Duyuru

Collapse
No announcement yet.

8 Mayýs 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 8 Mayýs 2006 Haberler

  BILIM ADAMIDA ISYAN ETTI

  Karadeniz Teknik Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði Bölümü Hidrolik Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof.Dr. Hýzýr Önsoy, bu mevsimin Doðu Karadeniz''de iki taþkýn...

  Karadeniz Teknik Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði Bölümü Hidrolik Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof.Dr. Hýzýr Önsoy, bu mevsimin Doðu Karadeniz'de iki taþkýn periyodundan önemlisinin mayýs-haziran aylarý olduðuna dikkati çekerek yetkilileri bir kez daha uyardý.
  Uygulamacýlar ve halkýn bilimsel araþtýrma sonuçlarýna aldýrýþ etmediklerini vurgulayan Prof. Dr. Önsoy, "Yaðýþlar baþlayýnca ‘herkes önlemini alsýn’ gibi açýklamalar baþlar. Nasýl tedbir alalým, þemsiye mi açalým? Böyle geçici açýklamalar çözüm olamaz" dedi.
  Prof. Dr. Hýzýr Önsoy, tarih boyunca insanoðlunun suyla iç içe yaþadýðýný, sudan yararlanýrken, zararlarýna karþý büyük mücadeleler verdiðini belirtti. Doðu Karadeniz'de iki taþkýn periyodundan önemlisi olan mayýs- haziran periyodunda bulunulduðuna dikkati çeken Önsoy, ''Bölgemizdeki mayýs-haziran ve ekim-kasým taþkýn periyotlarýnda her yýl onlarca can kaybý ve büyük maddi kayýplar yaþanýyor. Bunlara neden çözüm bulamýyoruz? Çünkü uygulamacýlar ve halkýmýz bilimsel araþtýrma sonuçlarýna aldýrýþ etmiyorlar'' diye konuþtu.
  ''Suyu kontrol altýna alamazsak o bizi kontrol etmeye baþlar'' diyen Önsoy, þöyle devam etti:
  ''Her yýl mayýs-haziran ve ekim-kasým taþkýn periyotlarýnda can kaybý ve maddi zararlarla yaþamaya mecbur kalýrýz. Bu yaðýþ periyotlarýna girdiðimizde 'yaðýþlar geliyor, herkes önlemini alsýn' gibi açýklamalar baþlar. Nasýl tedbir alalým? Yani þemsiyeleri mi alýp çýkalým? Böyle geçici açýklamalar çözüm olamaz. Felaketlerde yaþanan acýlar bir süre sonra unutulur. Arkasýndan yine ayný hatalar. Bu bizim kaderimiz olmamalý.''

  ALINACAK TEDBÝRLER
  Bilime saygýyla alýnacak tedbirlerle, olasý taþkýnlarda maddi zararlar tamamen ortadan kaldýrýlamasa da can kayýplarýnýn sýfýra indirilebileceðini ifade eden Önsoy þöyle konuþtu:
  ''Baþta kýsa-orta-uzun vadeli planlar yapýlmalý, uygulamacý kurumlar arasýndaki koordinasyon ve üniversiteyle iþbirliði yoðunlaþtýrýlmalýdýr. Dere yataklarýna ve deniz kýyýlarýna olumsuz müdahalelere son verilmelidir. Ruhsatsýz yapýlaþmalara artýk 'hayýr' denilmeli, mühendislik kurallarýna kesinlikle uyulmalýdýr. Bütün akarsu havza düzenlemeleri bitirilmeli ve taþkýn koruma yapýlarý tamamlanmalýdýr. Bilimsel çalýþma ve araþtýrmalarla uygulamalý çalýþmalar bütünleþmelidir.''
Haz?rlan?yor...
X