Duyuru

Collapse
No announcement yet.

12 Mayýs 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 12 Mayýs 2006 Haberler

  VÝRÜSLÜ BEBEK ALARMI

  Giresun’dan 6 bebek enfeksiyon þüphesiyle Trabzon’a sevkedildi, biri hayatýný kaybetti...

  ENFEKSÝYON BELÝRTÝLERÝ
  Giresun Kale Devlet Hastanesi’nde riskli doðum sonucu dünyaya gelen kuvözlerdeki 6 bebekte bakteriyel enfeksiyon belirtileri görüldü. Bunun üzerine hemen Trabzon’da hastanelerle irtibat kuruldu. 6 bebek gerekli hazýrlýklar tamamlandýktan sonra Trabzon’daki hastanelere sevk edildi.

  TRABZON’DA 9 BEBEK ÖLMÜÞTÜ
  Hastanenin Doðum Servisi önlem amacýyla geçici bir süre kapatýldý. Serviste dezenfeksiyon çalýþmalarý baþlatýldý. Giresun Valiliði olayla ilgili soruþturma baþlattý. Trabzon’a nakledilen bebekler kuvözlerde bakým altýna alýndý, ancak biri öldü. Trabzon’da Farabi Hastanesi’nde 6 yýl önce benzer bir olay nedeniyle 9 bebek hayatýný kaybetmiþti.

  Giresun Kale Devlet Hastanesi Doðum Servisi'nde dünyaya gelen 6 bebekte bakteriyel enfeksiyon þüphesi ortaya çýktý. Hastanede riskli gebelikler sonucu dünyaya gelen 6 bebekte bakteriyel enfeksiyon þüphesi ortaya çýktý. Bebeklerin hepsi Trabzon'daki hastanelere sevkedildi. Bebeklerde enfeksiyon þüphesinin oluþmasý üzerine hastanenin doðum servisi önlem amacýyla geçici bir süreliðine hizmete kapatýldý. Serviste dezenfeksiyon çalýþmalarý baþlatýlýrken, serviste bakteriyel enfeksiyon olup olmadýðýnýn belirlenmesi amacýyla kültürlerin alýndýðý öðrenildi.

  BÝRÝ ÖLDÜ
  Trabzon’daki Doðum Hastanesi’nde bakým altýna alýnan iki çocuktan biri akþam saatlerinde hayatýný kaybetti. Ayný hastanede bir çocuðun tedavisi ise sürüyor. Diðer 4 çocuk ise KTÜ Týp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde bakým altýnda tutuluyorlar. Kale Devlet Hastanesi'nde bebeklerde ortaya çýkan enfeksiyon þüphesi üzerine Giresun Valiliði tarafýndan soruþturma baþlatýldýðý bildirildi.

  MÜJDELÝ HABER
  Bebeklerden alýnan kültürlerin Ankara’da yapýlan incelemelerine enfeksiyon taþýmadýklarý bildirildi. Konu Giresun Valiliði ve bebeklerin ailelerine bildirildi.
  Öte yandan bundan 6 yýl önce benzer bir enfeksiyon olayý nedeniyle KTÜ Týp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde kuvözlerde bakýma alýnan 9 bebek hayatýný kaybetmiþti.

 • #2
  PONTUS RÜYASI!

  Geçtiðimiz günlerde Selanik’te sözde Pontus Soykýrým Anýtý açan Yunanistan’ýn, son 30 yýlda Almanya, ABD, Kanada, Avustralya, Gürcistan, Ýsviçre...

  Geçtiðimiz günlerde Selanik’te sözde Pontus Soykýrým Anýtý açan Yunanistan’ýn, son 30 yýlda Almanya, ABD, Kanada, Avustralya, Gürcistan, Ýsviçre, Ýsveç ve Yeni Zelanda’da, Pontus dernek ve vakýflarý kurduðuna dikkatler çekildi.

  Doðu Karadeniz Bölgesi'nde M.Ö. 301-63 yýllarý arasýnda hüküm süren Pontus Devleti ile M.S. 1207-1461 yýllarý arasýnda yaþayan Trabzon Rum Devleti'ni kendine ait gördüðü ileri sürülen Yunanistan’ýn, 'Küçük Asya Felaketi' olarak nitelendirdiði mübadeleyi 'Pontus Ýdeolojisi' ile güçlendirme gayretinde bulunduðu iddialarý dile getirildi.

  1921-1922 yýllarý arasýnda Türk ve Yunan hükümetleri arasýnda varýlan anlaþma gereðince Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 1 milyon 200 bin kadar Rum'un mübadele kapsamýna alýnarak Yunanistan'a gönderilmesini 'sözde soykýrým' olarak nitelendiren Yunanistan, geçtiðimiz günlerde Selanik'te açtýðý sözde Pontus Soykýrým Anýtý'ný inþa etmesine kadar hiç boþ durmadý. Son 30 yýldýr dünyanýn her tarafýnda sözde Pontus ideolojisini güçlendirmeye çalýþtýðý ifade edilen Yunanistan, bugüne kadar 179 adet dernek ve vakýf kurulmasýný saðladý. Yunanistan istihbarat kuruluþu ve diðer güvenlik seksiyonlarýnca dünyanýn belli baþlý ülkelerinde kurdurulan Pontus dernek ve vakýflarýnýn sayýsýnýn her geçen gün arttýðý vurgulanýyor. Halen Yunanistan'da toplam 102 Pontus ideolojisi üzerine dernek ve vakýf bulunurken, bu sayý Almanya'da 31, ABD'de 27, Kanada'da 11, Avustralya'da 3, Gürcistan'da 2, Ýsviçre, Ýsveç ve Yeni Zelanda'da 1'er dernek ve vakýf olarak belirlendi.
  Söz konusu dernek ve vakýflar tarafýndan daðýtýlan haritalarda ise Doðu Karadeniz Bölgesi, bir Rum bölgesi olarak gösteriliyor.

  Yorum yap


  • #3
   ALMAN KADIN ÝSLAM'I SEÇTÝ

   Turist olarak geldiði Trabzon’u çok seven, sonra da eþiyle birlikte yerleþen 71 yaþýndaki Alman uyruklu Kipshoven, Kur’an-ý Kerim’den çok etkilendiði...

   Turist olarak geldiði Trabzon’u çok seven, sonra da eþiyle birlikte yerleþen 71 yaþýndaki Alman uyruklu Kipshoven, Kur’an-ý Kerim’den çok etkilendiði için Müslüman olduðunu söyledi. Doktor olan Kipshoven, Müftülük’te Kelime-i Þehadet getirdikten sonra Sibel ismini aldý.

   Trabzon'a 7 yýl önce gezi için Almanya'dan gelen ve sonrasýnda eþiyle birlikte Trabzon’a yerleþen Alman uyruklu Dr. Waltraud Kipshoven, Ýslam dinini seçti.
   Trabzon Müftülüðü'nde bugün düzenlenen törenle Müftü Ahmet Bulut ve þahitler huzurunda Kelime-i Þehadet getirerek Müslüman olan ve Sibel ismini alan Dr. Waltraud Kýpshoven (71), Kur'an- Kerim'i Almanca olarak okuduðunu ve çok etkilendiðini, hayatýnýn bundan sonraki bölümünü Müslüman olarak tamamlamak isteðini söyledi.

   Mensubu bulunduðu Hýristiyan dininden kendi arzusu ve isteðiyle Ýslam dinini seçtiðine dair belgeyi müftülüðe vererek düzenlenen dini törenle Müslüman olan Sibel Kipshoven, 5 yýl önce Trabzon'da vefat eden eþinin Müslüman geleneklerine göre Trabzon'daki mezarlýkta defnedildiðini belirtti. Kendisinin de eþinin yanýna defnedilmek istediðini kaydeden Kipshoven, "7 yýl önce geldiðimiz Trabzon'a doðal güzellikleri ve insanlarýnýn sýcaklýðý yüzünden yerleþmeye karar vermiþtik. Burada bir ev alarak yaþamaya baþladýk. Gülbaharhatun Mahallesi Muhtarý Sebahattin Haydar Kalkýþým'ýn katkýlarýyla Müslümanlýðý tercih ettik. Trabzon'a geldiðimden beri Kur'an-ý Kerim'i Almanca olarak okudum ve bu kitabýn diðerlerinden çok farklý olduðunu hissettim. Bir insan bir yerde olmasý gerekirdi, ben de bir yerde olmam için Müslümanlýðý tercih ettim. Artýk çok huzurluyum. Eþim 5 yýl önce Trabzon'da vefat etti ve burada Müslümanlýðýn geleneklerine göre defnedildi. Eþim Müslüman olduktan sonra ben de bu dine karþý daha çok ilgi duydum. Komþularýmýn yardýmý bu dini seçmemde büyük katkýsý oldu. Artýk bundan sonra Almanya'ya dönmeyi düþünmüyorum. Eþimin mezarlýðý yanýnda kendim için de bir yer satýn aldým. Günün birinde ölmem durumunda onun yanýna Müslüman geleneklerine göre defnedileceðim" dedi.
   Trabzon Müftüsü Ahmet Bulut, Müslüman olarak Sibel ismini alan Alman Kipshoven'e Müslüman olduðuna dair "ihtida" belgesine kendisine verirken, Kur'an-ý Kerim hediye etti.

   Yorum yap


   • #4
    bu din seçilmez mi... Hayatýnýn en güzel seçimini yapmýþ.. helal olsun...

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X