Duyuru

Collapse
No announcement yet.

16 Mayýs 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 16 Mayýs 2006 Haberler

  GÝZLÝLÝK DAMGASINI VURDU
  Duruþmaya, O.A.’nýn annesi Necmiye A., babasý Hikmet A., aðabeyleri Alparslan A. ve Ali A. da katýlýrken, Santaro''nun yakýnlarýndan ve kiliseden kimse katýlmadý...

  Rahip Santaro cinayetinin ilk duruþmasý dün gerçekleþti

  AÇIKLAMA YOK
  Duruþmaya, O.A.’nýn annesi Necmiye A., babasý Hikmet A., aðabeyleri Alparslan A. ve Ali A. da katýlýrken, Santaro'nun yakýnlarýndan ve kiliseden kimse katýlmadý.

  Uzun süre Türkiye ve dünya gündeminde yer alan, Trabzon’daki Santa Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santaro cinayetiyle ilgili ilk duruþma dün gerçekleþti. 16 yaþýndaki tutuklu zanlý O.A. sabah 09:00 sularýnda polis tarafýndan alýnan geniþ güvenlik önlemleri altýnda Trabzon Adliyesi’ne getirildi.

  Saat 10:00’da baþlayan duruþma 3.5 saat sürdü. Duruþmada 8 tanýktan 6’sýnýn ifadesine baþvuruldu. Duruþma sonrasý O.A.’nýn avukatlarý ve yakýnlarý ‘Gizlilik Kararý’ nedeniyle bir açýklama yapmadýlar. O.A.’nýn bir dahaki duruþmasýnýn 14 Haziran 2006 tarihine ertelendiði belirtildi.

  SORULARI CEVAPLADI
  7 Þubat'ta yakalanan ve 2 gün süren ifadesinden sonra çýkartýldýðý mahkemede susma hakkýný kullanan cinayet zanlýsý, dünkü duruþmada mahkeme heyetinin sorularýný cevaplandýrdý. Ýtalyan gazetecilerin de aralarýnda bulunduðu basýn mensuplarý adliye içerisine alýnmadý.

  Trabzon'da 5 Þubat 2006 günü Santa Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santaro'yu kilisede silahla öldürdüðü iddiasýyla tutuklanan zanlý O.A.'nýn yargýlandýðý davayla ilgili ilk duruþma dün gerçekleþti. O.A., Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülecek ilk duruþma için dün sabah 09:00 sularýnda Trabzon Adliyesi'ne getirildi. Cezaevi aracýyla geniþ güvenlik önlemleri altýnda adliyeye getirilen O.A., tutuklu ve hükümlülerin bekletildiði özel odada saat 10:00’da baþlayacak duruþma için bekletildi. O.A.'nýn Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmasý, saat 10.00'da baþladý. Santaro'nun öldürülmesinin ardýndan 7 Þubat'ta yakalanan ve 2 gün süren ifadesinden sonra çýkartýldýðý mahkemede susma hakkýný kullanan cinayet zanlýsý, bugünkü duruþmada mahkeme heyetinin sorularýný cevaplandýrdý. "Tasarlayarak adam öldürmek", "Ruhsatsýz silah bulundurmak", "Genel güvenliði kasten tehlikeye sokmak" suçlarýndan yargýlanan O.A.'nýn avukatlýðýný, Trabzon Barosu avukatlarýndan Mahya Usta ile Ýstanbul Barosu avukatlarýndan Eþref Aydýn yaptý. Duruþmaya annesi Necmiye A., babasý Hikmet A. ve aðabeyleri Alparslan A. ve Ali A. da katýlýrken, olayla ilgili 8 tanýktan 6'sý dinlendi. Rahip Andrea Santoro'nun yakýnlarýndan ve kiliseden duruþmaya kimsenin katýlmamasý dikkat çekti.
  Ýtalyan gazetecilerin de aralarýnda bulunduðu basýn mensuplarý adliye içerisine alýnmazken, giriþe ''CMK'nýn 183. maddesi uyarýnca adliye binasý içerisinde ve duruþma baþladýktan sonra duruþma salonunda her türlü sesli, görüntülü kayýt ve nakil olanaðý saðlayan aletler kullanýlamaz'' ifadelerinin yer aldýðý bir uyarý yazýsý asýldý.

  Ara verilmeyen duruþma yaklaþýk 3.5 saat sürdü. Duruþma çýkýþý ailesi ve avukatlarý, mahkeme tarafýndan alýnan gizlilik kararý nedeniyle açýklama yapamayacaklarýný belirtti. Duruþma, 14 Haziran 2006 tarihine ertelendi. Cinayet zanlýsý O.A., saat 13.30'da sona eren duruþma sonrasýnda cezaevi aracýyla yoðun güvenlik önlemleri altýnda Trabzon Bahçecik Cezaevi'ne götürüldü. Bu sýrada O.A’yý görmek isteyen yakýnlarý da duruþma sonrasý O.A’nýn cezaevi aracýna bindirilmesini beklediler.

  OLAYIN GEÇMÝÞÝ
  Trabzon'da Sancta Maria Kilisesi rahibi Andrea Santaro, 5 Þubat 2006'da kilisede uðradýðý silahlý saldýrý sonucu öldürülmüþtü. Güvenlik güçlerinin çalýþmasý sonucu cinayet zanlýsý olarak yakalanan O.A. (16), çýkarýldýðý mahkemece tutuklanmýþtý.

  O.A, Cumhuriyet Savcýlýðý ve nöbetçi mahkemede susma hakkýný kullanarak olaya iliþkin ifade vermemiþti. O.A'nýn babasýna ait iþyerinde yapýlan aramada ele geçirilen tabancanýn, balistik inceleme sonucunda Andrea Santaro'nun öldürülmesinde kullanýldýðý belirlenmiþti.

  Cumhuriyet Savcýsý Fatih Genç tarafýndan hazýrlanarak, Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, sanýk O.A'nýn, ''tasarlayarak adam öldürmek, ruhsatsýz silah bulundurmak, genel güvenliði kasten tehlikeye sokmak'' suçlarýndan yargýlanmasý isteniyor. • #2
  EMNÝYET MÜDÜRÜ GÖREVÝNE BAÞLADI
  Emniyet Müdürlüðü’ne atanan Reþat Altay’dan iddialý açýklama Trabzon Emniyet Müdürlüðü görevine atanan Reþat Altay, düzenlenen törenle yeni görevine baþladý...

  Trabzon’un sadece adli boyutuyla deðil sosyal boyutuyla da ilgileneceklerini söyleyen Reþat Altay, "Trabzon’un olaylarla deðil güzelliklerle gündeme gelmesinden yanayým" mesajý verdi

  Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek'in Emniyet Genel Müdürlüðü Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý görevine atanmasýnýn ardýndan Trabzon Emniyet Müdürlüðü'ne tayin olan Reþat Altay için dün Emniyet Müdürlüðü önünde tören düzenlendi. Yeni çalýþma arkadaþlarýyla tek tek tokalaþan ve tanýþan Altay, tören mangasýný selamladýktan sonra makamýna geçti.

  Burada yaptýðý konuþmada daha önce 6 ilde Emniyet Müdürlüðü görevinde bulunduðunu belirten Altay, Trabzon'un sadece adli boyutuyla deðil sosyal boyutuyla da ilgileneceklerini söyledi. Trabzon'un olaylarla deðil, güzelliklerle gündeme gelmesinden yana olduklarýný ifade eden Altay, "Önümüzdeki dönemin çok yoðun ve iyi geçeceðine ümit ediyorum. Trabzon'u adli boyutuyla deðil, sosyal boyutuyla da ilgileneceðiz. Trabzon her yanýyla önemli bir þehir. Bu önemine istinaden çalýþacaðýz" dedi.


  Yorum yap


  • #3
   KAMERA SAVUNMASI   Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hýzýr Önsoy, okulun bahçesi ve koridorlarýna yerleþtirilen kameralardan oluþan sistemin, güvenlik gerekçesiyle kurulduðunu belirtti.

   Önsoy, yaptýðý açýklamada, bazý basýn yayýn organlarýnda yer alan ''koridorlara ve bahçeye yerleþtirilen 22 kamera ile yakýn oturan, el ele tutuþan kýz ve erkek öðrencileri tespit ederek, uyardýklarý'' yönündeki haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný söyledi. Rize Meslek Yüksek Okulu'nda 4 bin öðrenci bulunduðunu ifade eden Önsoy, ''Son günlerde güvenlik personelimizin yetersizliðinden okul içi ve çevresinde öðrenci olmayan kiþilerin, huzursuzluða sebep olmalarý üzerine okulun ve öðrencilerin güvenliði açýsýndan elektronik güvenlik sistemi oluþturduk. Kamera sistemi de tamamen güvenlik gerekçesiyle kuruldu'' dedi. Görevlerinin eðitim ve öðretim olduðunu dile getiren Önsoy, þunlarý kaydetti: ''Biz kimsenin el ele tutuþmasýna veya göz göze gelmesine karýþmýyoruz. Biz, bir eðitim yuvasýyýz. Görevimiz geleceðin iþadamlarýna, bilim adamlarýna faydalý þeyler öðretmektir. Bunun için mücadele ediyoruz. Kimlerin ele ele tutuþtuðu, bakýþtýðý, sarýldýðýný tespit etmek görevimiz deðildir.''


   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X