Duyuru

Collapse
No announcement yet.

10 Mayýs 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 10 Mayýs 2006 Haberler

  ÝHMAL KURBANI
  Malzeme olmasýna raðmen bir türlü yapýlmayan korkuluklar acýlý babayý isyan ettirdi...

  Araklý Bereketli YÝBO Ýlköðretim Okulu 8.sýnýf öðrencisi Mustafa Koloðlu (14) bisikletiyle yaklaþýk 5 metre yüksekliðinde bulunan köprüden, korkuluklarýnýn olmamasý nedeniyle dereye düþtü. Vatandaþlar tarafýndan Týp Fakültesi’ne kaldýrýlan minik Mustafa'nýn yoðun bakým ünitesinde tedavisi devam ediyor.
  Bundan yaklaþýk olarak 1.5 yýl önce inþa edilen köprünün hala korkuluklarýnýn yapýlmamasýna bir anlam veremediðini ifade eden Mustafa'nýn babasý Ali Koloðlu, "Bu korkuluklarýn yapýlmasý için birinin ölmesi mi gerekiyor? Yazýk deðil mi?" diyerek isyan etti.

  Trabzon’un Sürmene Ýlçesi Beþköy Beldesi'nde, Daðardý Mahallesi ve Orta Mahalle’yi birbirine baðlayan köprü, korkuluklarýnýn olmamasý nedeniyle tehlike arz ediyor.

  Geçen hafta cumartesi günü Araklý Bereketli YÝBO Ýlköðretim Okulu 8.sýnýf öðrencisi Mustafa Koloðlu(14) ailesinin yanýna geldi. Burada kardeþleriyle oyun oynayan Mustafa, bisikletiyle yaklaþýk 5 metre yüksekliðinde bulunan köprüden korkuluklarýnýn olmamasý nedeniyle dereye düþtü. Vatandaþlar tarafýndan Týp Fakültesine kaldýrýlan minik Mustafa'nýn yoðun bakým ünitesinde tedavisi devam ediyor.

  Bundan yaklaþýk olarak 1.5 yýl önce inþa edilen köprünün hala korkuluklarýnýn yapýlmamasýna bir anlam veremediðini ifade eden Mustafa'nýn babasý Ali Koloðlu, "Bu korkuluklarýn yapýlmasý için birinin ölmesi mi gerekiyor? Bugün benim çocuðum yarýn baþkasýnýn çocuðu buradan düþebilir. Benim çocuðum þu an Týp Fakültesi'nde yoðun bakýmda. Yaklaþýk 300 torba çimento buraya býrakýlmýþ ve kullanýlamaz hale gelmiþ. Korkuluk yapýlmasý için býrakýlan demirler ise paslanmaya yüz tutmuþ halde burada duruyor. Yazýk deðil mi? Yetkililerden baþkalarýnýn caný yanmadan ve acilen iki mahalleyi birbirine baðlayan köprünün korkuluklarýnýn takýlmasýný istiyoruz" dedi.

 • #2
  32 OKULA AB KÜTÜPHANESÝ


  AB Türkiye Bölgesel Bilgi Aðý Projesi, eðitim çalýþmalarýna devam ediyor...

  Trabzon’da, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde oluþturulan AB Bilgi Bürosu da bu konuda çalýþmalarýný sürdürüyor.

  AB’nin temelinin atýldýðý gün olarak kabul edilen 9 Mayýs 1985 yýlýnda Milan’da yapýlan AB hükümet ve devlet baþkanlarý zirvesinde alýnan kararla, 9Mayýs Avrupa Günü olarak kutlanma kararý alýndý. Bu karar çerçevesinde, 9 Mayýs Avrupa Günü, Türkiye’de de çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. 1995’te oluþturulan AB Türkiye Bölgesel Bilgi Merkezleri de, 9 Mayýs nedeniyle çeþitli etkinliklerde bulunuyor. Bu merkezlerin Trabzon ayaðýný oluþturan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý AB Bilgi Bürosu, dün yaptýðý basýn açýklamasý ve etkinlikle 9 Mayýs Avrupa Günü’nü kutladý. Ýlk olarak, TTSO Genel Sekreteri Hakan Gürhan yaptýðý basýn açýklamasýnda 9 Mayýs Avrupa Günü’nün doðuþunu ve Türkiye’de oluþturulan AB Bilgi Bürolarýnýn iþlevlerini aktardý. Ardýndan TTSO AB Bilgi Bürosu Koordinatörü Yücel Odabaþ yaptýðý açýklamada, Trabzon ve Doðu Karadeniz Bölgesi’nde, AB eðitimleri konusunda yapýlan faaliyetleri aktardý. Yücel yaptýðý açýklamada, AB Bilgi Bürosu olarak, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliði ile Trabzon ve Doðu Karadeniz Bölgesi’nde 32 okula daðýtýlmak üzere AB Kütüphaneleri oluþturduklarýný ifade etti. Yücel Odabaþ ayrýca 9 Mayýs Avrupa Günü kutlamalarý çerçevesinde, bugün ilimize gelecek Avrupa Otobüsü’nün, Trabzon Belediyesi önünde olacaðýný ve bu otobüsün Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öðrencilerince boyanacaðýný ifade etti. Yine kutlamalar kapsamýnda 11 Mayýs’ta Avrupa ve Türk þairlerinin eserlerinden oluþan ve TRT Trabzon Radyosu ile Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçýlarýnýn seslendireceði bir þiir dinletisi yapýlacaðý belirtildi. Basýn açýklamalarýnýn ardýndan TTSO Baþkaný Þadan Eren, Ýl Milli Eðitim Müdürü Selim Yavus Sandýkçý’nýn katýldýðý bir törenle, ilk etapta 10 okula AB Kütüphaneleri teslim edildi. AB ile ilgili her türlü bilgiyi kapsayan Türkçe dokümanlarýn bulunduðu AB Kütüphaneleri, Trabzon merkez ve ilçelerinde 22 okula, bölgede ise 10 okula daðýtýlacak.  Yorum yap


  • #3
   MÝNÝK KALBÝ DAYANMADI
   Trabzon’un Vakfýkebir Ýlçesi Yalýköy Beldesi Çavuþlu Köyü Ýlköðretim Okulu 1. sýnýf öðrencisi Zeynep Þarlý...

   Trabzon’un Vakfýkebir Ýlçesi Yalýköy Beldesi Çavuþlu Köyü Ýlköðretim Okulu 1. sýnýf öðrencisi Zeynep Þarlý, Ýstanbul Koþuyolu Hastanesi’nde kalp ameliyatý sýrasýnda öldü. Küçük kýzýn ölümü ailesi, öðretmenleri ve arkadaþlarýný periþan etti.

   Henüz 9 yaþýnda hayatýný kaybeden öðrenci Zeynep Þarlý, küçük yaþtan beri kalp hastasý olduðu okula baþladýktan sonra tespit edildi. 5 kardeþin en küçüðü olan talihsiz Zeynep’in ailesinin maddi imkansýzlýk çektiði bu nedenle yavrularýnýn tedavisinde çok zorlandýklarý ifade edildi. Bu nedenle Çavuþlu Köyü Muhtarý Mehmet Bayraktar, Vakfýkebir Jandarma Komutaný Savaþ Balcý, Çavuþlu Köyü Ýlk Öðretim Okulu Müdürü Aydýn Þanlýtürk ve sýnýf öðretmeni Þevket Uçar’ýn yoðun gayretleri ile tedavi amacýyla Ýstanbul Koþuyolu Hastanesine gönderdiler. Burada teþhisleri yapýlan minik Zeynep’in kalbinde iki delik olduðu tespit edilerek ameliyatýna karar verildi. Ancak ameliyat sýrasýnda kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Yalýköy’de dün düzenlenen cenaze törenine Vakfýkebir Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fethi Saðlam, Þube Müdürü Tahsin Çoban’da katýlarak acýlý aileye baþ saðlýðý dilediler. Minik Zeynep öðlen namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan gözyaþlarý arasýnda Çavuþlu Köyü’nde topraða verildi.

   Yorum yap


   • #4
    ÝRANLILAR TRABZON'DA

    7.Uluslararasý Karadeniz Tiyatro Festivali çerçevesinde sahne alan Ýran Sokak Tiyatrosu’nun þemsiyeler altýnda isimli oyunu Ayasofya Müzesi’nin bahçesinde...

    7.Uluslararasý Karadeniz Tiyatro Festivali çerçevesinde sahne alan Ýran Sokak Tiyatrosu’nun þemsiyeler altýnda isimli oyunu Ayasofya Müzesi’nin bahçesinde sergilendi. Kimsesiz bir çocuðun babasýyla hesaplaþmasýnýn anlatýldýðý oyuna çocuklar ve gençler büyük ilgi gösterdi.

    Ýranlý tiyatro ekibinin Ayasofya Müzesi’nin bahçesinde sergilediði oyuna vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. Ýran Sokak Tiyatrosu’nun sahnelediði oyunda kimsesizler yurdunda yetiþen çocuðun babasýyla olan hesaplaþmasý anlatýldý. Oyuna zaman zaman seyirciler de katýlarak keyifli anlarýn yaþanmasý saðlandý. Özellikle çocuklarýn kahkahalarla izlediði oyun, Karadeniz’e kýyýsý olan ülkelerden oyuncularý ve halklarý da biraraya getirerek çok renkli görüntülerin yaþanmasýný saðladý. Oyun tiyatro eleþtirmenleri tarafýndan da takip edildi.

    LÝSELÝLERÝN KÜLTÜRSÜZLÜÐÜ
    7-8 yaþlarýndaki çocuklarýn bile büyük bir olgunlukla izlediði oyunu Trabzon’da çeþitli liselerde okuduðunu söyleyen bazý gençler küfrederek izlemeyi tercih etti. Seyircilerin uyarýlarý sonucu zorla susturulan gençlerin tutumu eðitim düzeyimizin geldiði noktayý göstermesi açýsýndan ibret verici olarak deðerlendirildi.

    FESTÝVAL SÜRÜYOR
    Öte yandan 7.Uluslararasý Karadeniz Tiyatro Festivali bugün saat 20:00’da Gürcistanlý oyuncularýn Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde oynayacaklarý "Brothers" isimli eserle sürecek. Festival kapsamýnda Perþembe günü Ermenistan ekibinin Golodnýe, Cuma günü Romanya ekibinin Straýght a line isimli oyunu da saat 20:00’de Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde Trabzonlularla buluþacak.


    Yorum yap


    • #5
     TRABZON'DA YÜRÜYECEK

     Olaðanüstü bir geliþmeme olmamasý halinde Baþbakan Tayyip Erdoðan 19 Mayýs’ta Trabzon’da olacak. Gençlik yürüyüþüne Trabzon’da katýlacak olan Baþbakan açýlýþ programý da yapacak...

     Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Özak, Beþirli ile 2.tünel de dahil aradaki yolu Baþbakanla birlikte açacak. Trabzon valiliði ve belediye bu konuda ortak bir programa imza atacak.

     Bayýndýrlýk Bakanlýðýnýn yaptýðý Trabzon sahil geçiþ projesinin Beþirli ile 2.tünel arasýnýn açýlýþýnýn 19 Mayýs tarihinde yapýlmasýnýn planlandýðý öðrenildi. Açýlýþýn 19 Mayýs tarihine denk düþürüleceði ve Baþbakan Erdoðan’ýn bu açýlýþ için Trabzon’a gelip Trabzon’da 19 Mayýs gençlik yürüyüþüne de katýlacaðý konuþuluyor.
     AKP il yöneticileri de Baþbakan’ýn olaðanüstü bir geliþme olmamasýna raðmen 19 Mayýs ve 18 Haziran tarihlerinde ayrý, ayrý iki kez Trabzon’a geleceðini belirtti ve "19 Mayýs tarihinde sayýn bakanýmýzla birlikte sahil geçiþi ve 2.tüneli hizmete sokmak istiyorlar. Ayrýca gençlik yürüyüþüne Trabzon’da iþtirak etmek istiyorlar" deðerlendirmesini yaptýlar. Baþbakan Erdoðan’ýn Haziran ayýnda da hem Trabzon hem de ayný gün yapýlacak olan Giresun kongresine katýlacaðý belirtildi.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X