Duyuru

Collapse
No announcement yet.

14 Mayýs 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 14 Mayýs 2006 Haberler

  KALDIRIMDA TRAFÝK KAZASI
  Artýk trafikte, yolda, izde deðil, kaldýrýmda bile can güvenliði yok.Bir gün önceki cinayet olayýndan sonra dün Trabzon Tanjant yolunda acý veren bir baþka olay yaþandý...

  Artýk trafikte, yolda, izde deðil, kaldýrýmda bile can güvenliði yok

  BARiYER YAPILSIN
  Bir gün önceki cinayet olayýndan sonra dün Trabzon Tanjant yolunda acý veren bir baþka olay yaþandý. Trabzon Zeytinlik Mahallesi Tanjant yolunda yaþanan trafik kazasýnda, 28 yaþýndaki Ayhan Akaydýn ve 54 yaþýndaki Nurcan Can hayatlarýný kaybetti. Olayýn ardýndan vatandaþlar yetkililere tepki göstererek, "Tanjant Yolu kenarlarýna bariyer yapýlsýn" dedi.

  KAZA NASIL OLDU
  Görgü tanýklarýnýn verdiði ifadeye göre Arafilboyu istikametinden gelen ve Hacýkasým istikametine devam eden Mustafa D. yönetimindeki 61 DC 270 plakalý özel araç, aþýrý hýz ve dikkatsizlik nedeniyle önce kaldýrýmda yürüyen Nurcan Can’a sonra da yol kenarýnda 61 ES 203 plaklý motosikletin kullanýcýsý Ayhan Akaydýn’a çarptý.

  Evli ve 1 çocuk babasý Ayhan Akaydýn, gençliðinin baharýnda kazaya kurban gitti. Akaydýn’ýn en büyük tutkusu motosikletti. Arkadaþlarýyla motosiklet turlarýna çýkan Akaydýn, þehrin göbeðinde kaldýrýmda kazaya kurban gitti.
  Edinilen bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi Tanjant yolu üzerinde Mustafa D. yönetimindeki 61 DC 270 plakalý özel otomobil, aþýrý hýz ve dikkatsizlik sonucu ayný istikamette seyretmekte olan Ayhan Akaydýn' ýn (28) kullandýðý 61 ES 203 plakalý motosiklete ve yol kenarýnda yürümekte olan sanatcý Ýbrahim Can’ýn yengesi olan Nurcan Can'a (54) çarptý. Önce Trabzon Numune Hastanesi'ne ardýndan da Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldýrýlan Akaydýn ve Can, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Kaza sonrasý sürücü Mustafa D. gözaltýna alýnýrken, kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürdürülüyor.

  Öte yandan vatandaþlar Tanjant’ta son zamanlarda bu tür ölümlü trafik kazalarýnýn artmasýna dikkat çekerek, "Sürücüler Tanjant Yolu’nu neredeyse bir hýz pisti olarak kullanýyor. Emniyet de sýk sýk denetleme yapýyor ancak bir türlü bu olaylarýn önü kesilemiyor. Bu yolun kenarlarýna mutlaka bariyer yapýlmasý gerekir. Görüldüðü gibi artýk canýmýz kaldýrýmlarda bile tehlikede" diye konuþtular.
  Öte yandan kaza yapan sürücünün gözaltýna alýndýðý belirtildi. Olayla ilgili soruþturmanýn ise sürdürüldüðü belirtildi. • #2
  TÜFEKLE OYUN ÖLÜM GETÝRDÝ.


  Gürbulak’ta hala-dayý çocuklarý tüfekle oynarken patlayan tüfek 9 yaþýndaki Atakan’ý öldürdü. Olay Ata ailesini ve Trabzon’u yasa boðdu...

  Trabzon merkeze baðlý Gürbulak Beldesi'nde dün akþam saatlerinde kuzen olan iki çocuk, evde kimsenin olmadýðý bir sýrada av tüfeðiyle oynamaya baþladý. Tüfeðin aniden ateþ almasý sonucu 9 yaþýndaki Atakan Ata göðsünden aðýr yaralandý.

  Trabzon Numune Hastanesi’ne kaldýrýlan minik Atakan, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Ayný yaþtaki dayýsýnýn oðlu ise þoka girdi. Ata ailesi meydana gelen feci olayla sarsýldý. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

  Trabzon’un merkeze baðlý Gürbulak Köyü’nde dün akþam saatlerinde korkunç bir olay yaþandý. Henüz 9 yaþlarýnda olan iki kuzen, evde kimsenin olmadýðý bir sýrada tüfekle oyun oynamaya baþladý. Tüfeðin birden ateþ almasý sonucu Atakan Ata isimli çocuk göðsünden aldýðý kurþun yarasýyla hayatýný kaybetti.
  Günbulak Köyü’ndeki olay akþam saatlerinde cereyan etti. Kuzen olan iki çocuk evde yalnýz baþlarýna oynuyorlardý. Bunu fýrsat bilen iki çocuk, bu kez içinde kurþun olan tüfekle oyun oynamaya baþladý. Atakan Ata ile dayýsýnýn oðlu arasýnda eðlenceyle baþlayan oyun birden kabusa dönüþtü. Tüfek aniden ateþ aldý. Tüfekten çýkan kurþun Atakan Ata’nýn göðsüne isabet etti. Talihsiz çocuk kanlar içerisinde yere yýðýlýrken, dayýsýnýn oðlu þok yaþadý. Silah sesi üzerine olay yerine gelen Ata ailesi sinir krizleri geçirdi. Atakan Ata, hemen Trabzon Numune Hastanesi’nde kaldýrýldý. Ancak tüm çabalara raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti.

  Olayla ilgili Jandarma tarafýndan tahkikat baþlatýlýrken, Cumhuriyet Savcýlýðý da soruþturma baþlattý. Atakan’ýn dayý oðlu olan küçük çocuðun ve ailesinin ifadelerine baþvurulduðu öðrenildi

  Yorum yap


  • #3
   GECEYARISI TUTUKLAMA
   Trabzon Tanjant Yolu''nda önceki gün, arkadaþýný karnýndan ve boðazýndan býçaklayarak öldürdüðü iddia edilen Ömer Ferdi U...

   Trabzon Tanjant Yolu'nda önceki gün, arkadaþýný karnýndan ve boðazýndan býçaklayarak öldürdüðü iddia edilen Ömer Ferdi U. güvenlik gerekçesiyle önceki gece saat 02.00 sularýnda Adliye’ye çýkarýldý. Susma hakkýný kullanan zanlý tutuklanarak cezaevine gönderildi.

   Trabzon Tanjant Yolu'nda önceki gün, arkadaþýný karnýndan ve boðazýndan býçaklayarak öldürdüðü iddia edilen þahýs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
   Edinilen bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi Tanjant Yolu Kiler Market karþýsýnda Orhan Aksu (23) isimli genç ile arkadaþý Ömer Ferdi U. arasýnda belirlenemeyen bir sebeple tartýþma çýktý. Çýkan tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi sonucunda Aksu, karnýndan ve boðazýndan býçaklanarak aðýr yaralandý. Aksu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldýrýlýrken yolda hayatýný kaybetti. Olay sonrasý kaçan zanlý Ömer Ferdi U. Önceki akþam saatlerinde Asayiþ Þubesi ekipleri tarafýndan yakalandý.

   GECEYARISI ADLÝYEYE GETÝRÝLDÝ
   Zanlý önceki gece saat 02.00 da Adliyeye çýkarýldý. Cumhuriyet Savcýsýnýn güvenlik gerekçesiyle zanlýyý gece Adliye’ye istediði öðrenildi. Trabzon Adliyesi'ne getirilerek Nöbetçi Mahkemeye çýkartýlan katil zanlýsý genç, susma hakkýný kullanýrken, "býçakla adam öldürmek" suçundan tutuklanarak Trabzon Bahçecik Kapalý Cezaevi'ne konuldu.
   Genç yaþta arkadaþý tarafýndan býçaklanarak öldürülen eski futbolcu Hücum Aksu’nun oðlu Orhan Aksu da dün Ýskenderpaþa Camiinde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Bostancý Mezarlýðýnda topraða verildi.

   Yorum yap


   • #4
    YAYLADA KOYBOLDU


    Trabzon’un Vakfýkebir Ýlçesi’ne baðlý Rýdvanlý Köyü’nde çobanlýk yapmakta olan Asým Topal (37) Çanakçý Yaylasý’nda kayboldu...

    Keçileri aðýla dönmesine raðmen kendisi geri gelmeyince köy halký seferber oldu. Asým Topal’ýn kardeþi üniversitesi öðrencisi Mikdat Topal bir süre önce yaþamýný kaybetmiþti.
    Edinilen bilgilere göre Asým Topal önceki gün sabah saatlerinde Çanakçý Yaylasý’nda keçileriyle beraber otlaða gitti. Ancak akþam saatlerinde keçiler yattýklarý yere dönmelerine raðmen çobanlarý ortada yoktu. Asým Topal’ýn geri dönmediðini gören komþularý köye ve Jandarma ekiplerine haber verdiler. Görgü tanýklarý Asým Topal’ýn keçilerinin kaybolduðu gün saat 14:00 sularýnda girmemeleri gereken Orman Ýþletme Þefliði’nin fidanlýðýna girdiðini söylediler. Topal’ýn bu saatten önce kaybolmuþ olabileceði düþünülüyor. Rýdvanlý ve civar köylerden toplanan 300 dolayýnda vatandaþ ve Jandarma ekipleri sabahýn erken saatlerinden beri yaptýklarý arama tarama çalýþmalarýndan henüz bir netice alamadýlar. Arama çalýþmalarý sürüyor. Keçilerin geri dönmesine raðmen Asým Topal’ýn ortadan kaybolmasý endiþe yaratýyor. Öte yandan Asým Topal’ýn 3 Mart 2006 tarihinde Vakfýkebir Devlet Hastanesi’nde hayatýný kaybeden Beþikdüzü Meslek Yüksekokulu öðrencisi Mikdat Topal’ýn abisi olduðu öðrenildi.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X