Duyuru

Collapse
No announcement yet.

13 Mayýs 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 13 Mayýs 2006 Haberler

  ESRARENGÝZ CESET

  Dalgakýranlara sýkýþan erkek cesedinin üzerinden kimlik çýkmadý...

  Trabzon’un Akyazý Mevkii’nde dün akþam saatlerinde 40 ile 50 yaþlarý arasý olduðu tahmin edilen ve 10-15 gündür denizde olabileceði düþünülen bir erkek cesedi bulundu. Ceset dalgýçlar yardýmýyla kýyýya çýkarýldý.

  Ölü bulunan ve üzerinden kimlik çýkmayan erkek cesedinin yabancý uyruklu olabileceði söylendi. Üzerinde elbiseleriyle birlikte kýyýya çýkarýlan erkek ceset otopsi yapýlmak üzere Trabzon Adli Týp Kurumu’na gönderildi.

  Trabzon’un Akyazý Mevkii’nde dün akþam saatlerinde dalga kýranlara sýkýþan bir erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin hemen olay yerine hareketiyle ve dalgýçlarýn yardýmýyla denizden çýkarýlan cesedin üzerinden kimlik çýkmadý. Kimliði belirlenemeyen ceset edinilen bilgilere göre cesedin 40-50 yaþlarýnda bir þahsa ait olduðu ifade edildi. 10 ile 15 gündür denizde bulunduðu ve muhtemel olarak yabancý uyruklu bir þahsa ait olabileceði söylenen ceset dalgýçlarla kýyýya çýkarýldý. Üzerinde elbiseleriyle birlikte boðulmuþ olarak bulunan cesetle ilgili olarak bir bilgi çýkmadý. Denizden alýnarak kýyýya çýkarýlan kimliði belirsiz ceset savcýnýn incelemesinin ardýndan ambulansla bindirilerek otopsi yapýlmak üzere Trabzon Adli Týp Kurumu’na gönderildi. • #2
  HEYELAN TEHDÝDÝ

  Trabzon''un Maçka Ýlçesi''ne baðlý Bakýrcýlar Köyü''nde heyelan tehlikesine karþý yapýlan çalýþmalar kapsamýnda bazý evler ve okullar boþaltýldý...

  Trabzon'un Maçka Ýlçesi'ne baðlý Bakýrcýlar Köyü'nde heyelan tehlikesine karþý yapýlan çalýþmalar kapsamýnda bazý evler ve okullar boþaltýldý. Belediye hoparlöründen de tehlike bölgesinde bulunan evlerde oturan vatandaþlarýn, evlerini boþaltmalarý yönünde anonslar yapýldý.
  Yorum yap


  • #3
   KARAYOLLARI DÜÞMANLIÐI VAR


   Karayolu yolcu taþýmacýlýðý sektörünün mensuplarý Trabzon’da buluþtu. Ali Osman Ulusoy, karayollarý taþýmacýlýðýnýn birçok sorununun olduðunu belirterek...

   Karayolu yolcu taþýmacýlýðý sektörünün mensuplarý Trabzon’da buluþtu. Ali Osman Ulusoy, karayollarý taþýmacýlýðýnýn birçok sorununun olduðunu belirterek bu toplantýnýn faydalý olacaðýný ve birilerinin ilgisinin çekileceðini söyledi.
   Tüm Otobüsçüler ve Ýþletmecileri Federasyonu Baþkaný (TOFED) Ahmet Yalamanoðlu ise yaptýðý konuþmada, zor bir dönem geçiren sektörün sorunlarýný deðerlendirmek, çözüm çabalarýný anlatmak ve gözden geçirmek, yeni çözüm önerileri aramak ve bu yönde birlikteliðimizi ve ortak hareketi geliþtirmek amacýyla bu toplantýnýn düzenlendiðini belirtti.

   Baþkan Yalamanoðlu yaptýðý açýklamada " Ülkemizde uzun yýllar %95 karayolu payý tekrar edildi durdu. Bizler de önemimizi anlatmak için "bu ülkenin %95’ini biz taþýyoruz" deyip durduk. Son dönemlerde havayolu payýndaki artýþlar sonrasýnda karayolu payý % 92–93 lere geriledi ve hala bunun azaltýlmasý çabalarý sürüyor. Bunlarýn bir kýsmý çaðýn icabý olarak kabul edilir ancak þunun unutulmamasý gerekirki bütün dünyada özellikle de insan hareketleri için karayolu ana taþýma sistemidir. Bu nedenle bazýlarýnýn yaptýðý karayolu düþmanlýðýna varan düþünceler ve anlayýþlarýn dünya gerçekleriyle baðdaþmadýðýný söylüyorum. Bu hayal tacirlerine "siz hangi ülkeleri model alýyorsunuz" diye soruyor ve bizim ülkemizin ekonomik, coðrafi ve diðer özelliklerine dikkat çekmeye çaðýrýyorum" dedi.

   ÖNÜMÜZ KAPATILMAK ÝSTENÝYOR
   TODEV Baþkaný Mustafa Yýldýrým da yaptýðý konuþmada ulaþým sektöründe sadece karayolunun dünyanýn her yerine ulaþabileceðini dile getirerek " Türkiye’nin baþýboþ bir þekilde büyüyen sektörleri var. Bunlarý birilerinin dizginlemesi gerekiyor. Dünyada en yaygýn ulaþýmý saðlayacak olan sektör yine karayollarý sektörüdür. Bizim kendi içimizde yaþadýðýmýz sorunlar var. Bunlarýn baþýnda ciddi bir lobi oluþturamamamýz geliyor. Biz Türkiye’de ulaþým politikalarýný geliþtirirsek yerimiz daha fazla artacaktýr. Biz asla uçak düþmaný, vapur düþmaný veya tren düþmaný olmadýðýmýz gibi otomobil düþmaný da deðiliz ancak haksýzlýk edilmesini, yaptýðýmýz iyi ve önemli iþin karalanmasýný, görmezden gelinmesini ve yok olmasýný da kabul etmiyoruz, etmeyeceðiz. Ulaþtýrma Bakanlýðýnýn da bu duruma zemin hazýrladýðýna inanýyoruz" diye konuþtu.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X