.
  Polis çalýþýyor
  Cumhuriyet savcýsý ve Adli Týp doktoru olay yerinde inceleme yaparken, Trabzon Emniyet Müdürlüðü’ne baðlý Asayiþ Þube ekipleri Tanç’ý öldüren kiþiyi belirlemek için çalýþmalara baþladý. Polisin tanýk olarak ifadesini almak istediði bazý kiþiler sessiz kaldý.
  Trabzon’da hemen her hafta yaþanan cinayetlere bir yenisi daha eklendi. Gazipaþa Mahallesi Tekke Cami Sokak’ta evine gitmek üzereyken dün akþam 16:00 sularýnda kimliði henüz belirlenemeyen bir þahýs tarafýndan baþýna ve göðsüne 5 el ateþ edilerek öldürülen Servet (Lokman) Tanç isimli þahýs olay yerinde yaþamýný kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptýðý araþtýrmada 6 adet boþ kovan bulunurken Tanç’ýn hapisten geçen yýl çýktýðý bildirildi. Mahalle sakinleri öldürülen þahsý yakýndan tanýmadýklarýný söylerken tanýyanlar ise Tanç’ýn kendi halinde birisi olduðunu hasmý olup olmadýðý konusunda ise kendilerine bugüne kadar herhangi bir konudan bahsetmediðini söylediler.
  Trabzon Emniyet Müdürlüðü’ne baðlý Asayiþ Þube Aðýr Suçlar Masasý ekipleri olayý aydýnlatmak için çalýþmalara baþladý. Polisin görgü tanýðý olmamasý sebebiyle, soruþturmada zorlandýðý belirtildi.

 • #2
  SESSÝZ PROTESTO
  KTÜ’deki tiyatrolu protesto sonrasý, haklarýnda soruþturma açýlan ve 1 ay okuldan uzaklaþtýrma cezasý alan
  üniversite öðrencilerine dün arkadaþlarýndan destek eylemi geldi. Protes-tocu öðrenciler KTÜ Kütüphanesi önünde yaptýklarý açýklamadan sonra, KTÜ’nün ana giriþ kapýsýnda aðýzlarý bantlý eylem yaptý.
  Kapýda arkadaþlarýyla buluþan üniversiteli öðrencilerin burada yaptýðý eylem ve açýklama sonrasý kampusa geri girmek istediklerinde gergin anlar yaþandý. Jandarmanýn giriþte kendilerine kimlik sormasýna ve üst aramasý yapma isteðine tepki gösteren öðrenciler, Rektör Ýbrahim Özen’in kendilerine destek olmasýný istedi.
  Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde, bir grup öðrenci, harçlar haricinde öðrencilerden alýnan 25 ve 75 YTL parayý protesto amaçlý tiyatrolu bir eylem yapmýþlardý. Eylem sýrasýnda yaklaþýk 150 öðrenci olay yerinde toplanmýþtý. Ýçlerinden 16 sýna soruþturma açýlarak, 5 ‘’hakkýnda uzaklaþtýrýlma kararý alýnmýþtý. Dün de Rektörlüðün aldýðý bu kararý protesto için bir grup öðrenci yürüyüþ ve bantlý eylem gerçekleþtirdi. Ýlk olarak tiyatrolu eylemin sahnelendiði yerde toplanan öðrenciler burada bir açýklama yaptýlar. Ümit Topaloðlu isimli üniversiteli yaptýðý açýklamada, arkadaþlarýna yapýlan haksýzlýðý protesto etmek istediklerini bunun için de kampüsün ana giriþ kapýsýna kadar yürüyeceklerini orada kendilerini aðzý bantlý olarak bekleyen arkadaþlarýna destek vereceklerini ifade etti. Daha sonra jandarmanýn aldýðý geniþ güvenlik önlemleri arasýnda üniversitenin ana giriþ kapýsýna yürüyen öðrenciler burada kendilerini bekleyen, 1 ay uzaklaþtýrma cezasý almýþ arkadaþlarý Taylan Kayar, Volkan Altunkaya, Çaðla Özgenç, Zafer Kara ve Ayþe Kahveci’nin yanýna geldiler. Aðzý siyah bantlý þekilde oturan beþ arkadaþýna destek vermek için yanlarýna oturdular ve aðýzlarýný siyah bantla bantladýlar. Burada ceza alan öðrencilerden Taylan Kaya bir basýn açýklamasý okudu. Kaya açýklamasýnda bir tiyatro gösterisine katýldýklarýný, bu nedenle kendileriyle beraber 16 arkadaþlarýna soruþturma açýldýðýný ve 5 arkadaþ olarak kendilerinin 1 ay uzaklaþtýrma cezasý aldýklarýný söyledi, KTÜ Rektörlüðünü suçlayan Kaya açýklamasýnda þunlara yer verdi "Üniversitemizin bir þirket gibi iþletildiði, eðitim olanaklarýmýzýn oldukça niteliksizleþtiði bir dönemde, þenlik bahanesi ile Irak’ta insanlarý katleden þirketlerin üniversitemizde cirit attýðý, bizlerden zorla toplanan paralarla milyarlarca liralýk havai fiþek gösterilerinin yapýldýðý bir dönemde asla susmayacaðýz." Açýklama sonrasý öðrenciler ‘Baskýlar bizi yýldýramaz’, ‘Parasýz eðitim istiyoruz’, ‘Tüccarlar dýþarý üniversiteler bizimdir’ sloganlarý attýlar
  KAMPÜSE GÝRÝÞTE SORUN
  KTÜ Kanuni Kampüsü Ana Giriþ Kapýsý’nda gerçekleþen protesto sonrasý tekrar okula girmek isteyen öðrencilerle jandarma arasýnda gergin anlar yaþandý. Ýlk baþta kapýdaki jandarma görevlilerine öðrencilerin kimliklerini sormalarýný emreden Üniversite Jandarma Karakol Komutaný Kýdemli Baþçavuþu Akif Yiðitbaþ’a tepki gösteren protestocu öðrenciler içeri girmekten vazgeçti. Daha sonra kimliklerini gösterip girmek isteyen öðrencilerin üstünü arama emri verilince, öðrencilerle okul güvenliði ve jandarma arasýnda gerginlik yaþandý. Okul Güvenliðinin sorumlu þefinin müdahalesi ile öðrenciler kimliklerini göstererek içeri girdi.
  BÝBER GAZI
  Kapýda yaþanan arbede sýrasýnda kimin sýktýðý belirlenemeyen biber gazý basýn mensuplarýnýda zor durumda býraktý.

  Yorum yap


  • #3
   EMEKLÝLERÝNÝN AYAÐINA HÝZMET GELÝYOR

   BAÐKUR il Müdürü Ömer Köse, 65 yaþýný dolduran BAÐKUR emeklilerinin ayaðýna giderek maaþlarýnýn kapýdan ödeyeceklerini bildirdi. Köse, BAÐKUR’lularýn primlerini de postanelerden ödeyebileceklerinin müjdesini verdi.
   BAÐKUR Ýl Müdürü Ömer Köse tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada PTT ile iþbirliði yapýlarak yeni bir döneme girildiði belirtildi aktardý. Köse þöyle dedi: "PTT Genel Müdürlüðü ile BAÐKUR Genel Müdürlüðü arasýnda daha önce yapýlan protokol gereði, 1479 ve 2926 sayýlý kanun uyarýnca BAÐKUR’dan yaþlýlýk, malüllük ve ölüm aylýðý alan sigortalý ve hak sahiplerinin aylýklarý 25 Mart 2006 tarihinden itibaren PTT þubelerinden, 65 yaþ ve üstü aylýk alan sigortalý ve hak sahipleri ve malül sigortalýlar ile anne ve babadan ölüm aylýðý alan malül çocuklarýn aylýklarý talepleri halinde PTT personeli marifetiyle ikamet adreslerinde ödenecektir."
   Köse þöyle devam etti: "Ayrýca, kurumumuz ile PTT Genel Müdürlüðü arasýnda yapýlan iþbirliði protokolü çerçevesinde 25.4.2006 tarihi itibariyle PTT þubelerinden fiilen prim tahsilatýna baþlanýlmýþtýr. Tüm sigortalýlarýmýzýn yanýsýra özellikle anlaþmalý olduðumuz banka þubeleri bulunmayan yerlerdeki sigortalýlarýmýzýn prim ödemelerini yapabilmeleri bakýmýndan bu uygulama önem arz etmektedir. Sigortalýlarýmýzýn bundan böyle PTT þubelerine primlerini ödemeleri mümkün olabilecektir."

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X