Duyuru

Collapse
No announcement yet.

9 Nisan 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 9 Nisan 2006 Haberler

  BAKANDAN ACÝL KODU  ÝSTÝHBARAT Daire Baþkanlýðý’na atanan Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek Trabzon’daki görevinden resmen ayrýldý. Bakan Abdülkadir Aksu’nun özel isteði üzerine þehirden erken ayrýlan Akyürek, bugünden itibaren Ýstihbarat Daire Baþkaný olarak görev yapacak. Akyürek dün dostlarýyla vedalaþtý ve kentten ayrýlacaðýný belirtti.

  RAMAZAN Akyürek, gidiþinin ani olmasý ile ilgili yaptýðý yorumda, “Ben biraz daha kalacak ve yeni Emniyet Müdürü Reþat Altay’a görevi devredecektim. Ancak dün Ýçiþleri Bakanýmýz aradý ve ihtiyaç olduðunu belirtti. Ben de gitme kararý aldým. Reþat Altay ile Ankara’da görüþeceðim” diye konuþtu.

  1 YIL ÖNCE YAZMIÞTIK
  Ramazan Akyürek’in Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý’na atanacaðýný TAKA Gazetesi’nin ilk sayýsýnda (Yani tam 1 yýl önce) okuyucularýmýza manþetten duyurmuþtuk. Dünkü ziyarette bu konuyu Akyürek’e hatýrlattýk. Akyürek, sorumlu ve objektif yayýncýlýðýndan ötürü TAKA Gazetesi’ni kutladý. Akyürek’in atamasý dün resmen yapýldý.

  Trabzon’da yaklaþýk 2.5 yýl görev yapan ve son Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý’na atanan Ramazan Akyürek veda etti.
  Gazetemizi ziyaret eden Akyürek, görev yaptýðý süre içerisinde yaptýðýmýz objektif yayýncýlýktan ötürü TAKA ailesini kutlarken, bundan sonra da ayný çizgide çalýþmalarýn sürmesi temennisinde bulundu.
  Dün Trabzon Emniyet Müdürlüðü’nden çýkýþýný alan Akyürek bugün Ankara’ya hareket edecek.
  Trabzon’da görev yapmaktan çok mutlu olduðunu ifade eden Akyürek, gidiþinin ani olmasý ile ilgili yaptýðý yorumda, "Ben biraz daha kalmak istiyorum ve yeni Emniyet Müdürü Reþat Altay’a görevi devredecektim. Ancak dün Ýçiþleri Bakanýmýz aradý ve ihtiyaç olduðunu belirtti. Ben de gitme kararý aldým. Bundan sonra Ankara’da görev yapacaðým. Ancak Trabzon’daki herkesi sevdim. Bundan sonra da Trabzon’un bende ayrý bir yeri olacaktýr" diye konuþtu.
  Ankara’da önümüzdeki günlerde Trabzon’un yeni Emniyet Müdürü Reþat Altay ile bir araya geleceðini ve kendisine þehirle ilgili bilgi vereceðini de aktaran Akyürek, tüm Trabzonlularýn Ankara’da bir evi olduðunu belirtti.

  RESMEN ÝSTÝHBARAT MÜDÜRÜ
  Emniyet Genel Müdürlüðü Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý'na Ramazan Akyürek getirildi.
  Alýnan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüðü'nde bazý daire baþkanlýklarýna atama yapýldý. Sabri Uzun'un görevden alýnmasýyla boþalan Ýstihbarat Daire Baþkanlýðý'na Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek atanýrken, Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlýðý'na ise Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkaný Feridun Taþçý getirildi. Siirt Emniyet Müdürlüðü'nden merkeze alýnan Þevket Taþdelen ise Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý'na atandý.

  CANALÝOÐLU’NA VEDA ZÝYARETÝ
  Trabzon Emniyet Müdürlüðü görevinden ayrýlan Ramazan Akyürek, Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu’na veda ziyaretinde bulundu. Baþkan Canalioðlu, "Sayýn Akyürek’in ilimizden ayrýlmasý bizleri üzmüþtür. Ancak Ankara’da daha önemli bir göreve getirilmesi bu üzüntümüzü azaltmýþtýr. Kendisine bugüne kadar yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarýþýdýr. Hizmetlerini Ankara’da ve baþka nerede olursa olsun yürekten yapacaðýnýza inanýyorum. Bundan sonraki yaþantýnýzda sizlere saðlýk ve baþarýlar diliyorum. Her zaman sizin yanýnýzdayýz" dedi
  Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek de, Baþkan Canalioðlu’na teþekkür ederek, "Baþkanýmý herkes sevip saydýðýna göre biz de ayný duygularý paylaþýyoruz. Emniyet mensuplarý olarak ne zaman ne istediysek taleplerimizi anýnda yerine getirdiniz. Görev sürem içerisinde Belediye Baþkanýmýzla çok iyi çalýþmalar yaptýk. Kendisine ve tüm belediye çalýþanlarýna bana gösterdikleri yakýn ilgiden dolayý teþekkür ediyorum" dedi.

 • #2
  VAKIF ESERLERÝ KÜLTÜRÜMÜZDÜR ONLARA SAHÝP ÇIKMALIYIZ  Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, ''''Vakýf eserleri kültürümüzdür, onlara sahip çýkmalýyýz'''' dedi...

  Vakýflar Bölge Müdürü Mazhar Yýldýrýmhan, bu yýl 27 eserin onarýmýný planladýklarýný söyledi.
  Trabzon Vakýflar Bölge Müdür Vekili Mazhar Yýldýrýmhan ve beraberindekiler, Vakýflar Haftasý dolayýsýyla Hükümet Konaðý önündeki Atatürk Anýtý'na çelenk koyarak, saygý duruþunda bulunduktan sonra Vali Yavuzdemir'i makamýnda ziyaret etti.
  Vali Yavuzdemir, yaptýðý konuþmada, vakýf eserlerinin tarihin yansýmasý olduðunu, ancak bazen virane eserlerle karþýlaþarak üzüldüklerini ifade ederek, þunlarý söyledi:
  ''Vakýf eserleri kültürümüzdür, onlara sahip çýkmalýyýz. Bu eserlerin korunmasý için eðitim alanýnda düzenlenen kampanyalarýn bir benzeri bu alanda da düzenlenebilir. Özel sektörün de vakýf eserlerinin korunmasýna destek vermesi gerekir. Bunu yaparsak, vakýf eserlerini korumuþ, gelecek kuþaklara tarihini en güzel þekilde anlatmýþ oluruz.''
  Trabzon'da vakýf eserlerine sahip çýkýldýðýný belirten Yavuzdemir, ''Trabzon önümüzdeki günlerde Tarihi Kentler Birliði'ne ev sahipliði yapacak. Burada da tarihe, kültüre sahip çýkýlmasý gerektiði vurgulanacak. Trabzon zaten her tarafý buram buram tarih kokan bir kent. Vakýf eserlerine de sahip çýkarak, Trabzon'un tarihine katkýda bulunmuþ olacaðýz'' diye konuþtu.
  Vakýflar Bölge Müdür Vekili Yýldýrýmhan ise bu yýl 27 eserin onarýmýný planladýklarýný, onarýma Fatih Sultan Mehmet'in 1461'de Trabzon'da camiye çevirdiði ilk eser olan Yenicuma Camii ile baþlayacaklarýný kaydederek, ''Hedefimiz 2 yýl içinde bölgemizde onarýma ihtiyacý olan bütün vakýf eserlerini onarmaktýr'' dedi.
  Bölgede muhtaç vatandaþlara yönelik çalýþma da yaptýklarýný ifade eden Yýldýrýmhan, 100 aileye maaþ baðladýklarýný, 4 bin kiþiye sýcak yemek verdiklerini söyledi.


  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X