Duyuru

Collapse
No announcement yet.

22 Mayýs 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 22 Mayýs 2006 Haberler

  FKB BAÞKANI ACÝL DURUM ÝÇÝN KAYNAK BULDU. ZAPSU VE ÖZAK’A DA MESAJ VERDÝ...
  Salih Erdem: Kanada’da Cüneyd Zapsu ile karþýlaþtým. Kendisine söyledim, ‘Bu iþin faturasýný üretici sana kesti’ dedim. ‘Abi benim inanýn izolem yok” dedi. Yemin etti. Kime inanacaðýmýzý þaþýrdýk.
  Salih Erdem: Faruk çýktý diyor ki, ‘Parayý FKB ödeyecek. Benim Hazine’de 56 trilyonum var. Verin o parayý ödeyeyim. 2000-2001-2002 yýlýnda düþtü düþecek denen hükümetten 250 trilyon civarýnda para aldýk.”
  Salih Erdem: Kaynaðýný sormayýn ama acil durumlar için biraz daha para bulduk. Bunu da bugünden itibaren kooperatiflere daðýtacaðýz. Haftaya yine gelecek yine daðýtacaðýz. Hazineden 56 trilyonu da almaya çalýþýyorum.”
  Fýndýk üreticileri paralarýný beklerken, FKB Yönetim Kurulu Baþkaný Salih Erden çalýþmalarýný sürdürüyor. Erdem, Dünya Kabuklu Meyveler Kongresi’ne katýlmak için gittiði Kanada’da Baþbakanýn Danýþmaný Cüneyd Zapsu ile biraraya geldi ve sitemini iletti. Zapsu’ya, "Sayýn Zapsu bilmelisin ki, üretici bu paralarýn ödenmemesini kredinin önünü açýlmamasýný senden biliyor,
  AK Partiden biliyor" dedi.
  Bunun üzerine Zapsu ise "Salih Abi yemin ederim ki, ödemelerin önünde ben yokum. Bunu böyle bil. Kim söylüyorsa yalan söylüyor. Gidin istediðiniz bankadan kredi alýn. Benim böyle bir baským söz konusu deðil" dedi.
  Salih Erdem, çalýþmalarýný sürdürürken, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Özak’a da ‘Paralarý FKB ödeyecek’ sözlerinden dolayý sitem etti. Erdem þöyle dedi. "Faruk(Özak) bari konuþmayýn. O zaman git bakansýn Ankara’da Hazinede 56 trilyon param var. Bu para FKB’nin parasý uðraþ ve o parayý verin o parayý alýrsak rahatlarýz."
  Erdem, Tarým Kredi’nin açtýðý kredinin sonrasýnda kendisinin de ‘Acil dönemler için bir miktar para bulduðunu ve bu parayý üreticilere ödenmek üzere kooperatiflere aktaracaklarýný söyleyerek, "Gelecek hafta da benzer bir kaynaða ulaþacaðýz" ifadelerini kullandý.Erdem, hafta içinde Ankara’da Hazine nezlinde çalýþmalar yaparak 56 trilyonluk alacaklarýný
  tahsil etmek için çalýþmalar yapacaklarýný aktardý. • #2
  4 AYDA 11 CAN
  Trabzon'da bu yýlýn ilk 4 aylýk döneminde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen bin 477 trafik kazasýnda 11 kiþi hayatýný kaybederken, 366 kiþi yaralandý. Bu kazalara ilaveten bin 274 adet de maddi hasarlý trafik kazasý meydana geldi. Bütün bu kazalar sonucu oluþan toplam maddi hasar tutarý ise yaklaþýk olarak 3 milyon 30 bin YTL oldu.

  Yorum yap


  • #3
   NEREDEN NEREYE   Akçaabat Sabatspor, Rizespor ve Vafaspor’da top koþturan efsane futbolcu Hürrem Bostan yaþadýðý zor günlerden Umut Iþýðý Derneði Trabzon Þubesi ile Trabzonlu hayýrseverlerin desteði ile bir nebze de olsa sýyrýldý.
   Bir zamanlarýn efsanevi futbolcusu Hürrem Bostan, yaþadýðý zor günlerinde Umut Iþýðý Derneði ve Trabzonlu hayýr severlerin sayesinde yeniden hayat buldu. 2 ay önce Umut Iþýðý Derneði Trabzon Þubesi Baþkaný Kamil Büyükdað’a gelen bir telefonla baþlayan hikaye mutlu sonla bitti. Hasta karýsý ve çocuklarýyla sefalet içinde bir evde yaþamýný sürdürmeye çalýþan efsanevi futbolcuya yardým elleri hemen uzandý. Virane hale gelmiþ ve farelerin cirit attýðý evi baþtan aþaðý yenilenen Hürrem Bostan’ýn psikolojik olarak rahatsýzlýðý olan eþi Zeycan Bostan ve 26 yaþýndaki oðlu hemen Çaykara Ataköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi’nde tedavi altýna alýndý. Evinin yenileme çalýþmalarý tamamlanan Hürrem Bostan’a dün Umut Iþýðý Derneði organizasyonu ile bir ziyaret gerçekleþtirildi. Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, Ýl Saðlýk Müdürü Þafak Sünbül, Ýl Genel Meclisi Daimi Üyesi Ömer Tosun, Fatih Devlet Hastanesi Baþhekimi Atilla Yýlmaz ve Baþhekim Yardýmcýsý Hakan Usta ile Muhtarlar Derneði Baþkaný Metin Kaya bir çok muhtarýn ve hayýrseverin katýldýðý törende duygulu anlar yaþandý. Baþkan Canalioðlu bir zamanlar beraber ve rakip takýmlarda top oynadýðý arkadaþý Hürrem Bostan için yapýlan bu yardýmýn ve desteðin çok anlamlý olduðunu vurgularken, Umut Iþýðý Derneði Trabzon Þubesi Baþkaný Kamil Büyükdað ise yaptýðý konuþmada bu iþin Trabzonlu hayýrseverler sayesinde gerçekleþtiðini vurguladý. Kamil Büyükdaða þimdi ise görevlerinin, halen tedavi altýnda olan 26 yaþýndaki genci yeniden hayta döndürmek ve bir iþ sahibi yapmak olduðunu vurguladý.


   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X